Ali moram vračati državno štipendijo, če se zaposlim, ali mi lahko štipendija miruje?

Pozdravljeni,

trenutno sem v absolventskem letu, za katerega prejemam državno štipendijo. Pred kratkim se mi je ponudila zaposlitev. Zanima me, ali moram v primeru, da se zaposlim štipendijo vračati, ali mi lahko miruje? Diplomirala bom do konca študijskega leta.

Hvala za odgovor.

 

Pozdravljena,

področje štipendij ureja Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1), ki v 11., 12. in 13. členu navaja splošne pogoje za pridobitev štipendije, to so status študenta, državljanstvo in prebivališče, starost in nezaposlenost. Za pridobitev štipendije moraš torej imeti status študenta, moraš izpolnjevati enega izmed pogojev iz 12. člena ZŠtip-1 o državljanstvu oziroma prebivališču, se pred dopolnjenim 27. letom prvič vpisati v program visokošolskega izobraževanja, za katerega uveljavljaš pravico do štipendije, ter ne smeš biti v delovnem razmerju, opravljati samostojne dejavnosti, biti vpisan v evidenco brezposelnih oseb ali biti poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

Pogoj nezaposlenosti določa ZŠtip v 13. členu:

13. člen (drugi splošni pogoji za pridobitev štipendije) (1) Če ta zakon ne določa drugače, lahko pridobijo štipendijo upravičenci, ki so pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisani v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije ali upravičenci, ki so pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije, in v Republiki Sloveniji ali tujini niso:

– v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,

– vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,

– poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov.

/…/

Prenehanje pravice do štipendije ob zaposlitvi izhaja tudi iz 69. člena Zakona o visokem šolstvu (ZVis). Opozarjam te, da ti s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi prenehajo tudi ostale pravice, ki izhajajo iz statusa študenta (to so pravica do subvencionirane prehrane, do subvencioniranega bivanja, do štipendiranja, družinske pokojnine, zdravstvenega varstva in pravica do dela preko študentskega servisa).

69. člen (druge pravice in ugodnosti študentov)

Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravice in ugodnosti, ki izhajajo iz naslova statusa študenta, kot jih določajo posebni predpisi, če niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov.

Kljub prenehanju pravice do štipendije pa 100. člen ZŠtip-1 določa varovalko, da v primeru, če do zaključka istega študijskega leta uspešno zaključiš letnik, za katerega si prejemala štipendijo, prejetih zneskov nisi dolžna vrniti.

100. člen (pogojni dolg)

(1) Če med šolskim ali študijskim letom nastopijo okoliščine, zaradi katerih pride do prenehanja štipendijskega razmerja, štipendist od prvega dne naslednjega meseca po spremembi ni več upravičen do štipendije.

(2) O nastanku okoliščin iz prejšnjega odstavka je štipendist dolžan v 30 dneh obvestiti dodeljevalca štipendije, ki izda odločbo o prenehanju štipendijskega razmerja, v kateri navede, da štipendist ni dolžan vrniti prejetih zneskov štipendije, če uspešno zaključi letnik, za katerega je prejemal štipendijo, do zaključka istega šolskega ali študijskega leta oziroma uspešno zaključi izobraževalni program v roku iz 92. člena tega zakona.

/…/

To pomeni, da s sklenitvijo pogodbe o delovnem razmerju ne boš več upravičena do štipendije, zato jo boš nehala prejemati, nato pa boš imela čas do konca študijskega leta, da zaključiš študijski program (torej doplomiraš oziroma magistriraš), ter se tako izogneš dolžnosti vračanja štipendije. Če ti študijskega programa ne bi uspelo pravočasno zaključiti, boš morala prejete zneske vrniti, razen če letnika ne zaključiš iz opravičljivih razlogov. To določa 99. člen ZŠtip-1, opravičljivi razlogi pa so starševstvo, zdravstveni razlogi, izjemne družinske in socialne okoliščine ter neizpolnjevanje študijskih obveznosti zaradi višje sile. Če bi se tvoja možnost za vračilo štipendije s tem povečala, se ti lahko omogoči odlog vračila ali obročno vračilo štipendije, kar določa 101. člen ZŠtip-1.

