Z vključevanjem informacijsko – komunikacijske tehnologije v visokošolski pedagoški proces višja kakovost prenosa znanj na študente

Na Univerzi v Mariboru so 13. decembra predstavili projekta »Didakt.UM« Univerze v Mariboru in »Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti« Univerze v Ljubljani, ki sta bila izbrana na javnem razpisu »Vključevanje uporabe informacijsko – komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu«, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Visokošolska didaktika se sooča z velikimi izzivi. Današnje generacije študentov odraščajo z informacijsko komunikacijsko tehnologijo, zato običajna predavanja »ex cathedra« zanje več niso ustrezna. Z javnim razpisom želijo tako spodbuditi modernizacijo visokošolske didaktike s preudarno uporabo IKT in prehodom na digitalno izobraževanje za dvig kakovosti lastnega delovanja visokošolskih zavodov ter krepitev prenosa spretnosti in znanj na študente za hitrejši in vidnejši doprinos k uspehu gospodarstva in širše družbe.

»Naš ključni cilj je razviti učno analitiko ter stimulirati njeno uporabo skupaj s sodobnimi metodami poučevanja. Želimo, da čim več zaposlenih preizkusi čim več različnih metod in jih poljubno kombinira pri poučevanju, saj lahko le z uporabo različnih metod učinkovito prenašamo znanje mladim. Kot sem velikokrat že izpostavila, pa se mladi morajo zavedati, da je ključna odgovornost tudi na njih. Metoda, ki bi »nalila« znanje v možgane brez da bi sami intenzivno delali in razmišljali, pač ne obstaja«, poudarja prof. dr. Nataša Vaupotič, prorektorica za študijsko dejavnost Univerze v Mariboru.

Didakt.UM

Ključni cilj projekta Didakt.UM je, da s spoznavanjem in uporabo najnovejših IKT orodij v študijskem procesu diplomanti Univerze v Mariboru lažje in učinkoviteje vstopajo na trg dela.

Visokošolska didaktika se sooča z velikimi izzivi, saj današnje generacije študentov odraščajo z informacijsko komunikacijsko tehnologijo (IKT), zato zanje običajno predavanje »ex cathedra« ni več ustrezno. Na Univerzi v Mariboru zato posodabljajo, dopolnjujejo in nadgrajujejo klasična učna okolja v digitalno podprta in inovativna učna okolja, ki zagotavljajo razvoj ključnih sodobnih kompetenc kot so digitalna pismenost in IKT veščine. »Informacijsko – komunikacijske tehnologije ne bodo nadomestile profesorjev in asistentov, ampak bodo obogatile predavanja in vaje na vseh študijskih smereh Univerze v Mariboru, ki že tako dobiva priznanja za odlično pedagoško delo«, je povedal doc. dr. Igor Pesek namestnik  projektnega sveta Didakt.UM.

Glavni cilj projekta »Didakt.UM« je dvig kakovosti visokošolskega pedagoškega procesa na Univerzi v Mariboru z didaktično uporabo IKT in vpeljavo sodobnih učnih praks. Z uporabo IKT orodij se lahko študijski proces obogati, tako da se vizualizirajo procesi, pojavi in strukture, ki jih drugače ne bi mogli predstaviti. Uporaba IKT omogoča vpeljavo učne analitike, ki predavatelju zagotovi relevantne podatke o skupini in posamezniku ter omogoči personalizacijo predavanj v okviru spletnih učilnic. Z uporabo novih pristopov k poučevanju, kot so na primer obrnjeno, kombinirano, problemsko in projektno učenje, predavanja postanejo učinkovitejša in uspešnejša.

 

Projektne aktivnosti »Didakt.UM« se izvajajo že od 1. 4. 2017 in vključujejo vse članice UM. IKT se ne vpeljuje po članicah UM množično, temveč z manjšimi skupinami zainteresiranih profesorjev in asistentov, ki bodo kasneje z zgledom in s primeri dobrih praks postali promotorji in tako spodbujali smiselno uporabo IKT v visokošolskem pedagoškem procesu. Sodelovanje s članicami in pedagoškim kadrom UM koordinira na novo ustanovljeni Center za podporo poučevanju UM, ki deluje znotraj Oddelka za izobraževanje in študentske zadeve UM. Center nudi pedagoškemu kadru na UM podporo in pomoč pri didaktični uporabi IKT orodij in pri uvedbi ter izvedbi sodobnih učnih praks. Ponuja individualno podporo preko elektronske pošte didakt@um.si, telefonskega pogovora ali podpore v živo, organizira pa tudi izobraževanja in delavnice. »Naša nova služba se veseli sodelovanja z visokošolskimi pedagoškimi delavci, da bomo skupaj s pomočjo didaktične uporabe IKT in sodobnih učnih praks izboljšali visokošolski pedagoški proces na Univerzi v Mariboru. Za informacije smo na voljo na e-pošti didakt@um.si«, je povedala Natalija Špur, vodja službe Centra za podporo poučevanju na Univerzi v Mariboru.

