Mikrobiologija

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Biotehniška fakulteta UL
Trajanje študija:
REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister mikrobiologije
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti strokovnjaka, ki ima poglobljena znanja o vplivu in delovanju mikroorganizmov na okolje, biotehnološko proizvodnjo in človeka. V okviru študija diplomant pridobi znanje in veščine dela z mikrobi ter obvlada vse elemente o varnem delu v mikrobiološkem laboratoriju. Prav tako pridobi ustrezne veščine pisnega in ustnega poročanja o rezultatih svojega dela in pridobivanja informacij s pomočjo sodobnih informacijskih virov.

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Mikrobiologija se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

a) študijski program prve stopnje Mikrobiologija na Biotehniški fakulteti ali primerljiv študijski program prve stopnje s področja mikrobiologije.

b) študijski program prve stopnje ostalih področij, če dodatno opravijo 10 – 60 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Mikrobiologija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:

  • diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
  • diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, kvantitativne metode ali statistika, kemija) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
  • diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

c) predbolonjski visokošolski strokovni študijski program s področja mikrobiologije.

d) predbolonjski visokošolski strokovni študijski program ostalih področij, če dodatno opravijo 10 – 60 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov univerzitetnega prvostopenjskega študijskega programa Mikrobiologija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:

  • diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
  • diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, matematične metode, statistika, kemija) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
  • diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
– kandidate iz točke (a) in (c) se izbira na podlagi povprečne ocene dodiplomskega študija.
– kandidate iz točke (b) in (d) se izbira na podlagi povprečne ocene dodiplomskega študija in povprečne ocene diferencialnih izpitov, ki so pogoj za vpis na študij druge stopnje. Vsaka od povprečnih ocen prispeva 50 % h končni oceni. Prednost imajo tisti kandidati, ki imajo zbranih večje število ECTS iz nabora predmetov: Matematika, Kemija, Fizika, Statistika, Genetika, Biokemija, Molekularna biologija.
Pri kandidatih z enakim rezultatom iz prejšnjega odstavka bodo imeli prednost kandidati z višjo povprečno oceno dodiplomskega študija.

Prejšnji članek
Naslednji članek