Kako prejeti štipendijo za študij v tujini?

Man with glasses wearing blue shirt. and holding stack of money.
Foto: Kerkez iz iStock

Pozdravjeni,

za hčerko iščem možnost sofinaciranje študija oz. bivanja med študijem v tujini.

Na koga se lahko obrnem?

Hvala.

Pozdravljeni,

področje štipendiranja ureja Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1), ki v 14. členu določa, da lahko vlagatelj, ob izpolnjevanju pogojev, pridobi štipendijo tudi za izobraževanje v tujini.

SPLOŠNI POGOJI

Vaša hči mora za pridobitev katerekoli štipendije, urejene z ZŠtip-1, izpolnjevati splošne pogoje, ki so določeni v 11. – 13. členu. Vsak upravičenec mora:

 • imeti statusdijaka, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih,
 • imeti državljanstvo Republike Slovenije(RS) in prebivališče v RS (z nekaj izjemami),
 • pred dopolnjenim 27 letom biti prvič vpisanv program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje (z nekaj izjemami)
 • ne sme biti v delovnem razmerju, ne sme biti vpisan v evidenco brezposelnih oseb ter ne sme biti poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

Te pogoje mora izpolnjevati celoten čas upravičenosti do štipendije!

 1. člen (upravičenci do štipendij)
  (1) Ob izpolnjevanju pogojev, določenih v tem zakonu, so do štipendije upravičene osebe s statusom dijaka ali študenta ter udeleženci izobraževanja odraslih.

/…/

 1. člen (splošni pogoji za pridobitev štipendije)
  (1) Če ta zakon ne določa drugače, se štipendija dodeli:
  – državljanom Republike Slovenije in njihovim vzdrževanim družinskim članom s prebivališčem v Republiki Sloveniji,
  – državljanom Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so pripadniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti,
  – državljanom držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in njihovim vzdrževanim družinskim članom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
  /…/
 2. člen (drugi splošni pogoji za pridobitev štipendije)
  (1) Če ta zakon ne določa drugače, lahko pridobijo štipendijo upravičenci, ki so pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisani v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije ali upravičenci, ki so pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije, in v Republiki Sloveniji ali tujini niso:
  – v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
  – vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,
  – poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov.
  (2) Starostni pogoj iz prejšnjega odstavka se ne upošteva pri sofinanciranih kadrovskih štipendijah.
  (3) Upravičenec mora celoten čas upravičenosti do štipendije izpolnjevati pogoje iz tega člena ter pogoje iz 11. in 12. člena tega zakona.

ŠTIPENDIJA AD FUTURA ZA IZOBRAŽEVANJE

Štipendija Ad futura, ki jo podrobneje ureja Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad futura, je med drugim namenjena tudi spodbujanju mednarodnega izobraževanja. Poleg prej naštetih splošnih pogojev, mora vaša hči izpolnjevati tudi pogoje, ki so določeni v Javnem razpisu štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2021, ki ga na svoji spletni strani vsako leto objavi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Za študijsko leto 2021/2022 so določeni naslednji razpisni pogoji in potrebna dokazila:

