Sponzorirano

  Inkluzivna pedagogika (Ptuj)

  Univerza na Primorskem
  🚩 Način študija: Redni Izredni
  🎓 Stopnja: Magistrski
  🏛️ Univerza: Univerza na Primorskem
  🏢 Zavod: Pedagoška fakulteta Koper UP
  📅 Trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
  🪙 ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  📍 Kraj izvajanja: Ptuj
  Sponzorirano

  O študijskem programu

  Cilji programa so: izobraziti široko usposobljenega strokovnjaka, ki bo znal prepoznati posameznike s posebnostmi v razvoju in pri učenju in bo obvladal različne pristope, metode, tehnike in strategije za neposredno delo in za aktivno vključevanje posameznika v družbeno okolje; ozavestiti študente o kompleksnosti pojava inkluzije in o potrebi po integraciji različnih znanj v smislu interdisciplinarnosti in transdisciplinarnosti ter sposobnosti in kompetenc za celovito obravnavo posameznikov; razvijati občutljivost za potrebe posameznikov in njihovih svojcev ter za etično ravnanje; razvijati pozitivna pričakovanja povezana z razvojnimi potenciali, cilji in socialno integracijo; ozavestiti študente o pomenu stalnega profesionalnega in osebnostnega razvoja strokovnjakov, preko refleksije tako teoretičnega znanja kot praktičnih izkušenj; razvijati zmožnosti pridobivanja podatkov s pomočjo poglobljenega teoretičnega študija in samostojnega empiričnega raziskovanja ter sistematičnega analiziranja in kritičnega presojanja lastne izkušenjske prakse, tako prehodne kot obvezne prakse v času študija; razvijati zmožnosti preučevanja in kritičnega ovrednotenja modelov empiričnega raziskovanja v edukaciji predvsem v luči vloge, ki jo imata proučevanje drugačnih in študent kot raziskovalec ter bodoči praktik.

  Vpisni pogoji

  • Zaključen študijski program prve stopnje z ustreznega strokovnega področja (edukacijske vede, predšolska vzgoja, razredni pouk, pedagogika, psihologija, sociologija in management) ali
  • zaključen študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 30 kreditnih točk iz predmetnih področij pedagogike, andragogike, psihologije, managementa in družboslovnega raziskovanja, ali
  • zaključen visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja, sprejet pred 11. 6. 2004, ali
  • zaključen drugi visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 30 kreditnih točk iz predmetnih področij pedagogike, andragogike, psihologije, managementa in družboslovnega raziskovanja.
  Sponzorirano

  Exit mobile version