Socialna pedagogika

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Pedagoška fakulteta UL
Trajanje študija:
REDNI študij (1 leto)
ECTS kreditnih točk:
60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister socialne pedagogike
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Temeljni cilji programa so usposobiti študente in študentke za poglobljeno preventivno, razvojno, kompenzatorno, vzgojno ter socialno vključujoče socialno pedagoško delo s posamezniki, skupinami in skupnostmi na področju podpore in pomoči ljudem v različnih življenjskih obdobjih in položajih pri obvladovanju življenja. Obenem pa jih usposobiti še za kakovostno svetovalno, raziskovalno in vodstveno delovanje na področju socialne pedagogike.

Študijski cilji obsegajo doseganje usposobljenosti za avtonomno in strokovno ter etično reflektirano delovanje v različnih institucionalnih ali neformalnih okoljih, kjer socialni pedagogi delujejo. Študijski program posreduje poglobljena teoretična spoznanja, zahtevnejše kompetence praktičnega delovanja in raziskovalnega dela na področju socialne pedagogike.

Splošen cilj študija je usposobitev za poglobljeno in avtonomno teoretično reflektirano analizo družbenih pojavov, institucij in strokovnega delovanja v kontekstu življenjskega prostora posameznika, s poudarkom na medkulturnem in antidiskriminatornem delu.

Študij je usmerjen v razvijanje novega socialno pedagoškega znanja v interdisciplinarnem kontekstu relevantnih disciplin in področij strokovnega dela. Študentje razvijajo zmožnosti vodenja in organiziranja, delovanja v interdisciplinarnem timu, vzpostavljanja partnerskega odnosa z različnimi skupinami, reflektiranjem vrednot, ter kompetence stalnega evalviranja lastnega strokovnega dela. Pomemben cilj študija je pridobitev poglobljenih znanj za nadaljnje samostojno socialno pedagoško raziskovanje ter uspešno posredovanje spoznanj tega raziskovanja različnim javnostim. [Skrij]

Vpisni pogoji

  • Končan bolonjski študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT iz strokovnih področij: socialna pedagogika, socialno delo, psihologija ali pedagogika, ali
  • končan bolonjski študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 KT, ali
  • končan bolonjski študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT iz ustreznih ali drugih strokovnih področij ter zaključen dodatni letnik programa v obsegu 60 KT, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu v obsegu 180 KT iz strokovnih področij: socialna pedagogika, socialno delo, psihologija ali pedagogika, ter kot dodatni letnik opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60 KT, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu v obsegu 180 KT z drugih strokovnih področij ter zaključen dodatni letnik programa v obsegu 60 KT, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu v obsegu 240 KT iz drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 KT, ali
  • končan kak drug študijski programi prve stopnje ter opravljene obveznosti, ki so pogoj za vpis na študijski program druge stopnje, ali
  • končano enakovredno izobraževanje v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.397€.