Muzikologija (enopredmetni)

  Filozofska fakulteta Ljubljana

  Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
  ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Diplomirani muzikolog (UN)
  Kraj izvajanja: Ljubljana

  O študijskem programu

  Namen študija je bodočemu diplomantu posredovati obseg znanj, ki velja v mednarodnem okviru kot temeljno znanje na področju muzikologije. Ta obsegajo slušno zaznavanje in analitično prepoznavanje glasbenih elementov ter struktur, razumevanje glasbe kot zgodovinskega pojava, vpetega v sočasni politični in kulturni položaj, vpogled v glasbo kot univerzalni kulturni fenomen, ki se odraža v ustvarjalnosti različnih zvrsti in družbenih funkcij, ter končno: poznavanje temeljnih vprašanj sistematične muzikologije, ki glasbene pojave opazuje s sociološkega, estetskega, psihološkega in drugih vidikov ter poskuša s tem odkrivati univerzalne zakonitosti glasbene umetnosti. To znanje mu omogoča analizo in vrednotenje glasbenih del, njihovo uvrščanje v zgodovinski kontekst ter zmožnost upoštevanja vpetosti glasbe v družbeno in duhovno okolje časa.

  Cilj programa je vzgoja diplomantov, ki bodo lahko opravljali manj zahtevne naloge na področju glasbene kulture, oziroma v ustanovah, ki se ukvarjajo z ustvarjanjem, poustvarjanjem in posredovanjem glasbe, v medijskih hišah in na raziskovalnem področju. S pridobljenim temeljnim znanjem bodo dragoceni in usposobljeni sodelavci, ki bodo lahko samostojno reševali manj zahtevne naloge ali pa, kot člani večjih delovnih skupin, uspešno sodelovali pri reševanju zahtevnejših strokovnih in znanstvenih vprašanj.

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz splošne mature iz predmeta glasba – če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi pa iz kateregakoli maturitetnega predmeta, ki ga ni že opravil pri poklicni maturi ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program ali
  • uspešno opravljeno enakovredno izobraževanje v tujini.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000 €