Splošni pogoji

1. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo za vsakogar (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletni portal student.si, ki je v času sprejetja teh splošnih pogojev dostopen na spletnem naslovu www.student.si (v nadaljevanju spletni portal) in s katerim upravlja družba Nevtron & Company, d.o.o., Ljubljana, Koprska ulica 72, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: ponudnik).

Ti splošni pogoji veljajo za celoten spletni portal, za vse njegove sestavne dele in podstrani. Poleg teh splošnih pogojev lahko za določene dele, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pogodbena določila.

Ti splošni pogoji zavezujejo uporabnika, ko prvič obišče spletni portal in pri vseh kasnejših obiskih. Z uporabo spletnega portala uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh splošnih pogojev, in da je seznanjen s Politiko zasebnosti.

Ti splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega portala pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

2. Uporaba spletnega portala

Uporabnik se zavezuje, da bo spletni portal uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z namenom in splošnimi pogoji spletnega portala. Pri tem se bo vzdržal vseh ravnanj, ki bi posegala v pravice ponudnika, drugih uporabnikov ali tretjih oseb ali ki bi tem osebam povzročile ali utegnile povzročiti škodo.

Če uporabnik spletni portal uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko ponudnik začasno onemogoči dostop do portala, ob ponavljanju kršitev pa lahko ponudnik po lastni presoji trajno onemogoči dostop do portala.

3. Registrirani uporabniki

Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da so nekateri deli spletnega portala oziroma določene funkcionalnosti dostopni samo tistim uporabnikom, ki so na spletnem portalu opravili registracijo (v nadaljevanju: registrirani uporabnik).

Registriranemu uporabniku se na spletnem portalu dodeli uporabniški račun.

Registracija je prostovoljna, odločitev zanjo pa v celoti prepuščena uporabniku. Registracija se lahko izvede tudi s pomočjo zunanjih sistemov identifikacije (npr. Facebook Connect ipd.). Registrirani uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da ponudnik njegove podatke, ki jih je posredoval ob registraciji, trajno in učinkovito izbriše. Z izbrisom uporabniku preneha status registriranega uporabnika in vse pravice, povezane z njim. Uporabnik se lahko kadarkoli ponovno registrira.

Ponudnik lahko spremeni pogoje za dostop do spletnega portala ali za uporabo spletnega portala ali njegovega dela ali določene funkcionalnosti, o čemer bo opozoril oz. obvestil vnaprej.

Ponudnik lahko registriranemu uporabniku po e-pošti pošilja splošna obvestila, ki so vezana na uporabnikovo aktivnost na spletnem portalu ter na dodeljevanje, spreminjanje ali urejanje uporabniškega računa.

4. Nagradne igre

Ponudnik občasno organizira oz. sodeluje pri organizaciji nagradnih iger. Ponudnik bo ob vsaki posamezni nagradni igri navedel, kakšne so nagrade, kdo jih podarja (soorganizatorji) in objavil povezavo do pravil nagradne igre. Če ni v posamezni nagradni igri drugače navedeno, je podjetje Nevtron & Company d. o. o., Koprska ulica 72, 1000 Ljubljana organizator in medijski partner nagradne igre.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri soglaša s pravili nagradne igre. Prav tako sodelujoči z vpisom v spletno aplikacijo ali s podpisom soglaša, da se njegovi osebni podatki, ki jih je oddal v tej nagradni igri, shranjujejo, obdelujejo ter uporabljajo za namene te nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša in dovoljuje, da se mu po e-pošti pošilja obvestila, vezana na nagradno igro do preklica tega soglasja.

Nagradne igre potekajo na ozemlju Republike Slovenije. Žreb nagradne igre se izvede najkasneje 7 dni po zaključku nagradne igre. Vsak posameznik lahko dobi le eno izmed nagrad. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, ali prenesti na tretjo osebo. Rezultat žreba bo objavljen najkasneje 7 dni po žrebu na www.student.si/nagradne-igre/. Poročilo žreba se hrani v arhivu podjetja Nevtron & Company, d. o. o.

