Zgodovina (enopredmetni)

Način študija:
Redni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Filozofska fakulteta UM
Trajanje študija:
REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomirani zgodovinar (UN)
Kraj izvajanja:
Maribor

O študijskem programu

Cilji programa izhajajo iz same narave zgodovinopisja kot humanistične vede posebnega nacionalnega pomena. Program je zasnovan tako, da po eni strani vključuje spoznavanje sistema zgodovinopisja, po drugi strani pa nudi sistematičen in natančen razvojni pregled slovenske, evropske in svetovne zgodovine. Študijski program omogoča primeren nabor potrebnih znanj, kar omogoča oblikovanje široko razgledanega diplomanta, ki bo znal pridobljeno znanje praktično uporabljati ter se uspešno vključiti na trg dela. Pridobljeno znanje bo predstavljalo tudi trdne temelje za nadaljnji študij, ki mu ga program omogoča. S programom študent pridobi temeljno zgodovinsko znanje in zmožnost pridobivanja strokovne širine, ki jo študentu omogoča pester nabor izbirnih predmetov na fakulteti ali zunaj nje.

Diplomanti bodo lahko opravljali različna dela v muzejih (muzejski tehnik, restavratorski tehnik, muzeolog), v arhivih (dokumentalist, arhivski tehnik, restavratorski tehnik), v medijih (poročevalci, moderatorji, napovedovalci,…), v založbah (uredniki,…), v turizmu, v ustanovah znotraj družbenih in gospodarskih dejavnosti (zgodovina in tradicija podjetij), lahko pa se aktivno vključujejo tudi v poklice v politiki.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.