PREDSTAVLJA SE: Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje

Kako bi se predstavili v nekaj stavkih?
Fakulteta za komercialne in poslovne vede (FKPV) je zasebna fakulteta, ki izvaja študijske programe Komerciala, Poslovna informatika, Turizem in Varnostni menedžment na vseh treh stopnjah in po celotni Sloveniji (Celje, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Murska Sobota in Slovenj Gradec). Diplomanti vseh programov so usposobljeni za najzahtevnejša dela na programskem področju in kot takšni s pridobljenimi znanji in tudi izkušnjami (ki jih zaradi praktične naravnanosti programov pridobijo že tekom študija) zelo konkurenčni na trgu dela. Naš slogan “FKPV – Fakulteta, ki ponudi več!” pove veliko o nas.

Katere so prednosti študija na vaši fakulteti?
Kot prednosti fakultete bi lahko izpostavili naslednje: prisotnost fakultete v vseh večjih slovenskih regijah; aktualna in uporabna vsebina študijskih programov, ki omogoča doseganje na trgu zaželenih kompetenc diplomantov; kompetentni in študentom dosegljivi predavatelji; fleksibilnost ter prijaznost zaposlenih strokovnih delavcev v referatih in ostalih podpornih službah. Naštete prednosti prepoznavajo predvsem naši študenti, ki nas v anketah ocenjujejo v poprečju z oceno 4 in več na 5-stopenjski lestvici. Eden od strateških ciljev fakultete je osredotočenost na študenta. Čeprav smo zasebna fakulteta in študenti plačujejo šolnino, smo s cenovno politiko dosegli najugodnejšo ponudbo med konkurenco tako v višini šolnine kot v 11-mesečnem obročnem plačevanju. V ceni šolnine so zajete številne ugodnosti, kot so: vso potrebno gradivo za študij, izposoja v fakultetni knjižnici, medknjižnična izposoja, dostop do bibliografskih baz podatkov, izdajanje raznih potrdil, svetovanje ipd.Študente redno vključujemo v raziskovalne projekte, kot so recimo Develloping skills for future jobs in Po kreativni poti do praktičnega znanja. Vključujemo jih v znanstvenoraziskovalno delo. Aktivno in brezplačno sodelujejo na naši mednarodni znanstveni konferenci, ki jo imamo vsaki dve leti. Velika prednost za študente pa je tudi možnost oblikovanja individualnega predmetnika, prilagojenega za izredne študente in študente s posebnim statusom.

Kateri so največji dosežki fakultete in na katere svoje nekdanje študente ste še posebej ponosni?

– Študent dodiplomskega študija Turizem Tim Milohnoja med top 10 na POPRI tekmovanju za najboljšo podjetniško idejo med mladimi s svojo poslovno idejo Kamp Jezero na severnem polotoku Šmartinskega jezera, bo kot majhen družinski kamp svojim gostom omogočal aktivno in doživljajsko namestitev ter sprostitev v naravnem okolju.

– Doktorski študent Drago Papler prejel prvomajsko nagrado Sveta gorenjskih sindikatov “Dosežki, ki ženejo”.

– Sodelovanje študentov FKPV na mednarodnem projektu Developing skills for future jobs, kjer so sodelovale še fakultete iz Hrvaške, Portugalske in Finske.

– Študentka magistrskega študija Turizem Janja Viher, direktorica Zavoda za turizem Maribor.

– Doktorant dr. Denis Tomše, direktor Zdravstvenega doma Trbovlje.

– Diplomant dodiplomskega študija Komerciala Igor Magdič, izvršni direktor Term 3000, Moravske Toplice.