Nagrajenec bo najkasneje 7 dni po žrebu prejel navodila za prevzem nagrade po e-pošti ali drugih komunikacijskih kanalih, ki jih je vpisal ob prijavi v nagradno igro. V kolikor na slednja ne odgovori v roku 7 dni, se nagrada šteje za neunovčeno in je kasneje ne more več prejeti.

Z udeležbo v nagradni igri nagrajenec soglaša in dovoljuje, da se javno objavi njegovo ime, prva črka priimka ter prikazna slika s Facebook profila, če se prijavi v nagradno igro preko Facebooka, v medijih in na spletnih straneh podjetja Nevtron & Company, d. o. o., Ljubljana. Seznam nagrajencev bo objavljen na www.student.si/nagradne-igre/. Drugi podatki ne bodo objavljeni v javnosti.

Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja nagradne igre kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre skladno z zakonom. Sodelujoči to stori pisno na naslov organizatorja nagradne igre.

Organizator in partnerji se zavezujejo, da bodo s posredovanimi podatki upravljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Prav tako podatkov ne bodo posredovali tretji osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljali.

Organizator in navedeni partnerji ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja darila. Prav tako ne odgovarjajo za izgubljene in/ali poškodovane pošiljke ter pošiljke, ki do naslovnika niso prišle zaradi napačno posredovanega naslova.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, ki jih bo v pravilih jasno označil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Odločitev organizatorja glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti. Za tolmačenje pravil nagradne igre je pristojen izključno organizator nagradne igre.

V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in osebe, ki so kakorkoli povezane s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Mariboru.

Več informacij o posamezni nagradni igri se nahaja na www.student.si/nagradne-igre/. Pravila nagradne igre so objavljena na www.student.si/splosni-pogoji/.

5. Akcije in licitacije

Ponudnik občasno organizira oz. sodeluje pri organizaciji akcij in licitacij. Ponudnik bo ob vsaki posamezni akciji in licitaciji navedel, kateri so izdelki ali storitve, kdo jih podarja (soorganizatorji) in objavil povezavo do pravil licitacije. Če ni v posamezni akciji ali licitaciji drugače navedeno, je podjetje Nevtron & Company d. o. o., Koprska ulica 72, 1000 Ljubljana organizator in medijski partner akcije ali licitacije.

Sodelujoči s sodelovanjem v akciji ali licitaciji soglaša s pravili akcije ali licitacije. Prav tako sodelujoči z vpisom v spletno aplikacijo ali s podpisom soglaša, da se njegovi osebni podatki, ki jih je oddal v tej akciji ali licitaciji, shranjujejo, obdelujejo ter uporabljajo za namene te akcije ali licitacije. S sodelovanjem v akciji ali licitaciji udeleženec soglaša in dovoljuje, da se mu po e-pošti pošilja obvestila, vezana na akcije in licitacije do preklica tega soglasja. S sodelovanjem v akciji ali licitaciji udeleženec soglaša, da se mu po e-pošti pošiljajo tedenske e-novice, s katerih se lahko po želji odjavi.

Akcije in licitacije potekajo na ozemlju Republike Slovenije. Izbira zmagovalca licitacije se izvede najkasneje 7 dni po zaključku licitacije. Za zmagovalca licitacije je izbran tisti uporabnik, ki je do izteka licitacije oddal najvišjo ponudbo. Zaključek licitacije se v zadnjih 5 minutah pred iztekom podaljša za 2 minuti, če je bila v tem roku oddana nova ponudba.

Vsak posameznik lahko dobi le eno izmed nagrad. Rezultati licitacije so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, ali prenesti na tretjo osebo. Rezultat licitacije bo objavljen ob zaključku licitacije na www.student.si/studentovi-deali.

Zmagovalec bo najkasneje 7 dni po žrebu prejel navodila za prevzem nagrade po e-pošti ali drugih komunikacijskih kanalih, ki jih je vpisal ob prijavi v nagradno igro. V kolikor na slednja ne odgovori v roku 7 dni, se nagrada šteje za neunovčeno in je kasneje ne more več prejeti.

