Koda namena: Katero naj izberem?

Položnica UPN

Koda namena je del obrazca UPN (Univerzalni plačilni nalog) oziroma položnice. Največkrat jo določi prejemnik sam in nam s tem močno olajša delo, včasih pa se to ne zgodi. Tako je na nas, da najdemo pravilno kodo namena in jo vpišemo v pravilno polje na položnici. Zbrali smo kode namena in jih razvrstili v dve skupini. Kode namena, ki jih uporabljamo najbolj pogosto in vse kode namena.

Najbolj pogosto uporabljene kode namena

So kode namena, ki jih moramo zelo pogosto uporabiti pri plačevanju položnic. Tu so plačila raznih uslug, kreditov in prejem plače. Med njimi pa tudi naš najboljši prijatelj OTHR oziroma druga plačila.

 • OTHR-druga plačila,
 • ELEC-plačilo elektrike,
 • ANNI-plačilo anuitete kredita,
 • CMDT-prenos/nakup blaga,
 • ENRG-plačilo energetike,
 • SUPP-plačilo dobaviteljem,
 • SALA-izplačilo plače,
 • INSM-obroki kredita,
 • GOVT-plačilo raznih taks.

Vse kode namena

Nekatere kode namena nam pridejo prav, če smo slučajno izgubili položnico (če ne prejemamo elektronskih) in teh podatkov ni. Velikokrat se zgodi, da malenkostno prekopiramo iz prejšnje in le dodamo nekaj drugih podatkov.

