Javni poziv študentom za vključitev v štipendijski sklad UP za študijsko leto 2010/2011

Univerza na Primorskem, Titov trg 4, Koper, objavlja na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika štipendijskega sklada Univerze na Primorskem

NASLEDNJI JAVNI POZIV ŠTUDENTOM ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE
IZ ŠTIPENDIJSKEGA SKLADA UNIVERZE NA PRIMORSKEM
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2010/2011

Štipendijski sklad Univerze na Primorskem (v nadaljevanju SKLAD) temelji na partnerstvu med Univerzo na Primorskem (v nadaljevanju UP), Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem (v nadaljevanju ŠOUP) in gospodarstvom. Namenjen je nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP, ponudbi teh študentov delodajalcem še v času študijskega procesa in zagotavljanju možnosti za zaposlitev teh študentov takoj, ko zaključijo s študijem.

Univerza na Primorskem s tem javnim pozivom vabi vse študente rednega študija, vpisane v študijske programe 1., 2. ali 3. stopnje na UP ali kandidate za vpis v študijske programe UP 1., 2. ali 3. stopnje, da se prijavijo na ta javni poziv in tako izrazijo svoj interes za vključitev v SKLAD.

Z vključitvijo v SKLAD so izbrani študenti uvrščeni v posebno evidenco najboljših študentov UP in tako pridobijo možnost za sklenitev praviloma enoletne pogodbe o štipendiranju. Tripartitne pogodbe o štipendiranju bodo sklenjene med UP, tistimi partnerji SKLADA (delodajalci) ter študenti, pri katerih obstaja vzajemen interes za sklenitev te pogodbe. S podpisom pogodbe o štipendiranju se študent zaveže, da se bo po zaključenem izobraževanju zaposlil pri partnerju SKLADA (delodajalcu) vsaj za toliko časa, kolikor je prejemal štipendijo.

Predmet poziva

Predmet poziva je izbor študentov za vključitev v SKLAD v študijskem letu 2010/2011.
Pogoji

Pravico do vključitve v SKLAD imajo vsi redni študenti dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov na UP, ki se prijavijo na ta javni poziv s predpisanimi obrazci in izjavami ter izpolnjujejo naslednje pogoje:

•niso v rednem delovnem razmerju;
•niso prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje kot brezposelne osebe;
•ne prejemajo štipendije iz kakšnega drugega vira (izjema so državne štipendije za zagotavljanje socialne varnosti študentov);
•njihova povprečna ocena v študijskem letu 2009/2010 ni nižja od skupne povprečne ocene vseh študentov na članici vpisa po posameznih stopnjah študija v tem študijskem letu za študente višjih letnikov;
•njihovo število točk doseženih na splošni maturi ni nižje od povprečnega števila doseženih točk na maturi vseh študentov, vpisanih v isti študijski program;
•dosežejo vsaj 50 odstotkov po opredeljeni metodologijo ocenjevanja.
Prijava

Prijava za vključitev v SKLAD je popolna, če študent do predpisanega roka za oddajo prijave predloži izpolnjen in podpisan prijavni obrazec iz razpisne dokumentacije (Obrazec ŠTU-1), ki mu priloži:

•potrdilo o vpisu v javno veljavni dodiplomski ali podiplomski študijski program na UP (oziroma za kandidate za vpis v programe UP potrdilo o prijavi k vpisu);
•potrdilo o učnem uspehu (povprečni oceni vseh redno opravljenih obveznosti);
•kopijo osebnega dokumenta;
•soglasje študenta za objavo podatkov po Pravilniku štipendijskega sklada Univerze na Primorskem v evidenci izbranih študentov (Obrazec ŠTU-2 (izjava));
•izjava študenta, da ni v rednem delovnem razmerju, ni prijavljen pri Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) kot brezposelna oseba in ne prejema štipendije iz kakega drugega vira;
•potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) o nezaposlenosti;
•dokazila o znanju jezikov, v kolikor študent uveljavlja točke iz znanja jezikov;
•dokazila o obštudijskih dejavnostih, v kolikor študent uveljavlja točke iz obštudijskih dejavnosti;
•dokazila o mednarodnih izkušnjah (Erasmus študenti), v kolikor študent uveljavlja točke iz mednarodnih izkušenj.
Navedeni pogoji so določeni v 14. in 21. členu Pravilnika štipendijskega sklada Univerze na Primorskem, ki je dostopen spletni strani UP.

Postopek izbire

Vloge morajo na naslov Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper, prispeti v zaprti kuverti, vidno označene z napisom »Prijava na javni poziv študentom za pridobitev štipendij iz Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem – NE ODPIRAJ«. Točen naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani ovojnice. Vloge so lahko predložene od objave tega poziva dalje po pošti ali osebno oddane na sedež Univerze na Primorskem (tajništvo, 2. nadstropje, Titov trg 4, 6000 Koper) vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro.
Rok za oddajo je 11.10.2010, do 16.00 ure. Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v oktobru 2010.

Vloga se šteje za popolno, če je na zahtevanem obrazcu, če je obrazec v celoti izpolnjen, če so priložene vse priloge in če je vloga ustrezno označena. Komisija za odpiranje vlog bo v 3 delovnih dneh po odpiranju vlog pisno pozvala k dopolnitvi vlog tiste študente, ki so oddali nepopolne vloge. Dopolnitve morajo biti oddane v roku 8 delovnih dni po prejemu zahteve za dopolnitev. Vloge, ki niso popolne ali ki niso dopolnjene v zahtevanem roku, komisija za odpiranje vlog s sklepom zavrže. Na sklep pritožba ni mogoča.

Postopek odpiranja vlog je končan, ko komisija za odpiranje vlog zbere vse popolne vloge in poteče rok za oddajo dopolnitev. O pravici do vključitve v SKLAD bo odločal Upravni odbor SKLADA. Študenti bodo o vključitvi v SKLAD pisno obveščeni v 3 dneh od sprejema odločitve.

Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo na telefonski številki (05) 61 17 500 (vsak dan med 8.00 in 12.00 uro do poteka roka za oddajo vlog) ali na elektronskem naslovu pravna.sluzba@upr.si

 

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.