Z udeležbo v akciji ali licitaciji udeleženec soglaša in dovoljuje, da se javno objavi njegovo izbrano uporabniško ime, ali uporabniško ime Facebook ali Google profila, če se prijavi v nagradno igro preko Facebook ali Google, v medijih in na spletnih straneh podjetja Nevtron & Company, d. o. o., Ljubljana. Seznam zmagovalcev posameznih akcij in licitacij bo objavljen na www.student.si/studentovi-deali. Drugi podatki ne bodo objavljeni v javnosti.

Sodelujoči v akciji ali licitaciji lahko od organizatorja akcije ali licitacije kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te akcije ali licitacije skladno z zakonom. Sodelujoči to stori pisno na naslov organizatorja akcije ali licitacije.

Organizator in partnerji se zavezujejo, da bodo s posredovanimi podatki upravljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Prav tako podatkov ne bodo posredovali tretji osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljali.

Organizator in navedeni partnerji ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja darila. Prav tako ne odgovarjajo za izgubljene in/ali poškodovane pošiljke ter pošiljke, ki do naslovnika niso prišle zaradi napačno posredovanega naslova.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, ki jih bo v pravilih jasno označil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Odločitev organizatorja glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti. Za tolmačenje pravil akcije ali licitacije je pristojen izključno organizator akcije ali licitacije.

V akciji ali licitaciji lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Mariboru.

Več informacij o posamezni nagradni igri se nahaja na www.student.si/studentovi-deali. Pravila akcije in licitacije so objavljena na www.student.si/splosni-pogoji/.

6. Uporabniško ustvarjene vsebine

Objava vsebin na spletnem portalu (komentarji, dogodki in prispevki) je omogočena samo registriranim uporabnikom.

Prispevki se lahko pošiljajo le preko spletnega portala. Prispevki, ki jih uporabnik pošlje na drugačen način (npr. po e-pošti), ne bodo upoštevani in objavljeni.

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti ali jamstva za objavo uporabnikovih prispevkov. Odločitev, ali bo objavil prispevke, kdaj in na kakšen način jih bo objavil, je v izključni pristojnosti ponudnika.

Če prispevek uporabnika izpolnjuje pogoje za avtorsko delo, uporabnik s pošiljanjem prispevka na spletni portal na ponudnika izključno ter časovno in teritorialno neomejeno, vključno z neomejeno naklado, prenaša vse materialne avtorske pravice na poslanem prispevku, vključno s shranitvijo in distribucijo v elektronski obliki, s tonskim in vizualnim snemanjem, z uporabo na trgovskem blagu in s pravico uvoza. Uporabnik dovoljuje ponudniku, da prispevek ali njegov sestavni del zavaruje in uporablja kot znak razlikovanja. Ponudnik lahko pravice iz tega odstavka prenaša naprej na tretje osebe brez omejitev. Uporabnik se v svojem imenu in v imenu svojih pravnih naslednikov nepreklicno odpoveduje vsem sedanjim in bodočim zahtevkom materialne ali nematerialne narave do ponudnika, ki bi izvirali iz dejstva, da ponudnik prispevek, ki ga je objavil uporabnik, kakor koli izkorišča.

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva glede trajanja objave prispevkov in glede njihovega shranjevanja ali varnostnega kopiranja. Ponudnik uporabniku ni dolžan vrniti njegovih prispevkov. Ponudnik bo odstranil sporne prispevke ali onemogočil dostop do njih brez obrazložitve ali predhodnega obvestila, in sicer nemudoma, ko mu bo protipravnost znana.

