Ali se lahko prepišem izven predvidenih rokov in ali moram štipendijo vrniti?

Think idea. Student lifestyle. Puzzled woman with notebooks and backpack isolated on orange copy space. Doubt face. New project. Advertising background
Foto: golubovy iz iStock

Spoštovani,

v letošnjem študijskem letu sem študent 1. letnika farmacije. Ker študij trenutno ne izpolnjuje mojih pričakovanj, razmišljam o prepisu. 1. letnik še nameravam zaključiti in se vpisati v višji letnik farmacije. V kolikor pa me tudi predmeti 2. letnika ne bodo pritegnili, bi se prepisal na drugo fakulteto in nato v študijskem letu 2022/2023 pričel s študijem na novem programu. Zanima me predvsem področje biokemije in kemijskega inženirstva. Ali lahko prepis opravim izven predvidenih rokov ali moram počakati na naslednji razpis? Zanima me, do kdaj se moram izpisati iz farmacije?

Prav tako me zanima, ali sem upravičen do državne štipendije po prepisu. Slišal sem, da bi moral štipendijo, ki bi jo prejemal za 2. letnik, vrniti. Je to res?

Za odgovor se Vam že vnaprej lepo zahvaljujem.

Lep pozdrav

Matej

 

Pozdravljen Matej,

zaradi večje jasnosti bom odgovore na tvoja vprašanja razdelila v dva dela.

1) PREPIS ALI PREHOD

Področje študija je urejeno v Zakonu o visokem šolstvu (ZVis), ki v 66. členu določa t.i. bonus, to je pravica študenta, da lahko enkrat tekom študija na posamezni stopnji ponavlja letnik ali spremeni študijski program (opravi prepis ali prehod).

66. člen (pravice in dolžnosti študentov)

Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi, z zakonom, statutom in študijskim programom določenimi pogoji. Pri tem:
–       se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,
–       lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu,
–       se lahko izobražujejo po več študijskih programih (vzporedno izobraževanje), po interdisciplinarnih ali po individualnih študijskih programih, ki jih izvaja eden ali več visokošolskih zavodov,
–       lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.
/…/

Najprej naj definiram termina prepis in prehod in pojasnim razlike med njima, nato pa bom razložila še posledice koriščenja bonusa ter opisala sam postopek prepisa oz. prehoda.

Pri prepisu se študent ponovno vpiše v prvi letnik, a na drugem izobraževalnem programu. S prehodom pa se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem sorodnem študijskem programu, kjer se mu vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa. Bistvena razlika med prepisom in prehodom je torej ta, da se študent pri prepisu zopet vpiše v prvi letnik novega študijskega programa, torej začne še enkrat od začetka, kar pomeni, da se opravljene obveznosti ob prepisu pravzaprav izbrišejo. Pri prehodu pa se del obveznosti, ki jih je študent opravil na starem programu prizna na novem programu zaradi sorodnosti programov. Splošna pogoja za prehod med študijskimi programi sta določena v 3. členu Meril za prehode med študijskimi programi:

3. člen (pogoji za prehajanje med študijskimi programi)

Prehodi so mogoči med študijskimi programi:
1.      ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov;
2.      med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
/…/

Iz splošnih pogojev za prehode je torej razvidno, da mora pri prehodu iti za primerljiva študijska programa in se ob prehodu na nov študijski program prizna vsaj 50% ECTS kreditov iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne vsebine novega študijskega programa. Ocenjevanje primerljivosti študijskih programov in priznavanje ECTS kreditov je le v domeni posamezne fakultete, zato ti svetujem, da se o možnosti izvedbe prehoda pozanimaš neposredno v referatu fakultete, kamor bi rad opravil prehod. Poleg prej navedenih splošnih pogojev pa lahko fakultete predpišejo dodatne pogoje za prehode, ki se objavijo v  vsakoletnem Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe (v nadaljevanju: Razpis za vpis). Razpis za vpis se objavi konec januarja določenega leta za vpise v naslednjem študijskem letu. Zate bo torej relevanten Razpis za vpis za študijsko leto 2022/2023, ki bo najverjetneje objavljen konec januarja 2022.

Naj te še opozorim, da fakultete razpišejo posebna mesta za prehode, zato ti svetujem, da si v zate relevantnem razpisu za vpis pogledaš ali fakulteta na katero bi potencialno želel opraviti prehod sploh razpisuje posebna mesta za prehode in kakšni so predvideni kriteriji za izbiro v primeru omejitve vpisa.

