Kmetijstvo – živinoreja

Način študija:
Redni
Stopnja:
Visokošolski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Biotehniška fakulteta UL
Trajanje študija:
REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomirani inženir kmetijstva - živinoreje (VS)
Kraj izvajanja:
Rodica pri Domžalah

O študijskem programu

Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti kmetijskega strokovnjaka z veliko praktičnimi znanji z različnih področij reje živali. Poudarjena so predvsem znanja in veščine iz tehnologije reje, pridelovanja krme, prehrane, kontrole in selekcije ter ekonomike, potrebna za samostojno vodenje živinorejske proizvodnje na kmetijah, kmetijskih podjetjih in podjetjih, ki se ukvarjajo z rejo hišnih živali. Prav tako diplomant pridobi znanja za strokovno utemeljeno sprejemanje proizvodno-tehnoloških in tržnih ukrepov, ki temeljijo na ekonomskih izračunih, analizah in primerjavah različnih alternativ v danih in/ali predvidljivih spremenjenih okoliščinah. Pridobljena strokovna in praktična znanja omogočajo zaposlitev v široki vrsti dejavnosti, povezanih s kmetijsko pridelavo in prirejo, predelavo in prodajo.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
– splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi 60 % točk,
– splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.