Lačni znanja? Poskusite in doživite humanistiko v Kopru

DSC_0019

Jedilni list

V sodobni rdeči stavbi na Titovem trgu v središču Kopra se nahaja restavracija Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ), kjer lahko poskusite sodobne jedi s pridihom Sredozemlja. Po predjedi se lahko odločite za glavno jed in sladico. To pa še ni vse, brbončice lahko razvajate s številnimi prilogami.

Glavne jedi

Meni 1

Meni Arheološka dediščina Sredozemlja je namenjen vsem, ki želijo poglobiti in razširiti svoje znanje na področju arheologije in arheološke dediščine. Poleg teorije se znanje prenaša v rabo v ustanovah, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, varovanjem, promocijo in trženjem arheološke dediščine.

Geografija ponuja dve usmeritvi, in sicer Planersko usmeritev in Krasoslovno usmeritev. Planerska usmeritev ima poudarek na sodobnih geografskih procesih in planiranju v Sredozemlju (morje in obalna območja) ter stičnih območjih, Krasoslovna usmeritev pa na krasoslovnih temah. Geografija (dvopredmetni pedagoški program) ponuja poleg geografije še zgodovino. Študij izobražuje bodoče učitelje geografije in druge predmetne vezave.

Zgodovina je usmerjena v problemsko poznavanje in obravnavanje zgodovine. Omogoča poglabljanje znanj iz svetovne, evropske in slovenske zgodovine ter zgodovine. Zgodovina (dvopredmetni, pedagoški program) izobražuje učitelje zgodovine in drugega izbranega področja.

Titov trg

Meni 2

Slovenistika (pedagoški program) nudi poglobljeno spoznavanje in osvajanje temeljnih in specialnih pedagoških ter didaktičnih znanj in veščin, potrebnih za poučevanje slovenskega jezika in književnosti na vseh vrstah in stopnjah osnovnih ter srednjih šol. Poleg tega pa nadgrajuje znanja s področja jezika in književnosti od antike do sodobnosti.

Italijanistika in Italijanistika (pedagoški program) ponujata usposabljanje na področju književnih, jezikoslovnih in kulturoloških ved ter specialistična metodološka, teoretična znanja na področju jezika in kulture. Izbirni predmeti bogatijo in poglabljajo znanja. Italijanistika (pedagoški program) nudi poglabljanje znanj in sposobnosti na področju poučevanja jezika na vseh stopnjah poučevanja in učenja.

Študij Jezikovno posredovanje in prevajanje nudi dve smeri: angleščina-francoščina in angleščina-italijanščina, poleg temeljnih študijskih vsebin pa študentje izbirajo tudi med področnimi moduli: Prevajanje poslovnih besedil, Prevajanje družboslovnih, humanističnih in leposlovnih besedil in Prevajanje pravnih besedil.

Meni 3

Meni Komuniciranje in mediji ohranja teoretsko in metodološko jedro komunikološke vede ter daje poudarek na humanistično-družboslovnih in tehnoloških vsebinah, pri čemer se teorija dopolnjuje s prakso. Obenem je v okviru študijskega programa veliko pozornosti namenjene kritičnemu premisleku o komuniciranju v sodobni družbi ter njegovi vlogi pri razumevanju, razlagi in konstruiranju sveta, v katerem živimo.

Meni 4

Kulturni študiji in antropologija je edini interdisciplinarni program v Sloveniji, ki povezuje antropologijo in etnologijo s kulturnimi študiji. Študente seznanja z epistemologijo, kvalitativnim raziskovanjem in primerjalnimi analizami sodobnih družb in kultur. Zajema študij vsakdanjega življenja in mobilnosti ter migracij, množičnih medijev in popularne kulture, uprizarjanja kulture in umetnosti ter filozofsko proučevanje vizualnosti.