 • ACCT – Prenos med svojimi računi v isti banki
 • ADCS – Donacije/sponzorstvo/svetovanje
 • ADMG – Administrativne storitve
 • ADVA – Plačilo vnaprej/predplačilo
 • AEMP – Aktivna politika zaposlovanja
 • AGRT – Plačilo v kmetijstvu
 • AIRB – Aerotransport
 • ALLW – Nadomestila
 • ALMY – Preživnina/drugi prejemki
 • ANNI – Anuiteta
 • ANTS – Storitve anestezije
 • AREN – Vnos/vpis terjatev
 • B112 – Provizija prodajalca pri vzajemnem skladu
 • BBSC – Spodbuda za rojstvo otroka
 • BCDM – Domači ček na prinositelja
 • BCFG – Tuji ček na prinositelja
 • BECH – Dodatki za otroke
 • BENE – Podpora za brezposelne/invalide
 • BEXP – Poslovni izdatki
 • BFWD – Terminski posel z vred. papirji
 • BKDF – Odloženo črpanje kredita
 • BKFE – Nadomestila pri kreditih
 • BKFM – Poplačilo kreditne pogodbe
 • BKIP – Natečene obresti bančnega kredita
 • BKPP – Glavnica bančnega kredita
 • BLDM – Vzdrževanje zgradb
 • BNET – Neto poravnava obveznic (vnaprej)
 • BOCE – Vnos/vpis konverzije v zaledju
 • BONU – Bonus plačilo
 • BR12 – Rabat za prodajalca pri vzajemnem skladu
 • BUSB – Avtobusni prevoz
 • CAFI – Inter. proviz. za upr. skrb. rač.
 • CASH – Uprav. den. sred. med bankami
 • CBFF – Pokojninski skladi, varčevanje
 • CBFR – Varčevanje za dodatno pokojnino
 • CBLK – Kliring svežnja kartic
 • CBTV – Račun za kabelsko TV
 • CCHD – Nakazilo prejemka, ZPIZ
 • CCIR – Zamenjava valute obresti
 • CCPC – Zač. krit. por. prek cen. kl. hiše
 • CCPM – Gib. krit. por. prek cen. kl. hiše
 • CCRD – Račun za kreditno kartico
 • CCSM – Izloč.zač.kr. por. prek c. kl. hiše
 • CDBL – Račun za kreditno kartico
 • CDCB – Kartična plačila z gotov. vračilom
 • CDCD – Kartično izplačilo
 • CDCS – Kartično izplačilo s stroški
 • CDDP – Odloženo plačilo s kartico
 • CDEP – Predč. plač. zaradi kred. dogodka
 • CDOC – Originalna odobritev
 • CDQC – Navidezna gotovina
 • CFDI – Interno zmanjšanje osnov. kapitala
 • CFEE – Stroški preklica/odpovedi
 • CGDD – Direktna obrem. na podlagi kartice
 • CHAR – Dobrodelno plačilo
 • CLPR – Glavnica posojila za avto
 • CMDT – Plačilo blaga
 • COLL – Trajnik/direktna obremenitev
 • COMC – Komercialno plačilo
 • COMM – Plačilo provizije
 • COMP – Nadomestilo za izgubo obresti
 • COMT – Kons. plač. tretje osebe za potroš.
 • CORT – Poravnava trgovanja
 • COST – Stroški
 • CPKC – Parkirnina
 • CPYR – Avtorska pravica
 • CRDS – Zamenjava kreditnega tveganja
 • CRPR – Navzkrižni produkti
 • CRSP – Kreditna podpora
 • CRTL – Kreditna linija
 • CSDB – Denarno izplačilo
 • CSLP – Plačilo socialnega posojila banki
 • CVCF – Storitve/pripomočki za okrevanje
 • DBTC – Debetno plačilo
 • DCRD – Plačilo z debetno kartico
 • DEPT – Depozit
 • DERI – Izvedeni finančni instrumenti
 • DIVD – Dividenda
 • DMEQ – Medicinska oprema
 • DNTS – Zobozdravstvene storitve
 • DSMT – Obračun pošte/banke na papirju
 • DVPM – Dostava proti plačilu
 • ECPG – Garantirano spletno plačilo
 • ECPR – Vračilo spletnega plačila
 • ECPU – Negarantirano spletno plačilo
 • EDUC – Izobraževanje
 • ELEC – Račun za elektriko
 • ENRG – Energetika
 • EPAY – e-plačilo
 • EQPT – Opcija na delnico
 • EQUS – Zam. bodoč. donos. kapitala/delnic
 • ESTX – Davek na nepremičnine
 • ETUP – Polnitev e-denarnice
 • EXPT – Eksotična opcija
 • EXTD – Stand. izveden finančni instrument
 • FACT – Obnovitev faktoringa
 • FAND – Finančna pomoč ob naravnih nesrečah
 • FCOL – Provizija
 • FCPM – Zamudne obresti in stroški
 • FEES – Plačilo pristojbin
 • FERB – Trajekt
 • FIXI – Naložba s fiksnim donosom
 • FNET – Neto por. standard. termin. pogodb
 • FORW – Menjava valut z datumom vnaprej
