Nič več štipendije v primeru, …

Scholarship graduation cap on money with magnifying glass
Foto: zimmytws iz iStock

Dobivate štipendijo? Se sprašujete, kaj storiti v primeru, če letnika ne izdelate? Verjetno se sprašujete, če boste morali vrniti štipendijo, kajne?

Informacije so nam postregli Matic Ber, sekretar za socialna in zdravstvena vprašanja pri ŠOUM ter Blaž Jamšek, pravni svetovalec in Danijela Gutić, socialna svetovalka – Zavod Študentska svetovalnica.

Štipendijo je treba vrniti v primeru, če …

Štipendist je dolžan vrniti štipenditorju štipendijo za letnik, ki ga ni uspešno zaključil, skupaj z obrestmi v skladu z zakonom, ki predpisuje obrestno mero zamudnih obresti (50. člen Zakona o štipendiranju, 1. odstavek). Prav tako mora vrniti štipendijo štipendist, ki je štipendijo pridobil na podlagi neresničnih podatkov, ter štipendist, ki ni sporočil sprememb, ki vplivajo na pridobitev ali ukinitev pravice do štipendije (Pravilnik o štipendiranju, 44. člen). Zoisov štipendist mora vrniti štipendijo za celotno obdobje prejemanja štipendije, skupaj z zamudnimi obrestmi, če se po zaključenem izobraževanju v tujini zaposli pri tujem delodajalcu v tujini (Pravilnik o štipendiranju, 44. člen).

Vendar preden pride do vračanja štipendije, mora najprej študentu Zoisova ali državna štipendija mirovati. Zakon določa, da štipendijsko razmerje miruje tekoče študijsko leto, če študent:
• ni izdelal letnika, dovoljen pa mu je ponovni vpis v isti letnik, razen če letnika ni izdelal zaradi dokazanih opravičljivih zdravstvenih razlogov ali zaradi starševstva
• dohodek na družinskega člana štipendista, ki prejema državno štipendijo, presega cenzus za pridobitev štipendije

Opravičljivi zdravstveni razlogi

Za opravičljive zdravstvene razloge se šteje bolezen ali poškodba, ki je trajala neprekinjeno najmanj dva meseca in je vplivala na zmanjšanje učnih oziroma študijskih sposobnosti, kar se dokazuje z mnenjem zdravnika specialista. Starševstvo iz prve alineje prejšnjega odstavka lahko uveljavlja tisti od staršev, ki prejema starševski dodatek.

Prekinitev mirovanja štipendija

Do prekinitve mirovanja in nadaljnjega izplačevanja štipendije bo prišlo, ko bo prenehal razlog mirovanja:
– študent se vpiše v višji letnik
– dohodek na družinskega člana ne bo presegal materialnega cenzusa
– študent bo v letu mirovanja dosegel povprečno oceno 8,5
– študent odda vlogo za štipendijo

Nič več štipendije v primeru, …

Do prenehanja štipendijskega razmerja bo prišlo, če študent:
– po svoji krivdi ne dokonča letnika, za katerega je prejemal štipendijo
– sklene pogodbo o zaposlitvi ali se samozaposli (ustanovi svoj s. p.)
– izgubi status dijaka ali študenta, razen če mu je dovoljeno opravljanje učnih oziroma študijskih obveznosti (”pavzira”)
– spremeni izobraževalni program brez soglasja štipenditorja
– štipendijo pridobi na podlagi posredovanih neresničnih podatkov
– če po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja ne predloži ustreznih dokazil oziroma na podlagi predloženih dokazil ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije

In nato vračanje štipendije …

V teh primerih je študent dolžan štipendijo vrniti za letnik, ki ga ni uspešno zaključil, skupaj z obrestmi, ki jih določa Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti – tj. 9 % letno. Pristojni Center za socialno delo (CSD) za državno štipendijo oziroma Ad Futura za Zoisovo štipendijo lahko na prošnjo štipendista odložita vračilo štipendije ali dovolita obročno vračanje štipendije za enako dobo, kot je bila doba prejemanja štipendije, če štipendist iz utemeljenih razlogov štipendije ne more vrniti v enkratnem znesku. Kot utemeljen razlog se šteje dlje časa trajajoča bolezen oziroma poškodba ali starševstvo štipendista, ki je vplivalo na potek študija. Če se pristojni CSD oziroma Ad Futura in štipendist ne dogovorita o vračilu, odložitvi plačila ali obročnem odplačevanju, se dolgovani znesek štipendije z dodatki izterja od štipendista z izvršbo.

Odpis vračila štipendije – kaj je to?

Do odpisa vračila štipendije lahko pride v primeru, če štipendist opusti izobraževanje zaradi dlje časa trajajoče bolezni oziroma poškodbe ali invalidnosti I. kategorije. Torej, če je študent prejemal recimo državno štipendijo 1 študijsko leto, torej je prejel 12 državnih/Zoisovih štipendij, lahko štipendijo odplača v 12 mesečnih obrokih, če zaradi utemeljenih razlogov (dlje časa trajajoče bolezni, poškodb ali starševstva – seveda s primernimi dokazili za to), ni moral izdelati letnika. V primeru, da štipendist državne štipendije ali Zoisove štipendije ne more vrniti tudi po odlogu vračila štipendije zaradi socialne ogroženosti, imata CSD in Ad Futura možnost, da dolžni znesek odpiše. Dolžni znesek se lahko odpiše tudi v primeru, da bi bili stroški izterjave nesorazmerni z dolgovanim zneskom.

Mojca Buh

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.