Dijaške pravice

Ko boste vpisani v izbrano srednjo šolo in jo boste začeli obiskovati, je dobro, da ste seznanjeni tudi z različnimi pravilniki, med katerimi sta pravilnik o šolskem redu in pravilnik o ocenjevanju znanja.

Ne pozabite prebrati tudi publikacije svoje srednje šole, kjer so med drugim zapisana šolska pravila in hišni red, ki veljajo za določeno srednjo šolo. 

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah določa pravice, dolžnosti in prepovedi za dijake v času organiziranega izobraževalnega dela, ki se v skladu z letnim delovnim načrtom šole izvaja v šoli, na šolskih površinah ali drugje, način uveljavljanja pravic, izpolnjevanja dolžnosti, ukrepanje za kršitve, določene s tem pravilnikom in s splošnimi akti šole, ter obveznosti šole pri uresničevanju določb tega pravilnika. Pravice, odgovornosti in dolžnosti dijaka izhajajo iz statusa dijaka.

Dijak ima predvsem pravico do:

– prisotnosti pri pouku,

– kakovostnega pouka,

– sprotne in objektivne informacije,

– spoštovanja osebnosti,

– upoštevanja individualnih in razvojnih posebnosti,

– varnosti in zaščite pred vsemi oblikami nasilja,

– enakopravnega obravnavanja ne glede na spol, raso, etnično pripadnost, veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine,

– varnega, zdravega in vzpodbudnega delovnega okolja,

– strokovne pomoči in svetovanja pri šolskem delu,

– varovanja osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi,

– delovanja v skupnosti dijakov,

– izražanja mnenja in posredovanja predlogov, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom šole,

– razgovora, zagovora in pritožbe v postopku ukrepanja.

Poleg pravic pa ima dijak tudi določene obveznosti, ki jih mora izpolnjevati, če želi ohraniti vse privilegije in ugodnosti, ki izhajajo iz statusa dijaka. Dijak ima predvsem dolžnost, da:

– redno in pravočasno obiskuje pouk in odgovorno izpolnjuje obveznosti, določene z izobraževalnim programom, letnim delovnim načrtom šole, urnikom in drugimi predpisi,

– dijakov in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,

– ravna v skladu z določili pravilnika, s šolskimi pravili in z navodili delavcev šole,

– skrbi za lastno zdravje in varnost in ne ogroža zdravja in varnosti ter telesne in duševne integritete drugih,

– skrbi za čisto okolje,

– spoštuje splošne civilizacijske vrednote in posebnosti različnih kultur,

– spoštuje pravice dijakov, delavcev šole in drugih,

– prispeva k ugledu šole,

– varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole, z lastnino dijakov, delavcev šole ter drugih.

Poleg tega pa pravilnik določa tudi določene prepovedi, ki se jih mora dijak držati. Prepovedano je:

– psihično in fizično nasilje,

– kajenje, uživanje alkohola in drugih drog,

– prisostvovanje pod vplivom alkohola in drugih drog,

– posedovanje, ponujanje ali prodajanje alkohola in drugih drog,

– posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja,

– uporabljanje osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem v nasprotju z določili šolskih pravil,

– obnašanje v nasprotju z določili tega pravilnika, s šolskimi pravili in z navodili delavcev šole.

S šolskimi pravili pa se lahko določijo tudi druge pravice, dolžnosti in prepovedi dijakov.

 

Sanda Gajsar

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.