Pedagogika in andragogika (dvopredmetni)

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Filozofska fakulteta UL

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Profesor pedagogike in andragogike (UN) in …
Kraj izvajanja: Ljubljana

O študijskem programu

Temeljni cilj dvopredmetnega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Pedagogika in andragogika je študentom zagotoviti kakovostno družboslovno-humanistično izobrazbo, s poudarkom na sistematičnem spoznavanju temeljev pedagoških in andragoških ved.

Študentje se uvedejo v široko poznavanje znanstvenih in strokovnih virov ter njihovo spremljanje, obvladujejo znanstvene paradigme in orientacije, ki so pomembne za razumevanje vzgojnih in izobraževalnih procesov ter za sodelovanje pri reševanju praktičnih problemov, za obvladovanje praktičnega ravnanja v različnih izobraževalnih kontekstih in na različnih stopnjah izobraževalnega sistema.
So kompetentni za vstop v delo, samostojni in iniciativni pri odločanju ter vodenju zahtevnih del v različnih dejavnostih na področju izobraževanja, kadrovanja, prostočasnih dejavnosti, dejavnostih na področju dela z mladino in starejšimi osebami ter delovanje na področju kulture. Znajo razvijati socialno-etične refleksivnosti, zavezani so profesionalni etiki, razvijajo strokovno kritičnost in odgovornost pri delu z ljudmi in pri sodelovanju v skupnosti.
Usposobljeni in pripravljeni so za profesionalno samorefleksijo ter za analiziranje kompleksnih situacij pri poučevanju in učenju ter za posodabljanje. Obvladujejo modele, metode in postopke evalvacije in samoevalvacije delovnih procesov z uporabo znanstvenih sredstev, in delo z informacijami in bazami podatkov. Pripravljeni so za sodelovanje pri reševanju pedagoških in andragoških vprašanj, ki se nanašajo na organizacijo in vodenje institucij, na razvijanju izobraževalnih programov in programov dela institucij oziroma zavodov.
Usposobljeni so za pomoč pri pedagoškem in andragoškem svetovanju in za uporabo znanja v praksi.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura in izpit iz enega od predmetov splošne mature – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000 €