Zgodovina (dvopredmetni)

  Pročelje Univerze na Primorskem

  Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
  ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Diplomirani zgodovinar (UN)
  Kraj izvajanja: Koper

  O študijskem programu

  Diplomanti pridobijo splošno izobrazbo s področja obče in nacionalne zgodovine ter vpogled v zgodovino Evrope in Sredozemlja. Študij omogoča spoznavanje preteklosti z različnih zornih kotov – političnega, gospodarskega, pravnega, kulturnega in socialnega.

  Cilji študijskega programa so: dobro poznavanje osnovnih dilem in perspektiv stroke ter zgodovinskih raziskovalnih in interpretativnih metod; splošna zgodovinska izobrazba, torej pregled oziroma poznavanje ključnih metodoloških usmeritev, prelomnic v zgodovini Evrope, sveta in slovenskega etničnega prostora, s posebnim poudarkom na Sredozemlju in na slovenskem primorskem etničnem prostoru; sposobnost samostojne, praktične uporabe zgodovinskih virov za teoretično delo na področju zgodovinopisja (praktično delo v arhivih, knjižnicah, na spletu….); zmožnost kritične presoje zgodovinskega vira oziroma zgodovinskega dogodka in sposobnost oblikovanja samostojnega pisnega besedila (članka, referata, recenzije, razprave…); usposobljenost za samostojen študij, kritično presojo družbenih, kulturnih in političnih dogodkov, razlaganje in vrednotenje političnih in družbenih fenomenov; kritično preverjanje informacij in fenomenov v lokalnem, mednarodnem in svetovnem političnem, družbenem, ekonomskem in kulturnem kontekstu ter dogajanju.

  Diplomanti se lahko zaposlijo v raziskovalnih ustanovah, v vladnih in nevladnih organizacijah in ustanovah ter društvih doma in v tujini, v političnih strankah in v mednarodnih političnih organizacijah, v diplomaciji, na širšem področju kulture (kulturni menedžment, zaposleni v muzejih, arhivih,…), v svetovalnih dejavnostih na področju kulture (turistični delavci), na področju svetovanja v analitičnih ustanovah,…
  Obenem pa lahko nadaljujejo študij na magistrskem študijskem programu Zgodovina 2. stopnje ali dvopredmetnem pedagoškem študiju Zgodovine.

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta zgodovina – če je kandidat navedeni predmet že opravil v okviru poklicne mature, pa izpit iz predmeta sociologija ali geografija, ali
  • pred 1.6.1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program.
  Prejšnji članekOrganizator socialne mreže
  Naslednji članekStrojništvo

  Urednica revije Študent