Pedagogika

Način študija:
Redni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza na Primorskem
Zavod:
Pedagoška fakulteta Koper UP
Trajanje študija:
REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Profesor edukacijskih ved (UN)
Kraj izvajanja:
Koper

O študijskem programu

Cilji programa so usposobiti diplomante s temeljnim profilom za določena področja vzgoje in izobraževanja, od splošnega poznavanja pojavov in procesov celotnega pedagoškega področja do usposobljenosti za sodelovanje v pedagoškem procesu, načrtovanje in nudenje individualne pomoči ogroženim in drugačnim otrokom. Obenem so usposobljeni za organiziranje različnih oblik izobraževanja in izpopolnjevanja v in ob procesu dela.

V programu so zajeti tudi temeljni predmeti s področja kulture in družbe kot so: osnove pedagogike in razvoj šolstva, sociologija edukacije, antropologija, teme iz psihologije ter tudi osnove anatomije in fiziologije, s katerimi diplomanti spoznajo temeljne strukture in delovanje človeškega organizma ter odklone oziroma nepravilnosti v njihovem delovanju.

Glede na velik pomen sporazumevanja in sodelovanja ter različnih partnerskih vlog, je cilj programa tudi temeljna razgledanost diplomantov na področjih, ki vključujejo tovrstna osnovna znanja in veščine kot tudi sposobnosti pozitivnega vrednotenja in upoštevanja različnosti. Diplomanti se bodo uvedli v področje sodelovalnega oziroma timskega dela in spoznali osnove vseživljenjskega učenja.

Ker je cilj programa širok profil diplomantov za obsežno področje edukacije, diplomanti pridobijo tudi osnovne kompetence s področja socialnega dela in podpornih oblik dela z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami oziroma drugačnimi otroci in mladostniki.

Diplomanti se lahko zaposlijo pri organiziranju in izvajanju individualne in skupinske pomoči učencem OŠ, pri izvajanju različnih oblik vzgojno-socialno integrativnih, preventivnih, kompenzacijskih in korekcijskih programov, pri organiziranju različnih oblik dela s starši in razvijanju novih oblik za vključevanje staršev v šolo, kot sodelavec pri nudenju dodatne strokovne pomoči in asistence otrokom s posebnimi potrebami, kot organizator izobraževanja kadrov in izobraževanja na delovnem procesu, kot pomoč in asistenca pri svetovanju, načrtovanju zaposlitve, načrtovanju poklicne poti in prekvalifikacije ali kot organizator izobraževalnih dejavnosti v društvih, izobraževanja odraslih, interesnih dejavnosti, praktičnega pouka in delovne prakse ter kot animator v turizmu.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura in izpit iz enega od predmetov splošne mature – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
  • pred 1.6.1995 opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Prejšnji članek
Naslednji članek