99. člen (vračilo štipendije)

(1) V primeru prenehanja štipendijskega razmerja je štipendist dolžan vrniti štipendijo za letnik, ki ga ni uspešno zaključil, razen če ga ni zaključil iz opravičljivih razlogov iz prvega odstavka 87. člena tega zakona. Znesek za vračilo se preračuna skladno z gibanjem indeksa cen življenjskih potrebščin, razen v primeru iz pete alineje 97. člena tega zakona, ko je štipendist dolžan vrniti štipendijo skupaj s pogodbenimi obrestmi, pri čemer je obrestna mera za izračun pogodbenih obresti enaka zamudnim obrestim.

/…/

ZŠtip-1 tudi določa, da mora štipendist o spremembah, ki vplivajo na štipendijsko razmerje, obvestiti dodeljavalca štipendija (ki je v primeru državne štipendije Center za socialno delo) in hkrati navaja, katere spremembe so takšne, ki vplivajo na razmerje. Med njimi so tudi okoliščine, zaradi katerih štipendist ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev štipendije, kamor spada tudi sklenitev pogodbe o delovnem razmerju. O svoji zaposlitvi moraš torej obvestiti dodeljevalca štipendije, in sicer v 30 dneh po nastali spremembi. Če tega ne storiš, lahko dodeljevalec štipendije sam začne postopek ugotavljanja upravičenosti do štipendije in izda odločbo, s katero razveljavi odločbo o dodelitvi štipendije in ugotovi prenehanje upravičenosti do štipendije.

93. člen (spremembe, ki vplivajo na štipendijsko razmerje)

(1) Štipendist je dolžan sporočiti dodeljevalcu štipendije vse spremembe, ki se zgodijo v tekočem šolskem ali študijskem letu in bi lahko vplivale na štipendijsko razmerje v 30 dneh po nastali spremembi ali v 30 dneh od dneva, ko je za spremembo izvedel.

(2) Spremembe, ki vplivajo na štipendijsko razmerje, so:

– prekinitev ali zaključek izobraževanja,

– sprememba izobraževalnega programa ali izobraževalne ustanove,

okoliščine, zaradi katerih štipendist ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev štipendije po tem zakonu oziroma za dodatek za bivanje, za dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami oziroma dodatek za obvezno zdravstveno zavarovanje.

/…/

(5) Dodeljevalec štipendije lahko v treh letih po dokončnosti odločbe o dodelitvi štipendije po uradni dolžnosti začne postopek ugotavljanja upravičenosti do štipendije, kadar ugotovi, da so nastopile okoliščine, ki kažejo na to, da štipendist do štipendije ni bil upravičen ali je bil upravičen v nižjem znesku ali za krajše obdobje. V tem primeru dodeljevalec štipendije izda odločbo, s katero razveljavi odločbo o dodelitvi štipendije in ugotovi prenehanje upravičenosti ali določi drugo višino ali drugo obdobje prejemanja štipendije.

/…/

Če na kratko povzamem, ti z zaposlitvijo prenehajo pravice iz statusa študenta, vključno s pravico do štipendije, zato ti bo štipendija do konca študijskega leta mirovala. O spremenjeni okoliščini moraš obvestiti dodeljevalca štipendije. Če boš do 30. septembra uspešno zaključila svoj študijski program, ti štipendije ne bo treba vrniti, v nasprotnem primeru pa boš morala vrniti štipendijo, ki si jo prejela med koriščenjem absolventskega staža.

Lep pozdrav,

Nina

info@svetovalnica.com | +386 1 438 02 53 | Spletna stran

Pomagamo študentom in mladim na njihovi študijski poti ter razreševati njihova pravno-socialna vprašanja. Svoje vprašanje lahko oddaš v obrazcu za brezplačni nasvet.

Prejšnji članekSpoznajte slovensko popotnico, ki se je podala na sanjsko pot brez cilja
Naslednji članekNajboljše otroške zgodbe. Si vse prebral?
info@svetovalnica.com | +386 1 438 02 53 | Spletna stran

Pomagamo študentom in mladim na njihovi študijski poti ter razreševati njihova pravno-socialna vprašanja. Svoje vprašanje lahko oddaš v obrazcu za brezplačni nasvet.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.