V okviru projekta na Univerzi v Mariboru načrtujejo tudi sodelovanja z mednarodno uveljavljenimi strokovnjaki, ki bodo za določene pristope na podlagi lastnih izkušenj svetovali o primerih dobre prakse, kot so center Aalborg UNESCO na Danskem in specialist za e-izobraževanje, Alastair Creelman iz Univerze Linneaus na Švedskem, ki bodo za določene pristope na podlagi lastnih izkušenj svetovali o primerih dobre prakse. Z dvigom digitalnih kompetenc visokošolskih sodelavcev in uporabo IKT v prožnejših oblikah učenja v študijskem procesu bodo neposredno in posredno imeli koristi predvsem študenti UM. Ključni cilj projekta je, da s spoznavanjem in uporabo najnovejših IKT orodij v študijskem procesu diplomanti lažje in učinkoviteje vstopajo na trg dela.

V okviru projekta na Univerzi v Mariboru načrtujejo tudi sodelovanja z mednarodno uveljavljenimi strokovnjaki, s centrom Aalborg UNESCO na Danskem in s specialistom za e-izobraževanje, Alastairjem Creelmanom iz Univerze Linneaus na Švedskem, ki bodo za določene pristope na podlagi lastnih izkušenj svetovali o primerih dobre prakse….

»Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti«

Univerza v Ljubljani s projektom »Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti«, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, naslavlja enega izmed  ključnih izzivov modernizacije visokošolskega izobraževanja – zagotavljanje kakovostnejšega izobraževanja z možnostjo uporabe IKT in drugih novih tehnologij prek obogatenih, inovativnih metod ter pristopov v procesu poučevanja in učenja.

V projektne aktivnosti so vključene vse članice Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UL) (26),  saj je cilj spodbujanje prožnih oblik učenja z vključevanjem didaktične uporabe IKT pedagoški proces na vseh študijskih področjih UL. Razvijanje inovativnih učnih okolij in pristopov, didaktična uporaba IKT v študijskem procesu ter zagotavljanje tehnoloških okolij in tehnične podpore za IKT podprto poučevanje, so sistemsko zastavljene usmeritve, ki zasledujejo strateške usmeritve na ravni UL in njenih članic. Osredinjene so na študente s ciljem, da tudi v globaliziranem in digitaliziranem svetu UL ustvarja pogoje, ki bodo omogočali izobraževanje kritično mislečih vrhunskih znanstvenikov, umetnikov in strokovnjakov, usposobljenih za vodenje trajnostnega razvoja in z razvito odgovornostjo do sočloveka, skupnosti, narave in širše družbe. Spodbujanje prožnih oblik učenja z vključevanjem didaktične uporabe IKT pomembno vpliva tudi na krepitev digitalnih spretnosti in znanj ter digitalne pismenosti študentov ter diplomantov, kot tudi drugih kompetenc, spretnosti in znanj za večjo zaposljivost in vključenost v družbo.

Ena izmed ključnih aktivnosti projekta je  tudi vzpostavitev Univerzitetnega centra za inovativne didaktične pristope z uporabo IKT v pedagoškem procesu s ciljem zagotavljanja sistemske podpore in razvoja storitev didaktične, IKT in multimedijske podpore ter različnih orodij za visokošolske učitelje, ki jim bodo v pomoč pri izbiri najbolj primernih inovativnih didaktičnih pristopov.

»Projekt »Digitalna Univerza – z inovativno uporabo IKT do odličnosti« se osredotoča na dolgoročno izboljšanje kompetenc bodočih diplomantov, dvig kakovosti dela UL ter podporo internacionalizaciji. Zato je celovit pristop na tej točki  strateškega pomena za prihodnost UL, gospodarstva in družbe.Projekt bo obogatil že obstoječe pristope inovativne didaktike ter uporabe IKT v poučevanju v okviru UL, kjer le-ti na članicah že obstajajo (uporaba spletnih učilnic, skupinskega dela, e-vsebin, virtualnih laboratorijev, simulacijskih iger, glasovalnih sistemov, obrnjenega in kombiniranega učenja ipd.). S projektom vzpostavljamo pogoje za dvig usposobljenosti in kompetenc tako visokošolskih učiteljev in sodelavcev kot tudi študentov, hkrati pa želimo vzpostaviti sistem, ki bo vsem članicam UL nudil dolgoročno, sistematično in celovito podporo pri uporabi inovativnih, z IKT podprtih, pedagoških pristopov. S tem bomo izboljšali tudi sposobnost univerze, da na najbolj sodoben način krepi kompetence končnih uporabnikov znanja in jih opremi za večjo uspešnost na trgu delovne sile«, poudarja prof. dr. Janez Bešter, koordinator projekta »Digitalna Univerza – z inovativno uporabo IKT do odličnosti«.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.