Etnologija in kulturna antropologija (dvopredmetni)

Način študija:
Redni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Filozofska fakulteta UL

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani etnolog in kulturni antropolog (UN) in …
Kraj izvajanja: Ljubljana

O študijskem programu

Program daje nujno potrebna znanja in veščine za nadaljevanje študija na drugi stopnji v okviru kateregakoli programa humanistike in družboslovja, eno ali dvodisciplinarnega, omogoča pa tudi praktično uporabna znanja za tiste, ki se zaposlijo takoj po diplomi. Študentje poleg splošnih humanističnih in družboslovnih kompetenc pridobijo specifične kompetence, ki izhajajo iz poznavanja načinov življenja in kulturne raznolikosti ter omogočajo diplomantom in diplomantkam zaposlovanje pri opravljanju pomožnih in strokovno manj zahtevnih del v kulturnih, upravnih, vladnih in nevladnih, gospodarskih in izobraževalnih institucijah na področjih, ki v navezavi s pridobljenim znanjem in veščinami druge discipline zadeva poznavanje procesov in sestavin vsakdanjega življenja. Na primer problematiko življenja v ruralnih in urbanih okoljih, komunikacij, medijev in jezika, spolov, migracij, manjšin, človekovih pravic, zdravstvene kulture, religije, popularne kulture, založništva, trženja kulture, varovanja in ukvarjanja s kulturno dediščino ter ljudsko kulturo v spomeniškem varstvu in muzejih, dokumentacijskih centrih, knjižnicah,…

Diplomanti so po končani prvi stopnji univerzitetnega dvodisciplinarnega študija usposobljeni za opravljanje nekaterih strokovnih nalog z zgoraj omenjenih področij. Usposobljeni so za kulturno posredništvo in opravljanje različnih nalog v kulturnih institucijah ter nevladnih organizacijah, povezanih z administrativno-strokovnimi dejavnostmi, zbiranjem, evidentiranjem in dokumentiranjem podatkov in informacij, prenosom znanj in informacij ter njihovo uporabo v praksi.

Posebna odlika študija etnologije in kulturne antropologije je seznanitev z neposrednim soočanjem z ljudmi v njihovem vsakdanjem življenju v različnih kulturnih kontekstih.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli šolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program ali
  • uspešno zaključen enakovreden študij v tujini.