Pozor: Prvi vpis!

Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi so objavili Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2014/2015.

 

Prvi prijavni rok traja do 5. marca 2014

Prijavite se lahko po vrstnem redu na največ 3 študijske programe za katere izpolnjujejo oziroma boste do rokov objavljenih v razpisu, izpolnjevali pogoje za vpis. Zelo pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov. Pod pogoji navedenimi v razpisu, boste  po izbirnem postopku uvrščeni v prvega, za katerega izpolnjujete pogoje.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je izpolnjena in oddana do 5. marca 2014. Po tem datumu spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja ne bodo več mogoče. Vsak kandidat lahko odda samo eno Prvo prijavo.

 

Kdo se lahko vpiše:

V študijske programe se lahko vpišete, če izpolnjujete vpisne pogoje določene s študijskimi programi:

–          za vpis v enovite magistrske študijske programe druge stopnje in vpis v univerzitetne študijske programe prve stopnje je potrebna splošna matura, zaključni izpit opravljen po ustreznem štiriletnem srednješolskem programu do 1. junija 1995, v nekatere enovite magistrske študijske programe druge stopnje in univerzitetne študijske programe prve  stopnje se lahko vpišete tudi s poklicno maturo po ustreznem srednješolskem programu ter opravljenih izpitih splošne mature

–          za vpis v visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje je potreben zaključni izpit opravljen po ustreznem štiriletnem srednješolskem programu, splošna ali poklicna  matura, za določene študijske programe lahko potreben še preizkus posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti.

 

Vpisna mesta in omejitev vpisa

V razpisu so za posamezne študijske programe objavljena  števila vpisnih mest, posebej za redni in izredni študij, za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije.

Če bo število prijavljenih za vpis večje od razpisanega števila vpisnih mest, bodo univerze ter javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi s soglasjem Vlade Republike Slovenije do konca aprila 2014 sprejeli sklep o omejitvi vpisa.

Tisti, ki bodo v Prvi prijavi na prvem mestu napisali študijski program, za katerega ne bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo v ta program sprejeti, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis. Tisti, ki bodo v Prvi prijavi na prvem mestu napisali študijski program, za katerega bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo v ta ali v naslednja v prijavi napisana študijska programa z omejenim vpisom sprejeti, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis in bodo dosegli zadostno število točk, na še prosta mesta pri študijskih programih z neomejenim vpisom pa, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis. Če bo za še prosta mesta pri študijskem programu z neomejenim vpisom prijavljenih preveč kandidatov, ki so ta program v Prvi prijavi napisali na drugem ali tretjem mestu, bodo izbrani v skladu z merili, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa. Če vsa mesta v programu, za katerega ni bil sprejet sklep o omejitvi vpisa, zasedejo kandidati, ki so ta program napisali na prvem mestu, se kandidati, ki so ga napisali na drugem ali tretjem mestu, vanj ne morejo uvrstiti.

Na seznam sprejetih se uvrstijo kandidati z enakim številom točk, kot jih je dosegel zadnji ne glede na število prostih vpisnih mest, določenih s sklepom o omejitvi vpisa. Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 25. julija 2014. Vsak kandidat bo prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka.

 

Za vpis v enovite magistrske študijske programe druge stopnje in univerzitetne študijske programe prve stopnje, za katere bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo upoštevali naslednja merila za izbiro:

–          kandidati z opravljeno splošno maturo bodo izbrani glede na splošni uspeh pri splošni maturi,  splošna uspeha v 3. in 4. letniku srednje šole, v posameznih študijskih programih bo pri izbiri upoštevan tudi uspeh pri posameznem izpitu splošne mature oziroma uspeh pri posameznem predmetu v 3. in 4. letniku srednje šole, uspeh pri preizkusu posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti

–          kandidati z opravljeno poklicno maturo bodo izbrani glede na splošni uspeh pri poklicni maturi, splošna uspeha v 3. in 4. letniku srednje šole, uspeh pri enem od izpitov splošne mature, uspeh pri posameznem predmetu poklicne mature oziroma uspeh pri posameznem predmetu v 3. in 4. letniku srednje šole, če je tako določeno s študijskim programom, uspeh pri preizkusu posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti

–          kandidati z zaključnim izpitom, opravljenim do 1. junija 1995 bodo izbrani glede na splošni uspeh pri zaključnem izpitu, splošna uspeha v 3. in 4. letniku srednje šole, v posameznih študijskih programih bo pri izbiri upoštevan tudi uspeh pri posameznem predmetu zaključnega izpita oziroma uspeh pri posameznem predmetu v 3. in 4. letniku srednje šole, uspeh pri preizkusu posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti.

Za vpis v visokošolske strokovne programe prve stopnje, če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo upoštevani splošni uspeh pri zaključnem izpitu, pri splošni maturi ali pri poklicni maturi, splošna uspeha v 3. in 4. letniku srednje šole, v posameznih študijskih programih bo pri izbiri upoštevan tudi uspeh pri posameznem predmetu splošne mature, zaključnega izpita ali poklicne mature oziroma uspeh pri posameznem predmetu v 3. in 4. letniku srednje šole, uspeh pri preizkusu posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti.

Za kandidate, ki so opravili maturitetni tečaj po končanem 4. letniku srednjega izobraževanja bodo upoštevali uspeh v 3. in 4. letniku ter uspeh pri splošni maturi. Za tiste, ki imajo maturitetni tečaj po treh letih srednješolskega izobraževanja ali manj, pa se upošteva le maturitetno spričevalo. Kandidatom se za uspeh 3. in 4. letnika upošteva uspeh pri splošni maturi v deležu točk, navedenih pri posameznem študijskem programu za uspeh 3. in 4. letnika.

 

Podrobnejše pogoje in roke si oglejte na spletni strani: http://www.vpis.uni-lj.si/Razpis%20arhiv/razpis_kazalo_2014_2015.htm

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.