Urbanizem

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Fakulteta za arhitekturo UL
Trajanje študija:
REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomirani inženir arhitekt urbanist (UN)
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Program izobražuje arhitekta urbanista, strokovnjaka za manj zahtevne naloge s področja urbanističnega načrtovanja in oblikovanja ter urejanja prostora. Njegova odgovornost izhaja iz pomena urbanističnega oblikovanja, kakovosti urbanističnih ureditev, njihove usklajenosti z okoljem, v spoštovanju naravne in mestne krajine, ki je v javnem interesu. Javni interes glede kakovosti fizičnega prostora je zaščiten s slovensko in evropsko zakonodajo. Slovenska zakonodaja določa pogoje za arhitekta projektanta urbanista, nadzornika, revidenta načrtovanih posegov v prostor, prostorskega načrtovalca, odgovornega vodjo izdelave predloga prostorskega akta, občinskega urbanista, raziskovalca in podobno.

Profil arhitekta urbanista je zelo kompleksen, saj mora biti urbanist sposoben razmišljati o ljudeh in njihovih prostorskih problemih v najrazličnejših merilih. Izhajati mora iz sodobnih teoretskih in tehnoloških spoznanj, jih nadgrajevati ter težiti k ravnovesju med funkcionalno-tehniško in umetniško komponento urbanističnega snovanja. Izobrazbeni profil arhitekta urbanista združuje tehnična, družboslovna in humanistična znanja s sposobnostjo urejanja in oblikovanja prostora oz. gradnje urbanih struktur.

Diplomanti pridobijo splošne kompetence, kot so: osnovno znanje s področja urbanizma in arhitekture; sposobnost uporabe znanja v praksi; razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti; upoštevanje trajnostno usmerjenih varnostnih, funkcionalnih, gospodarskih, naravovarstvenih in ekoloških vidikov pri delu; sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic; sposobnost uporabe znanja v praksi; avtonomnost v strokovnem delu; etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki; sposobnost samostojne izdelave manj zahtevnih projektnih nalog.

Vpisni pogoji

  • Za vse kandidate – opravljen preizkus sposobnosti
  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz predmeta splošne mature: matematika oziroma tuji jezik, če je matematiko že opravljena pri poklicni maturi ali
  • pred 1. 6. 1995 končan kateri koli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, 1. letnik: 3.000€.

Prejšnji članek
Naslednji članek