Titov trg

Sladice

Doktorski študij Antropologije daje poudarek razumevanju spleta razmerij med posameznikom in najrazličnejšimi sestavinami, praksami, dejavniki, strukturami in procesi kulture, kulturnega okolja, razumevanju razmerja med »naravnim« ter »kulturnim« v človeku.

Arheologija izhaja iz potreb po teoretičnem poznavanju in aplikaciji znanj s področja procesov oblikovanja družbenih struktur, analiz materialne kulture, problemov in procesov zgodovine političnega, kulturnega, socialnega in družbenega dogajanja v kontekstu evropske, sredozemske in svetovne arheologije in zgodovine.

Geografija na tretji stopnji zagotovi doktorandom poglobljena teoretska in metodološka znanja s področja raziskovalnega dela na področju geografije.

Doktorski študij Jezik in medkulturnost je zasnovan kot poglobitev in nadgradnja drugostopenjskega magistrskega študija jezikov (italijanščina, angleščina, francoščina) in jezikovnega posredovanja in prevajanja.

Študij Slovenistike ponuja teoretično in praktično poglabljanje jezikoslovnih in literarnih znanj. Študentje obravnavajo jezikovne, literarne in druge kulturološke posebnosti slovenskih obmejnih in kulturno stičnih področij, s posebnim poudarkom na prostoru med Alpami in Jadranom.

Upravljanje kulturnih virov in arhivov je oblikovan v duhu »Evropskega doktorata«, katerega kriterije določa EUA. Sestavljen je tako, da študent del svojih študijskih obveznosti (raziskovalnega dela v obsegu vsaj enega semestra) opravi na visokošolskem zavodu v tujini.

Doktorski študijski program Zgodovina Evrope in Sredozemlja omogoča in podpira razvoj študenta v samostojnega raziskovalca na področju zgodovinopisja.

FHŠ

Priloge

Raziskovalni projekti

Raziskovalno delo poteka v okviru Inštituta za medkulturne študije (IMŠ) in Inštituta za arheologijo in dediščino (IAD). Njuna raziskovalna področja sovpadajo s humanističnimi in družboslovnimi področji študijskih programov na fakulteti.

Erasmus+ program mobilnosti

Omogoča študentom, da del študijskih obveznosti opravijo v tujini. V okviru programa se lahko udeležijo izmenjave z namenom študija (SMS) ali z namenom praktičnega usposabljanja (SMP).

Tutorji

Na fakulteti je vzpostavljen tutorski sistem z namenom vsestranske pomoči in podpore študentom fakultete. Študentom tutorji nudijo različne informacije, ki se nanašajo na študijski proces. Tutorji so lahko visokošolski učitelji in sodelavci, znanstveni sodelavci ter študenti.

Štipendije

Štipendijski Sklad Univerze na Primorskem je namenjen nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov, vzpostavljanju stikov študentov z delodajalci že v času študija in zagotavljanju možnosti za zaposlitev študentov takoj po zaključku študija.

Karierno svetovanje

Karierni center UP izvaja različne dejavnosti, ki študentom pomagajo pri načrtovanju kariere. Cilj procesa je, da svetovanec prepozna lastno poslanstvo in na tej podlagi oblikuje t .i. karierni načrt, kjer relativno natančno opredeli kaj želi doseči, v kolikšnem času in na kakšen način.

Zaposlitev

… je tu. Študentje se naučijo samostojnosti, prilagodljivosti, skupinskega in projektnega dela, so opremljeni s praktičnimi izkušnjami in se povezujejo z delodajalci. Z večino študentov UP FHŠ ohranja stik in analize kažejo visok odstotek zaposljivosti v različnih oblikah in okoljih. Diplomanti so zaposleni v arhivih, muzejih, občinskih upravah, zavodih, konzulatih, šolah, mnogi stopijo na pot samostojnega podjetništva.

Dober tek!

Alergeni: Zgornja ponudba vsebuje metafore. Te so (po vrsti): fakulteta, študijski programi, dodiplomski programi, magistrski programi, doktorski programi, ponudba fakultete, program, uspešen študij.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.