Umetnostna zgodovina (dvopredmetni)

  Filozofska fakulteta Ljubljana

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Magister umetnostne zgodovine
  ?️ Kraj izvajanja: Ljubljana

  O študijskem programu

  Študijski program študentke in študente usposablja za delo v javnih in zasebnih kulturnih ustanovah, kjer bodo samostojno načrtovali, organizirali in vodili znanstveno-raziskovalno delo bodisi na matičnem področju umetnostne zgodovine bodisi na širšem interdisciplinarnem področju humanistike. Diplomantke in diplomanti bodo tako s svojim strokovnim delom tvorno prispevali k oblikovanju in ohranjanju slovenske kulturne identitete, s čimer bodo imeli pomembno vlogo pri oblikovanju pogojev za splošni gospodarski, družbeni in kulturni razvoj.

  Vertikalno se povezuje z prvostopenjskima študijskima programoma Umetnostna zgodovina – enopredmetna in Umetnostna zgodovina – dvodisciplinarna ter tretjestopenjskim doktorskim programom Humanistika in družboslovje Filozofske fakultete. Horizontalno se študijski program povezuje z drugostopenjskima študijskima programoma Umetnostna zgodovina – enopredmetna in Umetnostna zgodovina – dvopredmetna pedagoška. Znotraj študijskega programa je preko izbirnih predmetov omogočeno tudi povezovanje z drugimi študijskimi programi Filozofske fakultete in nekaterih drugih fakultet, s svojo dvodisciplinarno strukturo pa se predlagani program seveda povezuje z drugimi akreditiranimi študijskimi programi Filozofske fakultete.

  Vpisni pogoji

  • Končan bolonjski prvostopenjski študijski program umetnostno-zgodovinske študijske usmeritve ali
  • končan katerikoli drugi bolonjski prvostopenjski študijski program ter opravljeni diferencialni izpiti v obsegu od 10 do 60 KT: Uvod v občo umetnostno zgodovino (5 KT), Uvod v slovensko umetnostno zgodovino (5 KT), Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi I in II (10 KT), Umetnost poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka v Zahodni Evropi I in II (10 KT), Umetnost novega veka v Zahodni Evropi I in II (10 KT), Slovenska umetnost v srednjem veku I in II (10 KT) in Slovenska umetnost v novem veku I in II (10 KT).