Ekologija in biodiverziteta

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Biotehniška fakulteta UL
Trajanje študija:
REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister ekologije in biodiverzitete
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti diplomanta s temeljnim znanjem ekologije, ki je osnova za poznavanje vloge organizmov na različnih ravneh ekosistema ter za razumevanje in prepoznavanje sprememb v naravi in v našem neposrednem okolju. V okviru programa se diplomant seznani z različnimi okolji, organizmi kot nosilci pretoka energije in kroženja snovi ter z zakonitostmi, ki so se tam izoblikovale. Spozna abiotske in biotske dejavnike (vključno z vplivom človeka), od katerih je odvisno pojavljanje oziroma izginotje vrst in populacij, ter postavlja meje njihovega razširjanja. Seznani se tudi z možnostmi preprečevanja in blaženja sprememb v naravnih sistemih. Program podaja kritična znanja, potrebna za uresničevanje ciljev mednarodnih konvencij o varstvu narave.

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Ekologija in biodiverziteta se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

a) univerzitetni študijski program prve stopnje s področja biologije, če so končali program v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS, ali primerljivi študijski program prve stopnje s področja biologije.

b) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij, če dodatno opravijo 10 – 60 kreditnih točk po ECTS izmed predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Biologija. Za vsakega kandidata pristojna študijska komisija določi individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS. Obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih kandidati lahko opravijo med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij. In sicer: a) diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, c) diplomanti vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, opravijo dodatne obveznosti opredeljene s kreditnimi točkami po ECTS, ki se jim določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

c) predbolonjski ali bolonjski visokošolski strokovni študijski program s področja biologije, če so končali program v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS, ali primerljivi visokošolski strokovni študijski program navedenih strokovnih področij prve stopnje na drugi fakulteti.

d) predbolonjski ali bolonjski visokošolski strokovni študijski program z drugih strokovnih področij. Za vsakega kandidata pristojna študijska komisija določi individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS. Obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij. In sicer: a) diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju potem opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov potem opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, c) diplomanti vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, potem se mu dodatne kreditne točke po ECTS določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
a) kandidati iz točke a): na osnovi povprečja ocen na programu I. stopnje.
b) kandidati iz točke b):
– 50%: na osnovi povprečja ocen na programu I. stopnje,
– 50%: na osnovi povprečja ocen dodatnih izpitov.
c) kandidati iz točke c): na osnovi povprečja ocen na dodiplomskem študiju.
d) kandidati iz točke d):
– 50%: na osnovi povprečja ocen na dodiplomskem študiju,
– 50%: na osnovi povprečja ocen dodatnih izpitov.

Prejšnji članek
Naslednji članek