Gradbeništvo

Način študija:
Redni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL
Trajanje študija:
REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomirani inženir gradbeništva (UN)
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Temeljni cilji programa so, da diplomanti dobijo trdno temeljno podlago znanj in razumevanja na širšem področju gradbeništva, da so motivirani za nadaljnji študij na podiplomski stopnji, da razumejo ustvarjalen odnos, ki je potreben pri kreiranju grajenega okolja v naravnem ali obstoječem urbanem okolju, da so dovolj razgledani na širšem področju gradbeništva in da so sposobni interdisciplinarnega povezovanja različnih področij.

Splošne kompetence diplomantov so: sposobnosti za definiranje, razumevanje in ustvarjalno reševanje strokovnih izzivov. Razvijanje sposobnosti kritičnega, analitičnega in sintetičnega mišljenja; razvijanje profesionalne odgovornosti in etike; sposobnost strokovnega sporazumevanja in pisnega izražanja vključno z uporabo tujega strokovnega jezika.; zmožnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije; usposobljenost za uporabo pridobljenih znanja pri samostojnem reševanju tehničnih problemov v gradbeništvu; zmožnost iskanja virov, kritične presoje informacij, samostojnega nadgrajevanja pridobljenih znanj in poglabljanja znanja na posameznih specializiranih področjih gradbeništva; usposobljenost za interdisciplinarno povezovanje; upoštevanje varnostnih, funkcionalnih, gospodarskih in ekoloških načel pri svojem delu.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.
Prejšnji članek
Naslednji članek