Novosti v slovenskem visokem šolstvu

Novi študiji, vse pestrejša izbira

Vsako leto prinese tudi nove študijske programe, pogosto tudi kakšno novo fakulteto, tako da je včasih vsem tem spremembam in novostim že kar težko slediti. Zato smo se ob začetku novega leta malo ozrli po Sloveniji in se prepričali, katere so bile sveže pridobitve tekočega študijskega leta, in kaj nas še čaka v letu 2008/2009 …

Lanski razpis, za vpis v študijskem letu 2007/2008 je predvidel skupno 24.874 vpisnih mest, od tega 17.559 za redni, 7.315 mest pa za izredni študij (številk za letos še ni, ker novi razpis izide šele konec januarja). Na novo je bilo razpisanih 19 študijskih programov druge stopnje: deset na javnih univerzah in devet na zasebnih visokošolskih zavodih. Med njimi so bili štirje skupni študijski programi (joint degree); trije na Univerzi v Ljubljani (UL) in en na Univerzi na Primorskem (UP). Prav tako se je bilo na novo mogoče vpisati v pet študijskih programov tretje stopnje.

Nove bolonjske programe so za tekoče študijsko leto na UL prvič razpisale Biotehniška fakulteta (BF), Fakulteta za arhitekturo, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za matematiko in fiziko (FMF) in Naravoslovno-tehniška fakulteta. Na Univerzi v Mariboru (UM) je enako storilo pet fakultet, in sicer Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za gradbeništvo, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Fakulteta za varnostne vede in Fakulteta za strojništvo. UP je bolonjske študijske programe na novo razpisala na Fakulteti za humanistične študije (FHŠ), Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT), Turistici – Visoki šoli za turizem in na Visoki šoli za zdravstvo. Univerza v Novi Gorici (UNG) pa je prenovila dva dotedanja študijska programa, enega pa akreditirala povsem na novo. Poglejmo podrobneje, še zlasti pa pokukajmo v programe, ki se bodo v kratkem odprli za vpis v prihodnjem študijskem letu …

Univerza v Novi Gorici – šest novosti lani, letos pet
V študijskem letu 2007/2008 so se prvič začeli izvajati naslednji študijski programi: prenovljena prvostopenjska Inženirska fizika na Fakulteti za aplikativno naravoslovje, prvostopenjska Kulturna zgodovina ter Slovenistika, prenovljena na prvi stopnji, prvič razpisana pa tudi na drugi stopnji, in sicer na Fakulteti za humanistiko, prenovljeni prvostopenjsko Gospodarski inženiring na Poslovno-tehniški fakulteti, ter študijski program tretje stopnje Fizika na Fakulteti za podiplomski študij. Na teh novih programih so po besedah Andreje Leban z UNG zapolnili v povprečju polovico razpisanih mest. Že jesen pa bo prinesla nove izzive in obogaten nabor študijskih programov. Za študijsko leto 2008/2009 Fakulteta za aplikativno naravoslovje denimo načrtuje začetek izvajanja drugostopenjske Eksperimentalne fizike, Fakulteta za znanosti o okolju bo uvedla prenovljen prvostopenjski program Okolje in istoimenski drugostopenjski program, Fakulteta za podiplomski študij pa bo bogatejša za dva prenovljena programa tretje stopnje, in sicer Znanosti o okolju ter Krasoslovje.

Univerza na Primorskem – v pričakovanju medijskih in umetniških študijev
Tudi UP, ki je v študijskem letu 2007/08 uspela zapolniti skupaj kar 94,61 odstotkov vpisnih mest, razpisanih na dodiplomskem rednem študiju, je v tem letu zabeležila precej novosti. FHŠ je dobila prenovljene študijske programe prve stopnje Geografija, Zgodovina in Slovenistika, novoustanovljena FAMNIT je začela izvajati prvostopenjska programa Matematika ter Računalništvo in informatika, Turistica – Visoka šola za turizem Portorož je dobila nove visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje Management turističnih destinacij, Poslovni sistemi v turizmu in Mediacija v turizmu, Visoka šola za zdravstvo Izola (VŠZI) pa nov visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Prehransko svetovanje – dietetika.