 1. Razpisni pogoji
  Na javni razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki je državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali ima katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1.
  Vsak vlagatelj mora za pridobitev štipendije izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
  5.1. še ni dopolnil 28 letna prvi dan, ko bi bil upravičen do štipendije po tem javnem razpisu, to je na prvi dan začetka študijskega leta kandidata, kot je razviden iz predloženih dokazil;
  5.2. študij, za katerega se prijavlja za štipendijo, poteka na izobraževalni ustanovi, ki jo pristojni organi države izvora izobraževanja priznavajo kot izobraževalno ustanovo, ki spada v njen šolski sistem po posameznih vrstah izobraževanja; v primeru transnacionalnega izobraževanja, ki ga izobraževalna ustanova izvaja zunaj teritorija države, v kateri ima sedež, mora imeti izobraževalna ustanova tudi status v državi izvajanja programa usklajen z nacionalno zakonodajo na področju izobraževanja v državi izvajanja programa;
  5.3. se izobražuje na javno veljavnem izobraževalnem programu, ki daje stopnjo izobrazbe in na katerem prejme javno veljavno listino oziroma diplomo v skladu s predpisi, ki urejajo visokošolsko izobraževanje v državi izobraževanja;
  5.4. se prijavlja za štipendijo za izobraževalni program na ravni izobraževanja, ki je višja od ravni, ki jo je že dosegel;
  5.5. še ni bil vpisan v isti letnik na isti ali višji stopnji izobraževanja glede na določbo 9. alineje prvega odstavka 50. člena ZŠtip-1;
  5.6. se bo v koledarskem letu 2021 vpisal v letnik, za katerega se prijavlja za štipendiranje, in bo s študijem v tujini v koledarskem letu 2021 tudi pričel oziroma nadaljeval;
  5.7. ne odhaja na študij v tujino preko programov akademskih izmenjav;
  5.8. oblika študija je redni študij s polno študijsko obremenitvijo glede na število ur študijskih obveznosti oziroma študijskih kreditov;
  5.9. študij ne poteka v obliki študija na daljavo oziroma v obliki e-študija;
  5.10. bo v času študija prebival v tuji državi, v kateri se izvaja izobraževanje;
  5.11. od začetka študijskega leta študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo upravičen do državne ali Zoisove štipendije;
  5.12. od začetka študijskega leta študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo v delovnem razmerju in ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini;
  5.13. od začetka študijskega leta študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje oziroma pristojnem organu v tujini;
  5.14. od začetka študijskega leta študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda;
  5.15. študij, za katerega se prijavlja za štipendijo, se ne izvaja kot skupen študijski program (npr. Joint Degree Program), ki ga visokošolska ustanova sprejme in izvaja skupaj z eno ali več visokošolskimi ustanovami, med katerimi ima katerakoli izmed sodelujočih ustanov sedež v Republiki Sloveniji;
  5.16. ni sprejet oziroma vpisan na katerikoli študijski program, pri katerem bi oziroma bo del obveznosti opravil v Republiki Sloveniji;
  5.17. cilji izbranega študija vlagatelja so skladni z njegovim kariernim načrtom;
  5.18. ima na dan oddaje vloge poravnane vse zapadle obveznosti do sklada

 

Na tem mestu naj opozorim, da je starostni pogoj iz 13. člena ZŠtip-1 pri štipendiji Ad fatura nekoliko modificiran – kot izhaja iz razpisnih pogojev, lahko vlagatelj štipendijo Ad futura za izobraževanje pridobi pred dopolnjenim 28. letom starosti za visokošolsko izobraževanje (in ne pred dopolnjenim 27. letom).

 