Uporabnik ali tretja oseba, ki meni, da so z objavo prispevka na spletnem portalu kršene njegove pravice ali pravno varovani interesi, lahko z obrazloženo prijavo, v kateri natančno in utemeljeno pojasni obstoj, naravo in obseg kršitev, od ponudnika zahteva, da tako vsebino odstrani s spletnega portala. Prijava se pošlje na e-naslov info@nevtron.eu.

a) Komentiranje

Uporabniki z objavo svojih prispevkov na forumu oz. komentiranjem soglašajo s sledečim:

  • Prepovedan je sovražni govor (npr. nadlegovanje, kršitev dostojanstva, spodbujanje k neenakopravnosti in nestrpnosti, spodbujanje k nasilju, sovraštvu in vojni ipd.).
  • Ni dovoljeno žaljenje, sporočanje neresničnih trditev o preteklosti, znanju ali sposobnostih drugega ali o čem drugem ter družbeno nesprejemljivo oz. neprimerno komuniciranje. Priporočila glede vedenja na spletnem portalu si lahko preberite tukaj.

Ponudnik bo aktivno sodeloval z državnimi organi in ponudniki internetnih storitev pri ugotavljanju in razkrivanju protipravnih ravnanj.

b) Slike

Uporabnik na spletnem portalu ne sme objavljati del, za katera nima ustreznih avtorskih pravic ali niso v prosti uporabi, kakor določa Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

7. Varstvo osebnih podatkov in politika zasebnosti

Uporabnik se strinja, da družba Nevtron & Company, d. o. o., Ljubljana, zbira in obdeluje podatke na njegovem uporabniškem računu. Nevtron & Company, d. o. o., Ljubljana se zavezuje, da bo osebne podatke uporabnikov uporabljal in obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Politiko zasebnosti. Varstvo osebnih podatkov je podrobno opredeljeno v Izjavi o varstvu osebnih podatkov in Politiki zasebnosti.

8. Izključitev odgovornosti

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva, da so vsebine, objavljene na spletnem portalu, točne, popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker se je zanesel na objavljene vsebine.

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti spletnega portala in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletni portal ni bilo dostopen ali ni deloval ali ni deloval pravilno.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega portala utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega portala.

Vsebina, ki jo na spletnem portalu objavijo uporabniki, ne odraža stališč ponudnika in ponudnik zanjo ne odgovarja. Uporabnik ali tretja oseba, ki meni, da so z objavo vsebine na spletnem portalu kršene njegove pravice ali pravni interesi, lahko z obrazloženo zahtevo, ki jo pošlje na e-naslov info@nevtron.eu in v kateri natančno in utemeljeno pojasni obstoj, naravo in obseg kršitev, od ponudnika zahteva, da tako vsebino umakne s spletnega portala. Ponudnik se zavezuje, da bo zahtevo, ki izpolnjuje pogoje po tem odstavku, obravnaval v razumnem roku glede na naravo zatrjevane kršitve. Ponudnik na uporabnikovo zahtevo ni dolžan odgovoriti.

Registrirani uporabnik je dolžan na primeren način skrbeti za varnost in zaupnost podatkov, ki jih uporablja za prijavo na spletnem portalu (e-naslov, geslo). Če sumi, da prijavne podatke uporablja tretja nepooblaščena oseba ali da so bili podatki nepooblaščeno razkriti, je dolžan o tem nemudoma obvestiti ponudnika. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati uporabniku, ker je prišlo do nepooblaščenega razkritja ali uporabe prijavnih podatkov.

Vsebino objavljeno pod kategorijami “Novice partnerjev”, “Sporočila za javnost”, “Zaposlitveni oglasi”, “Dogodki” in “Predstavitve” prispevajo tudi partnerji ponudnika, zato ponudnik zanjo ne prevzema nikakršnega jamstva ali odgovornosti.

Ponudnik ne odgovarja za vsebino objavljeno na spletnih straneh izven spletnega portala student.si, ki so dostopne preko hiperpovezav na tem portalu. Vsaka povezava s spletno stranjo tretjih je na razpolago le zaradi preglednosti. Te spletne strani uporabljate na lastno odgovornost.

9. Pravice intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletnega portala, ne glede na obliko (besedila, slike, filmi, zvoki itd.), je avtorskopravno zaščitena. Nosilec vseh materialnih avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih na spletnem portalu, je ponudnik oz. oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.

