Vinogradništvo in vinarstvo

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Novi Gorici
Zavod:
Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo UNG
Trajanje študija:
REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
magister vinogradništva in vinarstva
Kraj izvajanja:
Vipava

O študijskem programu

Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo 2. stopnje je dvoleten, interdisciplinaren študijski program, ki omogoča pridobitev znanja za obvladovanje in razumevanje sodobnih in trajnostno naravnanih tehnologij pridelave in predelave grozdja ob razumevanju vseh vpletenih agro-ekoloških, fizioloških, rastlinsko-patoloških, kemijskih in mikrobioloških procesov, kot tudi uporabnih tehnologij moderne biotehnologije rastlin in vinske trte. Z izbirnimi predmeti, ki so predvideni tako v 1. kot tudi v 2. letniku pa lahko študentje predvidena obvezna znanja poglobljeno specializirajo na izbranih področjih povezanih z vinogradništvom in vinarstvom, kot so gnojenje in rodovitnost tal, podnebne spremembe in njihov vpliv na vinogradništvo in vinarstvo, rastlinska ekofiziologija, metabolomika, rastlinske bioaktivne spojine, daljinsko zaznavanje v kmetijstvu, agroturizem ali na področju upravljanje kmetijskih gospodarstev.

Tekom študija bo študent nenehno v stiku s svežimi, aktualnimi, znanstvenimi in strokovnimi vsebinami s področja vinogradništva in vinarstva in ostalih vsebin programa.

Diplomanti bodo s pridobljenim znanjem lahko obvladovali tudi zahtevnejše in odgovorne delovne procese v vinogradništvu in vinarstvu – v pridelavi/predelavi grozdja/vina, kompetentni pa so tudi opravljanja zahtevnega dela v analitskih in raziskovalnih laboratorijih, kot tudi na upravnem in inšpekcijskem področju. Naučili se bodo ustvarjalnega reševanja problemov na vseh področjih, ki so v program vključena. V okviru posameznih predmetov bodo študentje svoja teoretična znanja nadgrajevali v izvirna dognanja, kot tudi sposobnih kritičnih refleksij obstoječih dognanj na različnih področjih študija.

Vpisni pogoji

Na študijski program se lahko vpišejo študentje, ki so zaključili:

A. Univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje iz Slovenije ali tujine naslednjih področij: biologija, biotehnologija, mikrobiologija, živilstvo, kmetijstvo, agronomija, vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo v obsegu najmanj 180 ECTS;

B. Univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje preostalih področij (glede na navedene v točki A.) iz Slovenije ali tujine v obsegu najmanj 180 ECTS.

Diplomanti teh študijev se lahko vpišejo na študijski program, če predhodno pridobijo 10 do 60 ECTS z opravljanjem izpitnih obveznosti iz nabora predmetov visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo na Univerzi v Novi Gorici. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja zaključenega študija na 1. stopnji in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici, pri čemer mora kandidat te dodatne izpite opraviti pred vpisom na magistrski študijski program 2. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo;

C. Star visokošolski strokovni študijski program iz Slovenije ali tujine naslednjih področij: biologija, biotehnologija, mikrobiologija, živilstvo, kmetijstvo, agronomija, vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo v obsegu najmanj 180 ECTS;

D. Star visokošolski strokovni študijski program preostalih področij (glede na navedene v točki A.) iz Slovenije ali tujine v obsegu najmanj 180 ECTS. Diplomanti teh študijev se lahko vpišejo na študijski program, če predhodno pridobijo 10 do 60 ECTS z opravljanjem izpitnih obveznosti iz nabora predmetov visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo na Univerzi v Novi Gorici. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja zaključenega študija na 1. stopnji in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici, pri čemer mora kandidat/-tka te dodatne izpite opraviti pred vpisom na magistrski študijski program 2. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€