 1. Dokumentacija
  Za prijavo na javni razpis mora vsak vlagatelj predložiti:
  6.1. originalno, v celoti izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnicona obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
  6.2. originalno dovoljenje za poizvedovanje o študiju, za katerega štipendiranje se prijavlja, na predpisanem obrazcu;
  6.3. originalno pooblastilo osebi s prebivališčem v Republiki Sloveniji za zastopanje v zvezi s posameznimi zadevami glede tega javnega razpisa, če bo vlagatelj v času trajanja razpisnega postopka prebival v tujini oziroma bo odsoten najmanj 30 dni, pri čemer je pooblastilo treba predložiti najkasneje pred odhodom v tujino (obrazec Pooblastilo je del razpisne dokumentacije);
  6.4. originalni, v celoti izpolnjeni in lastnoročno podpisani obrazec Karierni načrt in objave;
  6.5. uradno potrdilo pristojne izobraževalne ustanove v tujini o vpisu – če vlagatelj še ni vpisan pa o sprejemu ali pogojnem sprejemu –, ki se glasi na ime vlagatelja in vključuje spodaj navedene podatke:
  − polni naziv študijskega programa,
  − trajanje študijskega programa,
  − višino letne šolnine; če so na znesku na potrdilu vključeni poleg šolnine tudi drugi stroški študija, morajo biti le-ti navedeni po postavkah in ločeno od zneska šolnine,
  − letnik študija, če gre za večletni študijski program,
  − študijsko leto, na katerega se potrdilo nanaša,
  − točen datum začetka študija v študijskem letu 2021/2022,
  − obliko študija (npr. redni oziroma »full time« študij).
  Če uradno potrdilo ne bo vsebovalo katerega izmed zgoraj navedenih podatkov, vendar bodo leti nedvoumno razvidni iz dokazil iz točke 6.6. lahko sklad te podatke izjemoma upošteva tudi iz teh dokazil.
  6.6. informacije o študijskem programu (izpis z uradne spletne strani z razvidnim spletnim naslovom izobraževalne ustanove, kopija uradne brošure ipd.), ki vključujejo akademski koledar ter informacije o poteku študija in predpisanih obveznostih po programu. Iz informacij mora biti jasno razvidno, iz kje so bile pridobljene.
  6.7. dokazilo o javni veljavnosti izobraževalne ustanove in izobraževalnega programa, in sicer:
  – uradno potrdilo o javni veljavnosti izobraževalne ustanove in programa izdano s strani ustanove, ki izdaja tako dokazilo v državi izobraževanja, ali druge ustrezne ustanove ali
  – izpis iz javno dostopne uradne baze podatkov javno veljavnih izobraževalnih ustanov in programov v državi izobraževanja.
  V primeru študijskih programov, ki jih skupaj izvaja več visokošolskih ustanov, mora dokazilo o javni veljavnosti predložiti za vsako od sodelujočih ustanov pri programu.
  6.8. v primeru študijske prakse, ki je obvezen del študijskega programa, mora vlagatelj predložiti dokazilo izobraževalne institucije, iz katerega bo razvidno minimalno obdobje trajanja in predviden čas opravljanja študijske prakse ter ali je študijska praksa plačana;
  6.9. če se vlagatelj izobražuje na študijskem programu, ki ga skupaj izvaja več visokošolskih ustanov v več krajih oziroma državah (npr. »Joint Degree Program«), mora predložiti seznam vseh sodelujočih ustanov in seznam vseh krajev izobraževanja ter trajanja izobraževanja v posameznem kraju, kjer se vlagatelj namerava izobraževati;
  6.10. dokazila o sofinanciranju ali štipendiranju študija s strani drugih pravnih oseb, če ima vlagatelj sofinanciranje ali drugo štipendijo; iz dokazil morajo biti razvidni višina, namen in trajanje financiranja študija (npr. dogovor ali pogodba o štipendiranju ali sofinanciranju šolnine ali drug ustrezen dokument);
  6.11. če vlagatelj uveljavlja točke po merilih 7.4. oziroma 7.5., mora predložiti dokazila, ki so navedena pod posamezno točko. Vlagatelj, ki do poteka roka za oddajo vloge, torej do vključno 15. 4. 2021, na obrazcu Karierni načrt in objave (ki ga predloži skladu v fizični obliki) ne bo navedel, da uveljavlja točke po teh merilih, ali zanje ne bo predložil ustreznih dokazil, jih po tem datumu ne more več uveljavljati.

 

Štipendija se lahko dodeli za šolnino (v višini nepokritega deleža šolnine oz. največ 15.000€ letno) in za življenjske stroške (največ v višini 7.200€, 12.000€ ali 15.000€ za posamezno študijsko leto – odvisno od države ali kraja, kjer se študent izobražuje). Tako bi vaša hči imela pokrite tako stroške študija kot tudi stroške bivanja.

 

Štipendist mora tekom pogodbenega razmerja:

 • redno napredovativ višji letnik;
 • zaključiti študij v pogodbenem roku;
 • aktivno udeleževati se dogodkov sklada(okrogle mize, konference ipd.) in
 • izpolnjevati druge obveznosti,predpisane s pogodbo.