Na podlagi tvojega vprašanja predvidevam, da svojega bonusa iz 66. člena ZVis na 1. stopnji študija še nisi izkoristil, v kolikor pa se motim, me prosim popravi. S tem, ko boš opravil prepis ali prehod na nov študijski program, boš izkoristil svoj bonus na 1. stopnji študija, kar pomeni, da na novem študijskem programu ne boš mogel ponavljati letnika ali še enkrat brezplačno opraviti prepisa (ali prehoda) na drug študijski program. Ponovni prepis (ali prehod) bo sicer možen, vendar boš moral za študij na programu, na katerega bi opravil ponoven prepis/prehod ne da bi pri tem koristil bonus, plačati šolnino. Prav tako pa 2. odstavek 70. člena ZVis določa, da študent, ki je izkoristil svoj bonus, ne more izkoristiti absolventskega leta ob koncu študija na tej stopnji. Če študent torej izkoristi svoj bonus na 1. stopnji (dodiplomski študij), absolventa na tej stopnji ne more koristiti. Lahko pa koristi absolventsko leto na 2. stopnji (magistrski študij), v kolikor na tej stopnji bonusa ni koristil.

Povedano z drugimi besedami, v kolikor bonusa še nisi izkoristil, ti bo prepis oz. prehod na nov študijski program omogočen brezplačno (seveda pod pogojem, da gre za redni študij). Če pa si svoj bonus že izkoristil, ti bo prepis oz. prehod na nov program sicer omogočen, vendar pa boš moral za študij na novem programu plačevati šolnino. To pa velja ne glede na to ali boš ponovni prepis oz. prehod opravil na redna ali na izredna vpisna mesta.

Postopek prepisa oz. prehoda je podoben postopku prvega vpisa na fakulteto. Postopek prepisa se začne s oddajo prijave preko sistema eVŠ v enem izmed dveh “rednih” prijavnih rokov, ki sta na voljo maturantom – 1. prijavni rok navadno poteka od sredine februarja do sredine marca. 2. prijavni rok pa po navadi poteka v zadnjem tednu avgusta. V postopku prehoda pa je potrebno prijavo oddati v posebnem roku za vpis po merilih za prehode, ki navadno poteka v prvih tednih septembra. Natančne datume bo predpisal Razpis za vpis za študijsko leto 2022/2023. Na tem mestu naj povem, da prepis ali vpis v javne in koncesionirane študijske programe NI mogoč izven rokov, ki so predvideni v Razpisu za vpis, kar pomeni, da prepisa ali prehoda ne bo mogoče izvesti sredi študijskega leta, ampak le v roku, ki je predviden v Razpisu za vpis.

Postopek prijave na študijski program, na katerega želiš opraviti prepis ali prehod, je zelo podoben postopku prijave za vpis v 1. letnik (pazi: za prehod je določen poseben rok), le da na vlogi v sistemu eVŠ obkljukaš sprememba študijskega programa, namesto vpis v 1. letnik. Po končanem izbirnem postopku boš na dom prejel pošto z obvestilom, ali si bila sprejet na želeno fakulteto. V primeru pozitivnega odgovora, dobiš s strani fakultete tudi povabilo na vpis. Ob vpisu na novo fakulteto pa moraš predložiti izpisnico iz stare fakultete, saj velja pravilo, da študent ne more biti hkrati vpisan na več fakultet. Opozarjam pa, da se iz sedanje fakultete izpiši šele ko dobiš povabilo na vpis nove fakultete, s trenutkom izpisa iz fakultete ti namreč preneha status študenta in pravice, ki iz njega izvirajo (pravica do zdravstvenega varstva, subvencioniran prevoz, subvencionirana prehrana, subvencionirano bivanje, možnost delanja preko študentskega servisa, možnost štipendiranja). Iz fakultete se torej nikar ne izpisuj že v času oddaje prijave, ampak šele, ko boš s strani nove fakultete prejel povabilo na vpis!