 • FREX – Menjava valut
 • FUTR – Standardizirane terminske pogodbe
 • FWBC – Kritje za trgovca pri termin. posl.
 • FWCC – Kritje za stranko pri termin. posl.
 • FWLV – Dajatve za tuje delavce
 • FWSB – Loč. kritje trgovca pri term. posl.
 • FWSC – Loč. kritje stranke pri term. posl.
 • FXNT – Neto poravnava menjave valut
 • GASB – Račun za plin
 • GDDS – Kupoprodaja blaga
 • GDSV – Kupoprodaja blaga in storitev
 • GFRP – Pravice nezaposl. iz nasl. insolv.
 • GOVI – Državno zavarovanje
 • GOVT – Plačilo – državni organi
 • GSCB – Kupopr. blaga in storitev z gotov.
 • GSTX – Davek na blago in storitve
 • GVEA – Avstrijski vladni usluž. kategor. A
 • GVEB – Avstrijski vladni usluž. kategor. B
 • GVEC – Avstrijski vladni usluž. kategor. C
 • GVED – Avstrijski vladni usluž. kategor. D
 • GWLT – Nakazila po vojnih zakonih
 • HEDG – Zaščita pred tveganji
 • HLRP – Plačilo stanovanjskega posojila
 • HLST – Odplačilo stanovanjskega posoijila
 • HLTC – Zdravstvena oskrba na domu
 • HLTI – Zdravstveno zavarovanje
 • HREC – Dodatek za stanovanje
 • HSPC – Bolnišnična oskrba
 • HSTX – Stanovanjski davek
 • ICCP – Nepreklicno plačilo s kred. kartico
 • ICRF – Prva/nujna pomoč
 • IDCP – Nepreklicno plač. z debet. kartico
 • IHRP – Obrok najemnine po nakupni pogodbi
 • INPC – Premija avtomobilskega zavarovanja
 • INPR – Povrnitev zavarovalne premije
 • INSC – Zavarovalni zahtevek
 • INSM – Obrok nakupa
 • INSU – Zavarovalna premija
 • INTC – Interno plačilo
 • INTE – Obresti
 • INTX – Davek na dobiček
 • INVS – Naložbe & Vrednostni papirji
 • IPAY – Takojšnje plačilo
 • IPCA – Preklic takojšnjega plačila
 • IPDO – Takojšnje plačilo za donacije
 • IPEA – Tak. plač./e-trgovina brez nasl.pl.
 • IPEC – Tak. plač./e-trgovina z nasl. plač.
 • IPEW – Takojšnje plačilo v e-trgovini
 • IPPS – Takojšnje plačilo na POS terminalu
 • IPRT – Vračilo takojšnjega plačila
 • IPU2 – Takojšnje plačilo na avtomatu z 2FA
 • IPUW – Takoj. plač. na avtomatu brez 2FA
 • IVPT – Plačilo računa
 • LBIN – Medseb. porav. znes. pri posojanju
 • LBRI – Delovno zavarovanje
 • LCOL – Ločeno kritje za posojilo
 • LFEE – Provizija pri posojanju vred. papir
 • LICF – Licenčna provizija/licenčnina
 • LIFI – Življenjsko zavarovanje
 • LIMA – Upravljanje likvidnosti
 • LMEQ – Sprem. tržne vred. spos. delnic
 • LMFI – Sprem. tržne vred. spos. obveznic
 • LMRK – Sprem. tržne vred. spos. vred. pap.
 • LOAN – Posojilo
 • LOAR – Odplačilo posojila
 • LREB – Rabat ob posojilu vredn. papirjev
 • LREV – Prenos prihodkov stranki od agenta
 • LSFL – Zahtevek posojilnega agenta
 • LTCF – Dolgotrajna zdravstvena oskrba
 • MAFC – Prisp v sklad za zdravstveno pomoč
 • MARF – Povrnitev stroškov zdrav. pomoči
 • MARG – Dnevna marža za derivative
 • MBSB – Zavarovanje MBS agenta
 • MBSC – Zavarovanje stranke pri MBS poslih
 • MCDM – Večvalutni domači ček
 • MCFG – Večvalutni tuji ček
 • MDCS – Zdravstvene storitve
 • MGCC – Marža terminskega posla
 • MGSC – Zavarovanje marže terminskega posla
 • MP2B – Mobilna plačila P2B
 • MP2P – Mobilna plačila P2P
 • MSVC – Več vrst storitev
 • MTUP – Polnjenje mobi računa
 • NETT – Neto izravnava
 • NITX – Davek na čisti dobiček
 • NOWS – Ni opredeljeno drugod
 • NWCH – Omrežnina
 • NWCM – Mrežna povezava
 • OCCC – Jamstvo stranke za opcije
 • OCDM – Domači ček na ime
 • OCFG – Tuji ček na ime
 • OFEE – Otvoritvena provizija
 • OPBC – Zavarovanje OTC opcij brez vračila
 • OPCC – Zavarovanje OTC opcij z vračilom
 • OPSB – Loč. zavar. OTC opcij brez vračila
 • OPSC – Loč. zavar. OTC opcij z vračilom
 • OPTN – Zavarovanje opcij v mednar. menjavi