Po zaključenem študiju se mora štipendist zaposliti v Republiki Sloveniji (RS) pri delodajalcu s sedežem (oz. stalnim prebivališčem, če gre za zaposlitev pri samostojnem podjetniku) v RS ali se v RS samozaposliti. Zaposlitev oz. samozaposlitev mora trajati toliko let (preračunano na polni delovni čas), kolikor študijskih let je prejemal štipendijo, pri čemer šteje, da je štipendija za eno študijsko leto dvanajstmesečna štipendija.

 

Rok prijave prične teči na dan objave javnega razpisa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, tj. do 15. 4. 2021. Ker ste to leto rok za prijavo zamudili, boste za štipendijo lahko zaprosili šele za študijsko leto 2022/2023. Svetujem Vam, da pozorno spremljate omenjeno spletno stran, da boste lahko v naslednjem letu pravočasno oddali prijavo. To leto je bil razpis objavljen že 29. 12. 2020.

Vloge z ustrezno dokumentacijo morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, na naslov Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom, ki ga določijo posebej za vsako študijsko leto).

Vse dodatne informacije lahko najdete na zgoraj navedeni spletni strani in v Razpisu.

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA

Državna štipendija, ki je bolj podrobno urejena s Pravilnikom o dodeljevanju državnih štipendij, je namenjena dijakom in študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin, kot spodbuda za izobraževanje in doseganje višje izobrazbene ravni.

Za pridobitev državne štipendije, je poleg splošnih pogojev, potrebno izpolnjevati tudi pogoj materialnega cenzusa, kar pomeni, da povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge za državno štipendije, ne sme presegati določenega zneska. Ta znesek trenutno znaša 680,56€. Aktualne podatke lahko spremljate na spletnem portalu gov.si.

Osnovna državna štipendija je odvisna od dohodkovnega razreda, v katerega vlagatelj spada, glede na njegov materialni položaj. Ker je vaša hči starejša od 18 let (oz. tako predvidevam), se bo znesek gibal od 70 do 190€. Razpredelnico z natančnimi zneski lahko najdete v 23. členu Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Poleg osnovne štipendije, se lahko dodelijo tudi dodatki za bivanje, uspeh in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami (18. – 20. člen ZŠtip-1).

Vlogo za pridobitev državne štipendije lahko vložite na katerikoli Center za socialno delo (v nadaljevanju CSD), zaradi hitrejšega odločanja pa se jo splača vložiti na CSD, ki je na območju vašega stalnega prebivališča. Rok za oddajo vloge ni določen, saj državna štipendija upravičencu pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge – vloga se tako lahko vloži kadarkoli med letom (elektronsko, po pošti ali osebno). Vlogo lahko najdete na spletnem portalu e-uprava.

Za prejemanje državne štipendije za študij v tujini je potrebno upoštevati določbe zgoraj navedenega Pravilnika, ki v 2. členu določa dokazila, ki jih je v takem primeru potrebno priložiti. Poleg potrdila o vpisu, dokazila o uspehu in dokazil za dodelitev dodatkov, je potrebno tudi dokazilo o javni veljavnosti izobraževalne ustanove in izobraževalnega programa. V kolikor boste uveljavljali dodatek za bivanje, je za študij v tujini potrebno priložiti fotokopijo najemne pogodbe oz. potrdilo študentskega oz. dijaškega doma (6. člen Pravilnika).

 1. člen (vloga za dodelitev in nadaljnje prejemanje državne štipendije)
  /…/
  (2) Vlagatelj, ki uveljavlja državno štipendijo za izobraževanje v tujini, vlogi priloži potrdilo o vpisu v izobraževalni program, dokazilo o uspehu v predhodnem šolskem ali študijskem letu, dokazilo o javni veljavnosti izobraževalne ustanove in javni veljavnosti izobraževalnega programater dokazila za dodelitev dodatkov k štipendiji. Za nadaljnje prejemanje državne štipendije za izobraževanje v tujini štipendist vsako šolsko ali študijsko leto predloži dokazilo o vpisu v višji letnik in dokazilo o šolskem ali študijskem uspehu.
  /…/

Na tem mestu naj opozorim, da je potrebno paziti na vrstni red uveljavljanja pravic iz javnih sredstev! CSD namreč presoja upravičenost vlagateljev do denarnih prejemkov, po vrstnem redu, določenem v 7. členu ZUPJS:

 1. člen
  Denarne prejemke iz 5. člena tega zakona vlagatelj uveljavlja po naslednjem vrstnem redu:
  1. otroški dodatek;
  2. denarna socialna pomoč;
  3. varstveni dodatek;
  4. državna štipendija.