V kolikor se boš odločil izvesti prepis v 1. roku, boš prejel povabilo na vpis predvidoma že v mesecu avgustu, kar pomeni, da boš lahko brez statusa študenta celoten september in morda celo dobršen del meseca avgusta. V tem času zaradi izpisa iz fakultete ne boš imel statusa študenta in pravic, ki iz njega izhajajo, zato si boš moral obvezno zdravstveno zavarovanje urediti sam (kot samoplačnik, pozanimaj se na Zavodu za zdravstveno zavarovanje). Svetujem, da na fakulteti vprašaš, kdaj je zadnji rok, da prineseš izpisnico iz stare fakultete. Na Univerzi v Ljubljani namreč velja interno pravilo, da lahko izpisnico prineseš šele prvi delovni dan v oktobru in tako ohraniš status študenta ohraniš do konca študijskega leta. Pozanimaj se, ali bi bilo to možno tudi v tvojem primeru.

Pri prepisu v 2. roku in prehodu ta problem ni tako pereč, saj oba prijavna roka potekata konec avgusta oz. v septembru, zato boš izpis iz stare fakultete opravil le kakšen teden pred začetkom novega študijskega leta, torej boš status študenta izgubil le za kakšen teden. Vseeno ti svetujem, da z izpisom počakaš do trenutka, ko boš dobil obvestilo o rezultatih sprejemnega postopka (ali si bil sprejet na želen program ali ne). Status boš tako v primeru prepisa kot prehoda ponovno pridobil z začetkom novega študijskega leta (s 1. oktobrom) na podlagi vpisa na novo fakulteto.

Ključno je opozoriti na še eno pomembno pravilo. In sicer po razlagi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) velja, da se študent, ki se je prostovoljno izpisal iz študijskega programa, nikoli več ne bo mogel vpisati v isti študijski program, niti proti plačilu. Če boš torej opravil prepis ali prehod, se boš primoran izpisati iz stare fakultete, zato nikoli več ne boš mogel ponovno vpisati v študijski program, iz katerega si se prostovoljno izpisal (tudi proti plačilu ne). To pomeni, da trenutnega študijskega programa Farmacija po izpisu ne boš mogel nikoli več dokončati, zato ti svetujem, da o izpisu res dobro premisliš.

2) ŠTIPENDIJA

Področje štipendiranja je urejeno v Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1). Naj pojasnim, da je ena izmed obveznosti štipendista, ki jih določa 92. člen ZŠtip-1 obveznost uspešno zaključiti posamezni letnik, za katerega je štipendist prejemal štipendijo, razen če so podane okoliščine iz 87. člena ZŠtip-1 (opravičljive zdravstvene okoliščine, izjemne družinske in socialne okoliščine, starševstvo, višja sila).

92. člen (obveznosti štipendista)

Če ta zakon ne določa drugačnih oziroma dodatnih obveznosti pri posamezni vrsti štipendije, mora štipendist:
–        vsako leto uspešno zaključiti posamezni letnik, za katerega je prejemal štipendijo, razen v primerih iz prvega odstavka 87. člena tega zakona,
–        uspešno zaključiti izobraževalni program oziroma pridobiti višjo raven izobrazbe do 30. septembra naslednjega koledarskega leta po zaključnem letniku,
–        predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za ponovno odmero oziroma nadaljnje prejemanje štipendije, če tako določa zakon ali javni razpis.

ZŠtip-1 v 90. členu določa pogoje za nadaljnje prejemanje štipendije. In sicer je štipendist upravičen do nadaljnjega prejemanja štipendije, če izpolnjuje splošne pogoje za prejemanje štipendije, če je uspešno zaključil letnik, za katerega je prejemal štipendijo IN se je vpisal v višji letnik.

90. člen (nadaljnje prejemanje štipendije)

(1) Štipendist je upravičen do nadaljnjega prejemanja štipendije, če v vsakem naslednjem šolskem ali študijskem letu izpolnjuje vse pogoje po tem zakonu in če je uspešno zaključil letnik, za katerega je prejemal štipendijo, ter se vpisal v višji letnik.
(2) Šteje se, da je štipendist uspešno zaključil letnik, če se je vpisal v višji letnik ali izpolnil pogoje za vpis v višji letnik. V tem primeru mora štipendist predložiti ustrezno dokazilo izobraževalne ustanove, da izpolnjuje pogoje za vpis v višji letnik.

/…/

Za odgovor na tvoje vprašanje o tem, ali boš po opravljenem prepisu, ko boš s študijskim letom 2022/2023 ponovno vpisan v 1. letnik novega študijskega programa, še vedno upravičen do prejemanja štipendije, je poleg 90. člena ZŠtip-1 pomembna določba 5. odstavka 9. člena ZŠtip-1. Ta določa, da lahko štipendist prejema štipendijo eno leto za posamezni letnik.