 • OTCD – OTC izvedeni finančni instrumenti
 • OTHR – Drugo
 • OTLC – Drugi računi – telekomunikacije
 • PADD – Vnaprej odobrena obremenitev
 • PAYR – Plačilna lista
 • PEFC – Prispevek za pokojninski sklad
 • PENO – Sklepi, izvršbe razen sod. za prež.
 • PENS – Pokojnina
 • PHON – Račun za telefon
 • POPE – Vnos/vpis prodajnega mesta
 • PPTI – Zavarovanje lastnine
 • PRCP – Plačilo izdatkov
 • PRME – Plemenite kovine
 • PTSP – Plačilni pogoji
 • PTXP – Davek na premoženje
 • RCKE – Vnos/vpis ponovne predložitve čeka
 • RCPT – Izdano potrdilo
 • RDTX – Dajatev v cestnem prometu
 • REBT – Vračilo rabata
 • REFU – Vračilo denarnih sredstev
 • RELG – Najemnina/zakup
 • RENT – Najemnina
 • REOD – Odplačilo prekoračitve na računu
 • REPO – REPO pogodba
 • RHBS – Dodatek za rehabilitacijo
 • RIMB – Vračilo pomotoma nak. transakcije
 • RINP – Obročna plačila
 • RLWY – Železnica
 • ROYA – Tantieme
 • RPBC – Zav. trgovca za krovno REPO pogodbo
 • RPCC – Zav. stranke za krovno REPO pogodbo
 • RPNT – Dvostranska poravnava REPO obresti
 • RPSB – Loč. zav. trgov. za krov. REPO pog.
 • RPSC – Loč. zav. stran. za krov. REPO pog.
 • RRBN – Verižna poravnava/cesija
 • RRCT – Vračilo plačila
 • RVPM – Prevzem proti plačilu
 • RVPO – Obratni REPO posel
 • SALA – Plače
 • SAVG – Varčevanje
 • SBSC – Prod.vred.pap.s povr.nak./obratno
 • SCIE – Menjava obr. stopnje v tuji valuti
 • SCIR – Menjava obrestne stopnje
 • SCRP – Tveganja vrednostnih papirjev
 • SCVE – Kupoprodaja storitev
 • SECU – Vrednostni papirji
 • SEPI – Interni nakup vrednostnih papirjev
 • SERV – Stroški storitev
 • SHBC – Osn. zav. trg. pri prod. na kratko
 • SHCC – Osn. zav. str.. pri prod. na kratko
 • SHSL – Prodaja na kratko
 • SLEB – Zav. posoje in izposoje vred. papir
 • SLOA – Listninjeno posojilo
 • SLPI – Vnaprej izpolnjen nalog
 • SPLT – Deljena plačila
 • SPSP – Skupni poračun plač in pokojnin
 • SSBE – Socialna podpora
 • STDY – Študij
 • SUBS – Naročnina
 • SUPP – Plačilo dobaviteljem
 • SWBC – Kritje trg. pri obr.zam./term. pos.
 • SWCC – Kritje str. pri obr.zam./ter.pos.
 • SWFP – Končno plačilo obrestne zamenjave
 • SWPP – Delno plačilo obrestne zamenjave
 • SWPT – Opcija za obrestno zamenjavo
 • SWRS – Sprem. opcije za obrestno zamenjavo
 • SWSB – Zav. trg. za raz. pri men.obr. mere
 • SWSC – Zav. str. za raz. pri men.obr. mere
 • SWUF – Predplačilo obrestne zamenjave
 • TAXR – Vračilo davka
 • TAXS – Davek
 • TBAN – Neto poravnava trgov. s TBA posli
 • TBAS – Napovedan posel (TBA)
 • TBBC – Zavarovanje trgovca za TBA posel
 • TBCC – Zavarovanje stranke za TBA posel
 • TBIL – Račun za telekomunikacije
 • TCSC – Stroški storitev mestnega sveta
 • TELI – Plačilo prek telefona
 • TLRF – Proviz. za prodaj. vzajem. sklada
 • TLRR – Rabat za prodajalca vzajem. sklada
 • TPMG – TMPG zahtevek
 • TPRI – Obresti tripartitne REPO pogodbe
 • TPRP – Poravnava tripartitne REPO pogodbe
 • TRAD – Trgovske storitve
 • TRCP – Zakladniški produkt
 • TREA – Zakladniško plačilo
 • TRFD – Skrbniški sklad
 • TRNC – Delno predizpolnjen obrazec
 • TRPT – Cestnine
 • TRVC – Potovalni ček
 • UBIL – Povezane komunalne storitve
 • UNIT – Vplačilo v investicijski sklad
 • VATX – Davek na dodano vrednost
 • VIEW – Oskrba vida
 • WEBI – Internetno iniciirana transakcija
 • WHLD – Davek po odbitku
 • WTER – Račun za vodo/vodarina

Urednik portala Student.si

Prejšnji članekHuawei z vodilnim položajem na trgu nosljivih naprav
Naslednji članekS Knjigo Tožibaba se lahko učimo tudi starejši

Urednik portala Student.si

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.