Kako lahko prehajam med univerzami?

Online education course, E-learning and e-book digital technology concept with pc computer notebook open in blur school library or classroom background among old stacks of book, textbook
Foto: Chinnapong iz iStock

Spoštovani,

sem študent 1.letnika razrednega pouka univerze v Mariboru, kjer sem 1. letnik uspešno zaključil, zanima pa me, če morda veste kako je s prehajanjem med univerzami. Ker sem iz Kopra in mi razdalja predstavlja oviro in, ker so vse druge aktivnosti, s katerimi se poleg študija ukvarjam, v Ljubljani, bi si novo študijsko leto, pa vse do konca študija, želel doštudirati v Ljubljani (torej ista smer, razredni pouk).

Če imate kakšne informacije glede prehajanja med univerzami, bom zelo hvaležen.

S spoštovanjem

 

Pozdravljen,

v nadaljevanju bom predstavila, kako poteka menjava študijskega programa (prepis/prehod), omenim pa naj, da se ta postopek NE razlikuje, ne glede na to, ali boš študijski program zamenjal znotraj posamezne univerze, ali pa se želiš vpisati na fakulteto znotraj druge univerze.

Nadalje naj opozorim na razliko med prepisom in prehodom.

Prepis pomeni vpis v prvi letnik na drugi fakulteti, pri čemer je potrebno izpolnjevati pogoje za vpis v prvi letnik, ki jih določi aktualni Razpis za vpis ter fakulteta sama, v kolikor je število prijavljenih kandidatov višje od števila razpisanih mest. Prvi prijavni rok je že potekel, drugi rok pa bo potekal od 19. do 23. avgusta.

Pri prehodu pa gre za vpis v drugi ali višji letnik (za razliko od “prepisa”, kjer se vpišeš v začetni letnik) – gre za prenehanje izobraževanja v študijskem programu, v katerega si vpisan, ter nadaljevanje izobraževanja v novem sorodnem študijskem programu, kjer se ti vse ali del obveznosti, ki si jih že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa. Možnost prehoda je opredeljena v Merilih za prehode med študijskimi programi.

2. člen (opredelitev)
Prehod med študijskimi programi je vpis:
1.      v drugi ali višji letnik visokošolskega študijskega programa, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji;
2.      vpis višješolskega diplomanta v drugi letnik visokošolskega študijskega programa prve stopnje.

Splošna pogoja za prehod in priznavanje predmetov sta: da gre za programa, katerih zaključka zagotavljata primerljive kompetence ter da se pri obveznih predmetih v drugem programu lahko po kriterijih prizna vsaj polovica točk ECTS iz prvega programa, visokošolski zavodi pa lahko določajo še posebne pogoje, ki jih javno objavijo. To izhaja iz 3. člena Meril za prehode:

3. člen (pogoji za prehajanje med študijskimi programi)

Prehodi so mogoči med študijskimi programi:
1.      ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov;
2.      med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Drugi pogoji za prehajanje med študijskimi programi so v pristojnosti visokošolskega zavoda. Te pogoje mora zavod javno objaviti.

Ocenjevanje primerljivosti študijskih programov in priznavanje ECTS kreditov je le v domeni posamezne fakultete, zato se mora študent o možnosti izvedbe prehoda pozanimati neposredno v referatu fakultete, kamor bi rad opravil prehod. Mesta za prehod med študijskimi programi so vedno posebej določena v aktualnem Razpisu (glej mesta za vpis v višji letnik) – letos bo prijavni rok potekal med 1. in 16. septembrom.

Ker gre v tvojem primeru za “enaka” oz. sorodna študijska programa, bi prehod bil zate boljša opcija.

POSTOPEK PREPISA/PREHODA

Sam postopek prepisa/prehoda poteka tako, da se moraš iz trenutnega programa izpisati in na dejanskem vpisu na novo fakulteto predložiti izpisnico. Pri tem naj poudarim, da zavezuje šele dejanski vpis na novo fakulteto! S tem, ko oddaš prijavo na posameznem vpisnem roku, torej še ne pomeni, da si na novi študijski program avtomatsko že vpisan oz. da si iz starega programa izpisan – ker zavezuje šele dejanski vpis na nov program, pomeni da si kljub oddani prijavi za vpis še lahko premisliš in se na novo fakulteto, kljub morebitnemu sprejemu ne vpišeš.