9. člen (dodeljevanje štipendij)

/…/

(5) Štipendist lahko prejema štipendijo eno leto za posamezen letnik na ravni izobraževanja, ki je višja od že pridobljene, razen če ta zakon ne določa drugače.

/…/

To torej pomeni, da štipendist štipendije za 1. letnik dodiplomskega študijskega programa ne more prejemati dvakrat (npr. enkrat za 1. letnik na študiju prvega vpisa in drugič za 1. letnik na študiju, kamor opravi prepis). Ključno pa je tudi razumevanje 90. člena ZŠtip-1. Ta določba kot enega izmed pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije določa tudi vpis v višji letnik (ne le uspešno zaključen letnik, za katerega se je štipendija prejemala). V primeru prepisa torej ne boš upravičen do prejemanja štipendije za 1. letnik novega študijskega programa. Za nadaljevanje prejemanja štipendije bi namreč moral poleg uspešno zaključenega 2. letnika izkazati tudi vpis v višji, torej 3. letnik.

V kolikor pa bi opravil prehod na nov sorodni študijski program tako, da bi se s študijskim letom 2022/2023 vpisal v 3. letnik, bi izpolnjeval pogoje za nadaljnje prejemanje štipendije.

Če se boš odločil za prepis, boš v študijskem letu 2022/2023 vpisan v 1. letnik novega študijskega programa, kar pomeni, da v tem letu ne boš prejemal štipendije, vendar pa tvoje štipendijsko razmerje (še) ne bo prenehalo, ampak bo mirovalo. Mirovanje štipendijskega razmerja je stanje, ki nastopi iz razlogov opredeljenih v 95. členu ZŠtip-1. Za tvoj primer je relevantna 1. alineja prvega odstavka 95. člena ZŠtip-1, ki določa, da mirovanje nastopi, če štipendist po zaključku študijskega leta, v katerem je prejemal štipendijo, ne napreduje v višji letnik.

95. člen (mirovanje štipendijskega razmerja)

(1) Štipendijsko razmerje miruje, štipendija pa se štipendistu ne izplačuje, če:
–        po zaključku šolskega ali študijskega leta, v katerem je prejemal štipendijo, ne napreduje v višji letnik, razen v primerih iz prvega odstavka 87. člena tega zakona,
–        /…/
(2) Štipendijsko razmerje miruje toliko časa, kolikor trajajo razlogi za mirovanje, vendar skupno ne več kot tri šolska ali študijska leta in ne več kot eno leto v nepretrganem trajanju na posamezni ravni izobraževanja, za katerega je štipendist pridobil pravico do štipendije.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko mirovanje:
–        iz prve in pete alineje prvega odstavka tega člena traja največ eno šolsko ali študijsko leto na posamezni ravni izobraževanja
,
/…/
(5) O mirovanju štipendijskega razmerja po tem členu se na podlagi vložene prošnje štipendista izda odločba oziroma sklene dodatek k pogodbi.

Opozarjam pa, da mirovanje iz tega razloga traja največ eno študijsko leto na posamezni stopnji izobraževanja. V kolikor torej študent po letu mirovanja ne napreduje v višji letnik, njegovo štipendijsko razmerje preneha in posledično lahko pride do obveznosti vračila štipendije. Na tem mestu naj še dodam, da je po ZŠtip-1 za nastop mirovanja štipendist dolžan vložiti prošnjo za mirovanje štipendijskega razmerja, o kateri nato štipenditor (v primeru državne štipendije je to krajevno pristojni center za socialno delo) izda odločbo o mirovanju. V Zavodu Študentska svetovalnica imamo pripravljen vzorec prošnje za nastop mirovanja štipendijskega razmerja, ki ti ga lahko posredujemo za pomoč pri pisanju tvoje prošnje.

V primeru opravljenega prepisa, bo torej tvoje štipendijsko razmerje v študijskem letu 2022/2023 mirovalo. V študijskem letu 2023/2024 boš nato vpisan v 2. letnik novega študija, za katerega prav tako ne boš upravičen prejemati štipendijo, če jo boš prejemal že v 2. letniku trenutnega študijskega programa Farmacija. Ker pa lahko mirovanje iz razloga nenapredovanja v višji letnik traja največ eno leto, bo v takem primeru tvoje štipendijsko razmerje prenehalo na podlagi 6. alineje 97. člena ZŠtip-1. Posledica prenehanja pa bo nato vračilo neutemeljeno prejete štipendije.

