Integrirana zdravstvena in socialna oskrba

  Stavba univerze

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Magister zdravstvene in socialne oskrbe
  ?️ Kraj izvajanja: Novo mesto

  O študijskem programu

  Razvoj študijskega programa INTEGRIRANA ZDRAVSTVENA IN SOCIALNA OSKRBA izhaja iz potreb po interdisciplinarnih strokovnjakih, ki so usposobljeni za celovito obravnavo posameznika ob upoštevanju njegovih stvarnih psihičnih, fizičnih, socialnih in duhovnih potreb in zmožnosti. Magistrski študijski program Integrirana zdravstvena in socialna oskrba sledi smernicam razvitih držav k povezovanju zdravstvene in socialne oskrbe, ki se močno prepletata zlasti pri tistih osebah, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo –število teh pa se hitro povečuje. Danes je pri nas in v ostalem razvitem svetu 4 % prebivalstva odvisnih od pomoči pri osnovnih vsakodnevnih opravilih. Projekcije kažejo, da se bo v prihodnje ta delež več kot podvojil. V EU jih od 70 do 90 odstotkov oskrbujejo neformalni ali družinski oskrbovalci; pri nas ta delež znaša 75 %, institucionalna oskrba pa 25 %.

  Študij omogoča doseganje končnih izidov, ki zagotavljajo izvajanje integrirane zdravstvene in socialne oskrbe bolnih, invalidnih in oslabelih oseb, ki potrebujejo dolgotrajno, kontinuirano in celostno oskrbo. Sodobna zdravstvena nega je usmerjena k pacientu kot celoviti osebnosti in podpira njegovo samooskrbo in odgovornost do samega sebe.
  Magistrski študijski program Integrirana zdravstvena in socialna oskrba omogoča poglabljanje znanja na širših družbenih področjih, usposabljanje za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo znanstveno raziskovalnih metod v širšem spektru problemov in novih ali spremenjenih okoliščinah pri integrirani in kontinuirani zdravstveni obravnavi pacientov ter medpoklicnem sodelovanju pri skupnostni skrbi za zdravje, kakovost življenja in dobro počutje pacientov. Obvezen sestavni del programa so temeljne, aplikativne ali razvojne raziskovalne naloge.

  Vpisni pogoji

  V prvi letnik študijskega programa druge stopnje Integrirana zdravstvena in socialna
  oskrba se na osnovi 38.a člena Zakona o visokem šolstvu lahko vpiše, kdor je končal:
  • študijski program prve stopnje na področju (področje 72 ali 76 po ISCED), ki
  zagotavlja pridobivanje temeljnega znanja za kompetentno opravljanje aktivnosti
  na področju zdravstvene ali socialne skrbi za človeka (zdravega/bolnega).
  • študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom
  opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; obveznosti se
  določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60
  kreditnih točk. Individualne vloge kandidatov bo obravnavala pristojna komisija
  in na osnovi dokazil določila dodatne študijske obveznosti.
  V skladu z določili 38.b člena Zakona o visokem šolstvu pogoje za vpis izpolnjuje tudi,
  kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

  Prejšnji članekZdravstvena nega
  Naslednji članekVzgoja in menedžment v zdravstvu

  Urednica revije Študent