Italijanski jezik in književnost (dvopredmetni)

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Filozofska fakulteta UL

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomant italijanskega jezika in književnosti (UN) in …
Kraj izvajanja: Ljubljana

O študijskem programu

Diplomanti pridobijo vsa znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo kot temeljna znanja in zmožnosti diplomanta dvodisciplinarnega programa italianistike, in so usposobljeni za kritično in fleksibilno uporabo pridobljenih znanj in zmožnosti v povezavi z drugo disciplino ali področjem svojega študija. Pri uporabi znajo upoštevati vse okoliščine konkretnega konteksta. Med pridobljenimi znanji in zmožnostmi velja posebej izpostaviti naslednje: poznavanje italijanskega jezikovnega sistema na vseh ravneh; zmožnost slušne, govorne, bralne in pisne rabe italijanskega jezika; osnovno kontrastivno poznavanje temeljnih vsebin italijanske in slovenske slovnice; znanje o jezikovnem stiku med italijanščino in slovenščino na zahodni meji in poznavanje sociolingvistične situacije Slovencev v Italiji in italijanske narodnostne skupnosti v Sloveniji; znanja o pogojih in različnih okoliščinah medkulturnega sporazumevanja; osnovno poznavanje italijanske kulture in književnosti; odprtost in zmožnost razumevanja govorcev italijanskega in drugih jezikov; sposobnost jezikovno posredniškega sodelovanja in odpravljanja sporazumevalnih ovir; zavest o potrebi stalnega izpopolnjevanja že pridobljenih znanj in zmožnosti skladno s hitrim razvojem stroke in pripravljenost za tako izpopolnjevanje.

Diplomanti znajo vsa našteta znanja in jezikovne zmožnosti uporabljati kritično, v povezavi z drugo študijsko disciplino oz. področjem in skladno z okoliščinami delovanja oziroma raznimi oblikami medjezikovnega in medkulturnega posredovanja glede na zastavljene cilje.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura in izpit iz enega od maturitetnih predmetov – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program ali
  • uspešno zaključen enakovreden študij v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000 €