Če zaprosite samo za državno štipendijo, ki je 4. po vrstnem redu, lahko CSD ugotovi, da ste bili upravičen tudi do kakšne druge predhodne pravice, ki jo bo CSD upošteval v višini, kot če bi vam ta denarni prejemek bil dodeljen. To pomeni, da ga bo CSD upošteval pri ugotavljanju, ali ste upravičeni do kasnejše pravice na seznamu denarnih prejemkov, kljub temu, da ga v resnici ne bi prejemali. Ob neupoštevanju vrstnega reda CSD vlagatelja na to opozori in ga seznani s prej opisanimi posledicami nadaljnjega neupoštevanja. V naprej pa zato svetujemo, da v enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev raje označite več pravic kot manj.

ZOISOVA ŠTIPENDIJA

Zoisova štipendija, ki je podrobneje urejena s Pravilnikom o dodeljevanju Zoisovih štipendij, je namenjena dijakom in študentom, kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ter umetnosti. Poleg splošnih pogojev, mora upravičenec imeti tudi izjemni dosežek ter izpolnjevati en vstopni pogoj.

Vstopne pogoje ureja 22. člen ZŠtip-1, ki določa, da mora študent v prvem letniku neposredno po prehodu iz srednje šole na višjo raven izobraževanja, biti zlati maturant ali imeti v zaključnem razredu srednje šole povprečno oceno najmanj 4,10, študent od drugega letnika dalje, pa mora imeti v predhodnem študijskem letu povprečno oceno 8,5, ali biti glede na doseženo povprečje uvrščen med najboljših 5% v svoji generaciji. Izpolnjevati je potrebno samo enega izmed naštetih vstopnih pogojev.

 1. člen (pogoji za pridobitev Zoisove štipendije)
  /…/
  (2) Zoisovo štipendijo za izobraževanje lahko pridobi študent, ki izpolnjuje pogoje iz 11. do 13. člena tega zakona, ki je dosegel izjemen dosežek in je:
  zlati maturant ali je imel v zaključnem razredu srednje šole povprečno oceno najmanj 4,10– za študenta v prvem letniku neposredno po prehodu iz srednje šole na višjo raven izobraževanja ali
  – imel v predhodnem študijskem letu glede na študijsko leto uveljavljanja štipendije na višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,50ali je bil v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju glede na doseženo povprečje uvrščen med najboljših pet odstotkov v svoji generaciji – za študenta od drugega letnika dalje.
  /…/

Poleg splošnih in vstopnega pogoja, mora upravičenec doseči tudi izjemni dosežek, ki so našteti v 24. členu ZŠtip-1. V primeru prehajanja med ravnmi izobraževanja, lahko za pridobitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije, uveljavljate izjemni dosežek iz zadnjih dveh šolskih oz. študijskih let, v vseh ostalih primerih pa izjemni dosežek, dosežen v času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katero se uveljavlja štipendija. Posamezni dosežek se lahko uveljavlja samo enkrat!

 1. člen (izjemni dosežki)
  (1) Za izjemne dosežke štejejo:
  – najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev,
  – prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev,
  – priznanja za najboljše raziskovalne naloge,
  – udeležba in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti,
  – nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni,
  – objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku,
  – umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki, objavljeni v različnih tiskanih medijih, dostopnih na območju celotne Slovenije, oziroma je sodelovalo na mednarodni razstavi ali festivalu,
  – najvišja mesta na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na državnih in mednarodnih tekmovanjih.
  (2) Vlagatelj lahko za pridobitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi izobraževanja uveljavlja izjemni dosežek iz zadnjih dveh šolskih ali študijskih let iz predhodne ravni izobraževanja, v vseh ostalih primerih pa izjemni dosežek, ki ga je dosegel v času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katero uveljavlja Zoisovo štipendijo, pri čemer se posamezni dosežek lahko uveljavlja le enkrat.
  /…/

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za študijsko leto 2021/2022, v katerem lahko najdete vse dodatne informacije o sami štipendiji in pogojih za upravičenost. Rok za oddajo vlog je za dijake petek, 17. 9. 2021, za študente pa petek, 8. 10. 2021.