Katere novosti ste vpeljali nazadnje in kaj pripravljate?
Vsebina učnih načrtov se redno posodablja, vnašajo se aktualne vsebine, predvsem na področju informatike in novih tehnologij. V zadnjih letih smo vzpostavili uspešno delovanje e-učilnice, informacijsko tehnologijo pa uporabljamo redno v pedagoškem procesu.V prihodnjih študijskih letih bomo ponudili prenovljene in posodobljene vse študijske programe. Projekt posodobitve poteka že od leta 2013.Študijski program Varnostni menedžment se izvaja zaenkrat samo na dodiplomski stopnji, a se bo zaradi velikega zanimanja študentov predvidoma že kmalu tudi za ta program ponudila možnost študija na drugi bolonjski oziroma magistrski stopnji.b: Kakšne možnosti se študentu odprejo s študijem na vaši fakulteti?FKPV deluje proaktivno, programe oblikuje v sodelovanju z okoljem in izobražuje študente za tista dela, ki jih okolje potrebuje. Cilj FKPV ni le uspešen zaključek študija, ampak tudi spremljanje razvoja poklicne kariere diplomantov (preko anket in Alumni kluba). Študent se lahko že v času študija vpiše kot iskalec zaposlitve ali prakse v našem Kariernem centru (pomagamo tudi med samim študijem, ga usmerjamo pri izbiri študijskih vsebin, pri pridobivanju praktičnih izkušenj in pripravi na zaposlitev). Prehodnost iz dodiplomskega na podiplomski študij je zagotovljena v vseh programih, vključno do doktorskega študija. Da bi bil študentom omogočen kar najbolj realen vpogled v dogajanje na njihovem strokovnem področju, so pogosto na predavanja vabljeni gostje iz poslovne prakse, študentje pa po našem predhodnem dogovoru večkrat opravijo študijske obiske v podjetjih.

Kakšne obštudijske dejavnosti ponuja fakulteta?
V okviru fakultete deluje Alumni klub, ki ponuja članom udeležbo na različnih predavanjih, konferencah, okroglih mizah in drugih dogodkih, pridobivanje izkušenj ter prijateljskih in poslovnih stikov iz različnih podjetniških krogov. Fakulteta vsaki dve leti organizira Mednarodno znanstveno konferenco, kjer lahko študentje v okviru sekcij debatirajo s priznanimi raziskovalci in strokovnjaki z različnih področij. Študente vključujemo v projektno in raziskovalno delo, skupaj z mentorji se lahko udeležijo raznih tekmovanj v Sloveniji in tujini.

Kakšne so zaposlitvene možnosti vaših diplomantov?
– Diplomant študijskega programa Komerciala lahko opravlja visoko strokovno delo in naloge s področja komercialnega poslovanja (nabava, skladiščenje, transport in logistika, marketing, prodaja in obračun poslovanja, tržne in poslovne raziskave ter analize), v gospodarstvu in v negospodarstvu. Prav tako lahko vodi poslovanje, strokovna opravila in zaposlene v organizaciji ali organizacijski enoti.

– Diplomant študijskega programa Poslovna informatika bo obvladal znanje s svojega področja dela in ga znal aplicirati v delovanju posamezne organizacije in okolja. Na osnovi poznavanja področij delovanja bo usposobljen za načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje zahtevanih funkcij.

– Diplomant študijskega programa Turizem se bo lahko zaposlil v organizacijah gospodarskih in negospodarskih dejavnosti s širšega področja turizma, v turističnih agencijah ali kot organizatorji prireditev, sejmov, kongresov, igralništva, športa ipd. Sposobni bodo opravljati tudi lastno podjetniško dejavnost, povezano s turističnimi storitvami.

– Diplomant študijskega programa Varnostni menedžment se bo lahko zaposlil v organizacijah gospodarskih in negospodarskih dejavnosti. Deloval bo na področju varovanja in zaščite intelektualne lastnine, osebnih in tajnih podatkov, poslovnih skrivnosti, računalniškega omrežja, poslovnega informacijskega sistema, konkurenčnih prednosti, varovanju in zaščiti okolja ter varovanju ugleda in dobrega imena gospodarske družbe.

Kakšne študente iščete, si želite?
Želimo si čim več motiviranih študentov, ki bodo zahtevali veliko strokovnega in praktičnega znanja in v poslanstvu, viziji in strategiji fakultete prepoznali vrednote, s katerimi lahko gradijo svojo kariero ter obogatijo osebnostni razvoj; študente, ki bodo proaktivno soustvarjali kakovostna srečanja v okviru študijskih in obštudijskih aktivnosti na FKPV, se aktivno vključevali v njene organe upravljanja, v dogodke na fakulteti; študente, ki so kritični in dajejo konstruktivne predloge za izboljšave ter dosegajo dobre učne rezultate.

Fakulteta za komercialne in poslovne vede  | Faculty of Business and Commercial Studies

Naslov:    Lava 7, 3000 Celje

Telefon:   03/ 428 55 44

E-pošta:  dodiplomski@fkpv.si

Splet:       http://www.fkpv.si/

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.