Ponudnik se z objavo vsebin na spletnem portalu in z omogočanjem uporabe spletnega portala ne odpoveduje nobeni od materialnih avtorskih pravic, ki jih ima na vsebinah spletnega mesta.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja ponudnika je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem portalu, za kakršenkoli namen, razen za oseben ogled uporabnika ter za izvoz preko RSS protokola ali Javascript jezika. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost uporabnika.

Revija Študent je registrirana znamka ponudnika in je varovana v skladu z nacionalno in mednarodno zakonodajo. Ponudnik se z objavo te znamke na spletnem portalu in z omogočanjem uporabe spletnega portala ne odpoveduje nobeni od pravic, ki izvirajo iz te znamke. Zloraba ponudnikove znamke lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost uporabnika.

10. Politika o upravljanju s piškotki

S to politiko so uporabniki spletene strani www.student.si obveščeni o temu kateri piškotki se na spletni strani shranjujejo, podatke o upravljavcu in namenu obdelave podatkov. Uporabnik spletne strani www.student.si daje svoje privoljenje, da podjetje Nevtron & Company, d. o. o.:

  • shranjuje piškotke, ki so pridobljeni v okviru spletne strani www.student.si in kateri so podrobneje opredeljeni v nadaljevanju,
  • podatke pridobljene v skladu s tem privoljenjem obdeluje zaradi namenov, ki so določeni v nadaljevanju.

Kaj so piškotki?

Piškotki so tekstovne datoteke, ki vsebujejo manjše količine informacij, ki jih spletnemu brskalniku pošlje spletno mesto. Te podatke pregledovalnik shrani na računalnik in jih pošlje nazaj spletnemu mestu vsakokrat, ko spletno mesto obiščete.

Seznam nujnih piškotkov

Nujni piškotki so piškotki, ki so nujno potrebni za delovanje strani, zagotavljanje varnosti in prenos podatkov. Ti piškotki so po evropski zakonodaji dovoljeni in ne potrebujejo izrecne privolitve.

Ime piškotka trajanje vrsta opis
PH_HPXY_CHECK seja lastni Ta piškotek je nujno potreben za delovanje strani, ne zbira podatkov o vas in se zbriše, ko zapustite stran.
pvc_visits 1 uro lastni Ta piškotek anonimno šteje oglede prispevkov na strani in je potreben za pripravo izbora najbolj branih vsebin v tedenskih e-novicah. Piškotek ne zbira osebnih podatkov in IP naslovov uporabnikov.
cookie_notice 1 mesec lastni Ta anonimni piškotek si zapomni, če ste sprejeli ali zavrnili opcijske piškotke na obvestilu, ki sem vam je prikazovalo dokler niste izbrali ene opcije. Poskrbi, da se po tej izbiri obvestilo o piškotkih za čas trajanja piškotka ne bo več prikazovalo.
rated 1 leto lastni Ta anonimni piškotek je nujen za pravilno delovanje ocen člankov. Zapomni si, da ste že ocenili članek in prepreči ponovno oceno.
NID 6 mesecev tretji Piškotek »NID« se uporablja v Google zemljevidih, vgrajenih v dogodkih. Vsebuje edinstven ID, ki ga Google uporablja, da shrani vaše nastavitve in druge podatke, kot so izbrani jezik (npr. slovenščina), podatek o tem, koliko rezultatov iskanja naj bo prikazanih na strani (npr. 10 ali 20), in podatek o tem, ali naj bo vklopljen Googlov filter Varno iskanje.
cx_id 2 leti tretji Zajem in obdelava podatkov za tržne raziskave, oglaševanje in izboljšanje uporabniške izkušnje na spletu. ContentExchange pogoji: https://si.contentexchange.me/page/splosni-pogoji
DM, DotMetrics sejni, 30 min, 1 leto tretji DotMetrics piškotke uporablja razisaka za merjenje obiskanosti spletnih strani MOSS. Splošni pogoji: http://www.moss-soz.si/politika-zasebnosti

Seznam opcijskih piškotkov

Opcijski piškotki so piškotki, ki jih lahko sprejmete preko obvestila o piškotkih. Ti piškotki se namestijo na vaš računalnik šele po izrecnem sprejetju.