Vlogo s potrebnimi dokazili lahko pošljete po pošti priporočeno ali vložite osebno na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Dunajska 20, 1000 Ljubljana), s pripisom »311. JR – Zoisova štipendija (novi)« Vloga je pravočasna, če jo sklad prejme najkasneje zadnji dan roka, ali če je oddana zadnji dan roka priporočeno. Prepozne vloge sklad s sklepom zavrže.

Višina Zoisove štipendije v letu 2020/2021 znaša za študente 143,36€ na mesec , v primeru izobraževanja v tujini pa 286,72€ mesečno. Poleg tega, se lahko dodeli tudi dodatek za bivanje, (81,92€ na mesec), ter dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami, (51,20€ na mesec).

Na tem mestu naj opozorim na spremembe zaradi epidemije covid-19. Tudi v študijskem letu 2021/2022 bodo lahko vlagatelji ob prehodu med ravnmi izobraževanja v študijskem letu 2021/2022 uveljavljali izjemni dosežek, ki so ga dosegli v šolskem/študijskem letu 2018/2019 in v šolskem/študijskem letu 2020/2021. Zaradi načela enake obravnave različnih skupin vlagateljev in dejstva, da večina državnih tekmovanj v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 ni bila izvedena, izjemni dosežki iz šolskega oziroma študijskega leta 2019/2020 niso upoštevni. To konkretno pomeni, da lahko študent, ki se bo vpisal v 1. letnik visokošolskega izobraževanja, uveljavlja dosežek iz 2. in 4. letnika srednje šole (v primeru štiriletnega srednješolskega programa). Upoštevajo pa se znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstveni prispevki v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku, objavljeni v šolskem/študijskih letih 2019/2020 in tudi v 2020/2021. Vlagatelj vloge za dodelitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v študijskem letu 2021/2022 lahko uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katero uveljavlja Zoisovo štipendijo.

Morebitne nadaljnje spremembe lahko spremljate na spletnem portalu gov.si.

Zoisova štipendija ni združljiva z državno štipendijo in s štipendijo Ad futura za izobraževanje! Združljiva ni niti s štipendijo za Slovence v zamejstvu in po svetu. Hkrati s Zoisovo štipendijo se lahko prejema kadrovsko štipendijo (razen, če ta tega ne dovoljuje), štipendijo za deficitarne poklice in štipendijo Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.

KADROVSKE ŠTIPENDIJE

Možne so tudi razne kadrovske štipendije, ki so namenjene povezovanju mladih in delodajalcev. Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju. Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo preko aplikacije Izmenjevalnica (na spletni strani sklada, kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto), na spletnih straneh Regionalnih razvojnih agencij – RRA (seznam RRA), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih ter preko objav delodajalcev v njihovih internih glasilih, na spletnih straneh, v javnih občilih itd.

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA V TUJINI

Doktorski študij je načeloma plačljiv, saj Republika Slovenija omogoča le brezplačno pridobitev izobrazbe prve in drug stopnje. Vendar pa Zakon o visokem šolstvu (ZVis) v 72.a členu dopušča možnost, da se iz državnega proračuna lahko sofinancira tudi študij po študijskih programih tretje bolonjske stopnje:

72.a člen (financiranje iz proračuna Republike Slovenije)

/…/

Iz proračuna Republike Slovenije se skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi sofinancira tudi študij tretje stopnje na javnih visokošolskih zavodih. Sredstva za sofinanciranje iz prejšnjega stavka se določijo z letnim sklepom ministra, pristojnega za visoko šolstvo, ob upoštevanju števila diplomantov tretje stopnje javnega visokošolskega zavoda v zadnjih petih letih.

