Absolvent(ski staž) – novosti!

Recruitment of people. Applicant man at the interview in the office.
Foto: Lacheev iz iStock

Kot na mnogih drugih področjih je tudi na področju študentskega statusa z vladnimi varčevalnimi ukrepi prišlo do nekaterih sprememb. Ena izmed teh je na področju absolventskega staža.

Tako bo v skladu z 219. členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki spreminja 70. člen Zakona o visokem šolstvu (ZViS), s študijskim letom 2012/2013 prišlo do nekaterih sprememb.

Po novem bo absolventski staž ena izmed opcij „dodatnega“ leta, ki jih lahko izkoristi študent
Poleg absolventskega staža v ta sklop spadata še pravica do ponavljanja letnika in pravica do prepisa na drug študijski program. Študent, ki se bo letos prvič vpisal na bolonjski program 1. stopnje, bo torej po zaključku študija (večinoma 3-letnega) lahko izkoristil še eno leto absolventskega staža, če ne bo že prej ponavljal ali se prepisal na drug študijski program.

Enako velja za študente, ki se bodo letos vpisali na 2. bolonjsko stopnjo
Pomembno pa je izpostaviti, da jim ne glede na to, ali so na 1. stopnji že izkoristili absolventski staž, ponavljali ali se prepisali na drug študijski program, še vedno na 2. bolonjski stopnji pripada pravica do enega „dodatnega“ leta (in ne več do dveh kot do sedaj), ki se lahko koristi na tri načine.

Za študente, ki pa so se v absolventski staž letos že vpisali (torej še niso diplomirali), ta sprememba še ne velja. Lahko bodo izkoristili pravico do absolventskega staža ne glede na to, ali so na 1. stopnji morda že ponavljali ali spremenili študijski program. Ko pa bodo diplomirali in se vpisali na 2. stopnjo, bodo imeli pravico do enega „dodatnega“ leta, kot je opisano zgoraj.

Sprememba pa se ne nanaša na tiste, ki so trenutno na 1. ali 2. stopnji (npr. v 2. letniku 3-letnega programa) in so že enkrat izkoristili pravico do „dodatnega“ leta (npr. ponavljali). Ti imajo še vedno pravico do absolventskega staža na tej stopnji.

Potrebno je še omeniti, da se sprememba ne nanaša na študente na enovitih magistrskih študijih. Ti bodo še vedno imeli pravico do ponavljanja ali do enkratne spremembe študijskega programa, poleg te pravice pa bodo še vedno lahko izkoristili eno leto absolventskega staža.

 

Absolventski staž

Absolventski staž je sicer za mnoge najbolj zanimiv del študijskega življenja. To je čas, ko je študent že absolviral vse študijske obveznosti in ima čas, da opravi preostanek izpitov ter napiše diplomsko nalogo (pri večini fakultet).

 

Podaljšanje absolventskega staža?

Glede na splošno ureditev, ki dopušča, da se status študenta iz upravičenih razlogov podaljša (vendar največ za 1 leto), bo (tudi) absolventski staž verjetno še vedno mogoče podaljšati. Med upravičene razloge štejejo npr. materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze. Pričakovati pa je, da bodo morali biti ti razlogi v primeru podaljšanja absolventskega staža zelo utemeljeni.

Če bi študent rad, da se mu študentski status podaljša, mora vložiti posebno prošnjo in ji priložiti vsa potrebna dokazila (v večini primerov so to zdravniška potrdila – zelo koristno je, če so izdana s strani zdravnika specialista). O tem, kdaj je to potrebno, študente obvesti fakulteta.

 

Kdo pa o tem odloča?

Na to odgovarja 2. odstavek 153. člena, ki pravi, da o tem odloča komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice.

Komisija za študijske zadeve je eden izmed organov fakultete. V njej poleg nekaj visokošolskih učiteljev sedi tudi nekaj predstavnikov s strani študentov, ki jih izvoli študentski svet fakultete. Če študent ni zadovoljen z razrešitvijo svoje vloge, ima zoper njo pravico do pritožbe in tako poskuša doseči, da bi bila le-ta rešena v njegovo korist. Pritožbeni organ je navadno senat fakultete. Senat je najvišji organ fakultete, katerega člani so praviloma vsi visokošolski učitelji, ki so na fakulteti zaposleni s polnim delovnim časom, ena petina članov senata pa je študentov, ki so prav tako izvoljeni s strani študentskega sveta fakultete.

Na vsak način je torej koristno poznati svoje pravice, le tako jih namreč lahko tudi uveljavljamo!

Blaž Božnar

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.