97. člen (prenehanje štipendijskega razmerja)

Štipendijsko razmerje preneha, če štipendist:
/…/

–        po mirovanju štipendijskega razmerja ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije,
/…/

V izogib vračilu štipendije ti predlagam, da za 2. letnik študijskega programa Farmacija ne zaprosiš za štipendijo ali se ji odpoveš v skladu z 98. členom ZŠtip-1.

98. člen (odpoved)

 (1) Štipendist se lahko odpove štipendiji po tem zakonu tudi po vročitvi odločbe, s katero mu je bila ta priznana. V primeru odpovedi dodeljevalec štipendije:

–        za Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice ali štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu izda odločbo, s katero razveljavi odločbo o dodelitvi štipendije z dnem, s katerim se je upravičenec odpovedal pravici,

–        za štipendije Ad futura izda odločbo, s katero razveljavi odločbo o dodelitvi štipendije ali prekine pogodbo, štipendist pa je dolžan vrniti celotna prejeta sredstva.

(2) V primeru odpovedi štipendiji, vključno z državno štipendijo, vlagatelj ne more več uveljavljati iste štipendije v tistem šolskem ali študijskem letu, v katerem se je štipendiji odpovedal.

S tem za študijsko leto 2021/2022 sicer ne boš prejemal štipendije (za 2. letnik študijskega programa Farmacija), vendar pa boš nato lahko v 2. letniku novega študijskega programa ponovno upravičen do štipendije. Seveda pod pogojem, da boš izpolnjeval tudi druge pogoje za pridobitev državne štipendije (materialni cenzus). Nenazadnje pa se boš tako tudi izognil prenehanju štipendijskega razmerja zaradi nenapredovanja v višji letnik po letu mirovanja in posledično tudi vračanju štipendije.

Naj pa za konec opozorim še na eno obveznost štipendista, in sicer obveznost obveščati štipenditorja o spremembah, ki vplivajo na štipendijsko razmerje. ZŠtip-1 namreč v 93. členu določa, da je štipendist dolžan štipenditorju sporočiti vse spremembe, ki se zgodijo v tekočem študijskem letu in bi lahko vplivale na štipendijsko razmerje v 30 dneh po nastali spremembi ali v 30 dneh od dneva, ko je za spremembo izvedel. Sprememba, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje pa je tudi sprememba izobraževalnega programa. V Študentski svetovalnici imamo pripravljen tudi vzorec prošnje za pridobitev soglasja za spremembo študijskega programa, ki ti ga lahko posredujemo.

93. člen (spremembe, ki vplivajo na štipendijsko razmerje)

(1) Štipendist je dolžan sporočiti dodeljevalcu štipendije vse spremembe, ki se zgodijo v tekočem šolskem ali študijskem letu in bi lahko vplivale na štipendijsko razmerje v 30 dneh po nastali spremembi ali v 30 dneh od dneva, ko je za spremembo izvedel.
(2) Spremembe, ki vplivajo na štipendijsko razmerje, so:
–        prekinitev ali zaključek izobraževanja,
–        sprememba izobraževalnega programa ali izobraževalne ustanove,
–        okoliščine, zaradi katerih štipendist ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev štipendije po tem zakonu oziroma za dodatek za bivanje, za dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami oziroma dodatek za obvezno zdravstveno zavarovanje.
(3) Ob spremembi izobraževalnega programa je štipendist upravičen do nadaljnjega prejemanja štipendije, če je novi izobraževalni program ustrezen z vidika določb tega zakona glede javne veljavnosti, ravni izobraževanja, področja ali smeri izobraževalnega programa oziroma drugih okoliščin, določenih z zakonom ali javnim razpisom. V tem primeru dodeljevalec štipendije odloči o nadaljnjem prejemanju ali mirovanju štipendijskega razmerja. Štipendist, ki namerava spremeniti izobraževalni program, lahko pred dejansko spremembo izobraževalnega programa pri dodeljevalcu štipendije preveri, ali je novi program ustrezen.
(4) O spremembah iz tega člena dodeljevalec štipendije odloči s prvim dnem naslednjega meseca po nastopu spremembe.
(5) Dodeljevalec štipendije lahko v treh letih po dokončnosti odločbe o dodelitvi štipendije po uradni dolžnosti začne postopek ugotavljanja upravičenosti do štipendije, kadar ugotovi, da so nastopile okoliščine, ki kažejo na to, da štipendist do štipendije ni bil upravičen ali je bil upravičen v nižjem znesku ali za krajše obdobje. V tem primeru dodeljevalec štipendije izda odločbo, s katero razveljavi odločbo o dodelitvi štipendije in ugotovi prenehanje upravičenosti ali določi drugo višino ali drugo obdobje prejemanja štipendije.
(6) Če dodeljevalec štipendije ugotovi, da štipendist do štipendije ni bil upravičen ali je bil upravičen v nižjem znesku ali za krajše obdobje, iz razloga, ker je štipendist podatke prikazoval lažno ali jih je zamolčal ali je sporočil neresnične podatke pred ali po izdaji odločbe o dodelitvi štipendije, dodeljevalec štipendije odločbo o dodelitvi štipendije odpravi.