/…/

Naj opozorim, da je predmet Razpisa za sofinanciranje doktorskega študija, le sofinanciranje doktorskega študija na Univerzah v Sloveniji, ne pa v tujini!

Za ostale možnosti štipendiranja pa vam predlagam, da se obrnete neposredno na fakulteto/univerzo, kjer hčerka želi študirati, saj se možnosti štipendiranja razlikujejo tudi od samega študijskega programa. V pomoč pri iskanju tujih štipendij so vam lahko tudi naslednji iskalniki: East Chance, Education scholarships, International Education Financial Aid, International Scholarships, Scholarship Portal, Scholarship position, Study Abroad Scholarships ipd.

Če povzamem, ima vaša hči v primeru študija v tujini na voljo različne štipendije:

 1. Najbolj se splača zaprositi za štipendijo Ad fatura za izobraževanje, saj ji lahko krije tako šolnino (do 15.000€ letno) kot tudi življenjske stroške (do 15.000€ letno – odvisno od kraja in države šolanja), a štipendist se mora po zaključenem študiju zaposliti oz. samozaposliti v Republiki Sloveniji, za toliko let, kolikor študijskih let je prejemal štipendijo. Rok za oddajo vloge za študijsko leto 2021/2022 ste žal zamudili, lahko pa jo vložite naslednje leto. Za upravičenost je potrebno izpolnjevati splošne pogoje ter pogoje določene v Razpisu.
 2. V kolikor izpolnjuje, poleg splošnih pogojev, tudi pogoj materialnega cenzusa, lahko kadarkoli v letu zaprosi za državno štipendijo, ki pa je občutno manjša kot štipendija Ad fatura (70 – 190€ + morebitni dodatki). Za to štipendijo za študij v tujini se zahteva tudi dokazilo o javni veljavnosti izobraževalne ustanove in izobraževalnega programa.
 3. V kolikor ima, poleg izpolnjenih splošnih pogojev, tudi izjemni dosežek in izpolnjuje en vstopni pogoj, lahko zaprosi za Zoisovo štipendijo, ki znaša v primeru študija v tujini 286,72€ mesečno in prav tako ni tako ugodna kot Ad fatura. Rok za oddajo vlog je za dijake petek, 17. 9. 2021, za študente pa petek, 8. 10. 2021. Pri tem bodite pozorni na spremembe zaradi epidemije covid-19.
 4. Nazadnje so možne še razne kadrovske štipendije.

V kolikor vaši hčeri štipendija ne bi bila odobrena, preostane možnost kredita ali posojil, a to je oblika pomoči, ki jo je potrebno vrniti (navadno z obrestmi). Študentske kredite lahko najamete v različnih slovenskih bankah, od NLB, SKB, Abanke itd. Študentski krediti za plačilo študija so pogosti v državah, kjer so šolnine višje, npr. v Veliki Britaniji, ZDA, Avstraliji itd., zato lahko kredit najamete tudi v eni od njihovih domačih bank. Za bolj podrobne informacije se obrnite na posamezno državo v bazi držav, na naši spletni strani pa lahko najdete tudi različne iskalnike štipendij po svetu.

To bi bilo zaenkrat z moje strani vse, smo pa na voljo za kakršnakoli nadaljnja vprašanja.

Lep pozdrav,

Iris

 

info@svetovalnica.com | +386 1 438 02 53 | Spletna stran

Pomagamo študentom in mladim na njihovi študijski poti ter razreševati njihova pravno-socialna vprašanja. Svoje vprašanje lahko oddaš v obrazcu za brezplačni nasvet.

Prejšnji članekSkrivnosti in pite: bitka za uvedbo laboratorijskega mesa na jedilnik
Naslednji članekZačele so se olimpijske igre!
info@svetovalnica.com|+386 1 438 02 53| Spletna stran

Pomagamo študentom in mladim na njihovi študijski poti ter razreševati njihova pravno-socialna vprašanja. Svoje vprašanje lahko oddaš v obrazcu za brezplačni nasvet.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.