Še enkrat opozarjam, da so mesta in prijavni rok za prehod določena ločeno od teh, ki veljajo za vpis v 1. letnik (oz. prepis)!

Do sedaj smo svetovali, da se je iz starega programa dobro izpisati čim kasneje (in če se le da izpisnico dostaviti šele prvi delovni dan v oktobru), saj je študentu s trenutkom izpisa iz fakultete oz. programa prenehal status študenta in pravice, ki iz njega izvirajo. Ker pa so s 5. majem 2022 že začele veljati nekatere spremembe, določene z novim Zakonom za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1), slednje več ne drži. 12. člen ZUPŠ-1 namreč določa spremembo 70. člena Zakona o visokem šolstvu (ZVis), ki se po novem glasi tako:

70. člen (prenehanje statusa študenta)
Status študenta preneha:
–       študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,
–       študentu, ki zaključi študijski program druge stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,
–       študentu, ki zaključi študijski program tretje stopnje,
–       če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
–       če študent ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
–       če študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku,
–       če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
–       če se izpiše,
–       če je bil izključen.
/…/
Ne glede na osmo alinejo prvega odstavka tega člena status študenta ne preneha študentu, ki se pred zaključkom študijskega leta prepiše na drug študijski program.
/…/

Po novem torej velja, da študentu status NE preneha, v primeru da se pred zaključkom študijskega leta prepiše na drug študijski program – v tem vmesnem času tako ne bi izgubil niti pravic, ki iz statusa izvirajo. Ker gre za “novo” določbo, študentom vseeno svetujemo, da se glede tega, kdaj točno se je potrebno iz prvega programa izpisati, dobro pozanimajo tudi neposredno na fakulteti.

Na tem mestu pa naj omenim še, da boš s prepisom/prehodom porabil tudi pravico do ti. “bonusa”, ki jo ureja 66. člen ZVis. Gre za pravico vsakega študenta, da lahko enkrat tekom študija na posamezni stopnji ponavlja letnik ali spremeni študijski program (prepis ali prehod).

66. člen (pravice in dolžnosti študentov)

Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi, z zakonom, statutom in študijskim programom določenimi pogoji. Pri tem:
–       se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,
–       lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu,
–       se lahko izobražujejo po več študijskih programih (vzporedno izobraževanje), po interdisciplinarnih ali po individualnih študijskih programih, ki jih izvaja eden ali več visokošolskih zavodov,
–       lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.
/…/

V primeru koriščenja bonusa, na isti stopnji študija ne boš več mogel ponavljati letnika oz. ponovno brezplačno spremeniti študijskega programa. Ponovni prepis/prehod ti bo sicer omogočen, vendar boš moral za študij na programu, na katerega si opravil prepis/prehod brez koriščenja bonusa, plačati šolnino. Posledica izkoriščenega bonusa je tudi izguba pravice do koriščenja dodatnega leta (absolventskega staža) ob koncu študija na isti stopnji.

Za konec naj opozorim še, da pred prepisom dobro razmisliš ali si tega res želiš. Ko se enkrat prostovoljno izpišeš iz določenega študijskega programa, se namreč vanj ne moreš nikoli več ponovno vpisati – niti proti plačilu.

Lep pozdrav

Iris

info@svetovalnica.com | +386 1 438 02 53 | Spletna stran
Pomagamo študentom in mladim na njihovi študijski poti ter razreševati njihova pravno-socialna vprašanja. Svoje vprašanje lahko oddaš v obrazcu za brezplačni nasvet.
Prejšnji članekEYE 2023 se bliža: Vse o evropski prireditvi za mlade
Naslednji članekKako se zavarovati pred spletnimi goljufijami?
info@svetovalnica.com | +386 1 438 02 53 | Spletna stran
Pomagamo študentom in mladim na njihovi študijski poti ter razreševati njihova pravno-socialna vprašanja. Svoje vprašanje lahko oddaš v obrazcu za brezplačni nasvet.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.