_ga, _gat, _gid 26 mesecev tretji Google analitika nam omogoča anonimno spremljanje obiskovalcev. Ti podatki nam omogočajo merjenje rasti, s čemer lažje pridobimo podporo oglaševalcev. Omogočajo tudi merjenje bolj branih člankov skozi čas, kar nam pove katere teme so zanimive in potrebne večje pozornosti ali obnove.

Seznam piškotkov po prijavi

Po prijavi v spletno stran se ustvari še vrsta piškotkov, ki so nujni za prikaz naprednih funkcij za prijavljene uporabnike in zagotavljanje varnosti.

itsec-hb-login 1 uro lastni Piškotek zagotavlja boljšo varnost pred napadi robotov s tem, da uporabniku pošlje naslov za prijavno stran.
wordpress_ seja lastni Ti piškotki so nujno potrebni za delovanje funkcij strani po prijavi. Zbrišejo se, ko zapustite stran.
wp- 1 dan lastni Ti piškotki so nujno potrebni za delovanje funkcij strani po prijavi.

Naknadna zavrnitev piškotkov

Pri vseh piškotkih (nujnih ali opcijskih) vam je na voljo tudi naknadna zavrnitev piškotkov. V primeru, da boste v brskalniku, ki ga uporabljate onemogočili piškotke spletna stran www.student.si morda ne bo delovala pravilno (za več informacij glej: www.allaboutcookies.org). Posamezne piškotke lahko zbrišete z brskalnika tako da:

V Chrome: desno-kliknete kjerkoli na strani in izberete opcijo Preglej. V odprtem podoknu izberete puščico za več opcij (>>) in Application. Na seznamu kliknete na puščico pred Cookies, da se prikaže naša stran in kliknete nanjo. Prikazal se bo seznam piškotkov, katere je ustvarila naša stran. S klikom lahko izberete posamezne piškotke in jih zbrišete z gumbom X nad seznamom.

V Firefox: desno-kliknete kjerkoli na strani in izberete opcijo Preglej element. V odprtem podoknu izberete Shramba, Piškotki in našo stran. Prikazal se bo seznam piškotkov, katere je ustvarila naša stran. Z desnim klikom lahko zbrišete posamezne ali vse piškotke.

V Internet Explorer in Edge: Na tipkovnici pritisnite gumb ctrl+shift+del. V odprtem podoknu izberite Piškotki (Cookies) in pritisnite Izbriši (Delete) za izbris vseh piškotkov.

11. Končne določbe

Ti splošni pogoji so na voljo na spletnem portalu na spletnem naslovu www.student.si/o-podjetju/splosni-pogoji/.

Navedeni splošni pogoji se lahko kadarkoli dopolnijo z novimi določili, zato se uporabniku predlaga, da si jih prebere ob vsakem obisku portala. Vsaka verzija splošnih pogojev je posebej datirana. Za posamezno naročilo veljajo splošni pogoji, ki so objavljeni na spletnem portalu v času oddaje naročila.

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije in pravo Evropskih skupnosti. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

Ti splošni pogoji veljajo od 6. 7. 2018 do preklica oz. objave novih splošnih pogojev.

Urejeno 26. 3. 2021: Spremenjen e-poštni naslov.
Urejeno 19. 11. 2020: Slovenične napake.

Urejeno 5. 11. 2020: “Rezultati in poročilo žreba bo objavljen …” se spremeni v “Rezultat žreba bo objavljen … Poročilo žreba se hrani v arhivu podjetja Nevtron & Company, d. o. o.”.

Urejeno 28. 2. 2019: dopolnjena pravila in pogoji nagradnih iger.

Dopolnjeno 6. 8. 2019: dodani piškotki Google analitika, DotMetrics in rated. Odstranjen piškotek voted.

Dopolnjeno 15. 1. 2020: dodani splošni pogoji Akcij in licitacij.

Urejeno 13. 11. 2020: tiskarski škrat.

Copyright © Nevtron & Company, d. o. o. Vse pravice pridržane.