Portugalski jezik in književnost

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Filozofska fakulteta UL

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomant portugalskega jezika in književnosti (UN) in …
Kraj izvajanja: Ljubljana

O študijskem programu

Diplomantke in diplomanti študijskega programa portugalskega jezika in književnosti na prvi stopnji pridobijo vsa znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo kot temeljna znanja in zmožnosti diplomanta dvopredmetnega programa portugalščine, in so usposobljeni za kritično in fleksibilno uporabo pridobljenih znanj in zmožnosti v povezavi z drugim predmetom ali področjem njihovega študija. Pri uporabi znajo upoštevati vse okoliščine konkretnega konteksta.

Med pridobljenimi znanji in zmožnostmi velja posebej izpostaviti naslednja:
– poznavanje portugalskega jezikovnega sistema na vseh ravneh,
– zmožnost slušne, govorne, bralne in pisne rabe portugalščine,
– znanja o jezikovnem stiku med portugalščino in slovenščino,
– znanja o pogojih in različnih okoliščinah medkulturnega sporazumevanja,
– osnovno poznavanje kultur in književnosti portugalsko govorečih skupnosti,
– odprtost in zmožnost razumevanja govorcev portugalščine in drugih jezikov,
– sposobnost jezikovnega sodelovanja in odpravljanja sporazumevalnih ovir,
– zavest o potrebi stalnega izpopolnjevanja že pridobljenih znanj in zmožnosti skladno s
hitrim razvojem stroke in pripravljenost za tako izpopolnjevanje.

Diplomantke in diplomanti prve stopnje dvopredmetnega programa portugalskega jezika in
književnosti znajo vsa našteta znanja in jezikovne zmožnosti uporabljati kritično, v povezavi z drugim študijskim predmetom oz. področjem in skladno z okoliščinami delovanja oz. raznih oblik medjezikovnega in medkulturnega posredovanja glede na zastavljene cilje.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program ali
  • uspešno zaključen enakovreden študij v tujini.
Šolnina