Za primer državnih štipendij pa opozarjam, da se za državne štipendije namesto določbe ZŠtip-1 upošteva specialnejša določba 42. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki za obveščanje štipenditorja določa krajši rok, in sicer 8 dni od dneva nastanka spremembe oz. od dneva, ko je štipendist zanjo izvedel. Če si torej prejemnik državne štipendije moraš torej spremembo študijskega programa (ali katero drugo spremembo, ki vpliva na štipendijsko razmerje) štipenditorju sporočiti v 8 dneh, v kolikor pa prejemaš npr. Zoisovo štipendijo, pa moraš spremembo sporočiti štipenditorju v 30 dneh. V primeru državne štipendije se za štipenditorja kot že rečeno smatra krajevno pristojni Center za socialno delo, v primeru Zoisove štipendije pa Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS.

Potem, ko boš štipenditorja obvestil o opravljeni spremembi študijskega programa, bo ta odločil o nadaljnjem prejemanju ali o mirovanju štipendijskega razmerja. Svetujem pa ti, da se pri štipenditorju že vnaprej informativno pozanimaš, kakšna bi bila odločitev v primeru prepisa/prehoda na določen študijski program.

Da na kratko povzamem: v kolikor boš opravil prepis, ti bo v študijskem letu 2022/2023, ko boš ponovno vpisana v 1. letnik novega študijskega programa, tvoje štipendijsko razmerje mirovalo. To pomeni, da še ne bo takoj nastopila obveznost vračila štipendije, prejete za 2. letnik študija farmacije. Obveznost vračila bo nastopila, če po letu mirovanja štipendijskega razmerja ne boš izpolnjeval pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije (tj. če ne boš napredoval v 3. letnik študijskega programa, kamor si opravila prepis). Ker boš prepis opravil po 2. letniku, bo torej zagotovo prišlo do prenehanja štipendijskega razmerja in posledično vračila štipendije, prejete za 2. letnik. V izogib temu ti svetujem, da se štipendiji za 2. letnik trenutnega študijskega programa Farmacija odpoveš, nato pa ponovno zaprosiš za štipendijo v 2. letniku novega študijskega programa. V kolikor pa boš opravil prehod, na način, da se boš direktno vpisal v 3. letnik novega študijskega programa, boš lahko štipendijo prejemal že z naslednjim študijskim letom 2021/2022. Opozarjam, da moraš o spremembi študijskega programa nujno obvestiti štipenditorja!

Upam, da ti je moj odgovor v pomoč. Če te zanima še kaj, smo ti vedno na voljo.

Lep pozdrav

Julija Damjanovič, pravna svetovalka Zavoda Študentska svetovalnica

info@svetovalnica.com | +386 1 438 02 53 | Spletna stran
Pomagamo študentom in mladim na njihovi študijski poti ter razreševati njihova pravno-socialna vprašanja. Svoje vprašanje lahko oddaš v obrazcu za brezplačni nasvet.
Prejšnji članekNasveti strokovnjakov za izboljšanje spanja
Naslednji članekSloni zaradi krivolova na robu izumrtja
info@svetovalnica.com | +386 1 438 02 53 | Spletna stran
Pomagamo študentom in mladim na njihovi študijski poti ter razreševati njihova pravno-socialna vprašanja. Svoje vprašanje lahko oddaš v obrazcu za brezplačni nasvet.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.