V letu 2008/2009 bo UP na dodiplomskem študiju uvedla tri nove prvostopenjske univerzitetne programe, in sicer bodo to Medijski študiji (FHŠ) ter Biodiverziteta in Sredozemsko kmetijstvo (FAMNIT). Nov univerzitetni program prve stopnje Turizem bo razpisala tudi UP Turistica, ki je sredi decembra 2007 dobila zeleno luč za preoblikovanje v fakulteto. Na področju podiplomskega študija pa bodo novi drugostopenjski, magistrski programi Sredozemsko kmetijstvo in Varstvo narave (FAMNIT), Zdravstvena nega (VŠZI), in Medijski študiji (FHŠ), pri čemer sta zadnja dva sta še v postopku akreditacije na Svetu RS za visoko šolstvo.

Leon Horvatič, vodja kabineta rektorja UP, pojasnjuje, da večje novosti na podiplomskem študiju pričakujejo v 2009/10, ko bodo lahko visokošolski zavodi, skladno z Zakonom o visokem šolstvu, razpisali le “bolonjske” programe. Te programe so članice že akreditirale, na primer FM šest magistrskih programov (Ekonomija za management, Management tehnologij, Management poslovne informatike, Management in organizacija, Management, Ekonomija in finance). FHŠ ima akreditirane štiri magistrske programe (Kulturni študiji in antropologija, Filozofija, Arheološka dediščina Sredozemlja, Umetnostnozgodovinska dediščina Sredozemlja), v postopku pa so še novi programi (Medijski študiji in Geografija, oba drugostopenjska, in prenovljen doktorski program Zgodovina Evrope in Sredozemlja). V postopku akreditacije na ravni univerze je doktorski program Slovenistika (FHŠ), omeniti pa velja še prvi skupni doktorski program UP FHŠ, ki ga pripravljajo s tremi tujimi univerzami (University of Bologna, Karl-Franzens-University Graz, New Bulgarian University Sofia); naslov programa je Upravljanje različnosti ter javno upravljanje in vodenje (“Diversity Management and Governance”). Naj še dodamo, da je s prenovo je začela tudi UP PEF (trije programi prve stopnje – Razredni pouk, Predšolska vzgoja, Edukacijske vede in en program druge stopnje – Poučevanje in učenje) – postopek akreditacije bo zaključen do konca študijskega leta 2007/08. Novosti pa še kar ni konec! Tako je denimo v pripravi interdisciplinarni enovit magistrski program PEF in FAMNIT z naslovom Matematika in računalništvo; VŠZI je najavila preoblikovanje v fakulteto; Fakulteta za humanistične študije pa napoveduje širitev na področje umetnosti. Prvi program s področja umetnosti bo(do) Uprizoritvene študije in kreativno pisanje.

Univerza v Ljubljani – od kozmetologije do znanosti o živalih in hortikulture
Zaradi preglednosti se pri UL za študijsko leto 2007/2008 velja osredotočiti na novosti med podiplomskimi študijskimi programi. V tem letu so bili prvič razpisani: doktorski študij tretje stopnje Biomedicina (skupni univerzitetni program); magistrski študiji druge stopnje Management v športu in Ekonomika in management v zdravstvu (Ekonomska fakulteta – EF) ter Tolmačenje (Filozofska fakulteta – FF); in skupni magistrski študiji druge stopnje Turistični management (EF), Management v upravi (Fakulteta za upravo) in Zgodovina jugovzhodne Evrope (FF). Za naslednje študijsko leto je Senat za akreditacije Sveta za visoko šolstvo RS že potrdil naslednje prvostopenjske univerzitetne programe: program Strojništvo na Fakulteti za strojništvo; programa Kozmetologija in Laboratorijska biomedicina na Fakulteti za farmacijo (FFA); program Tehniška varnost na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo; programe Sociologija kulture, Germanistika, Anglistika in Primerjalna književnost in literarna teorija na FF; programe Gradbeništvo, Vodarstvo in komunalno inženirstvo ter Geodezija in geoinformatika na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (FGG). Potrjeni so bili tudi štirje novi prvostopenjski visokošolski strokovni programi, in sicer Tehnično upravljanje nepremičnin in Operativno gradbeništvo na FGG; Radiološka tehnologija na Visoki šoli za zdravstvo, in Praktična matematika na FMF. Od magistrskih programov so bili na novo akreditirani enovit magistrski študij Veterinarstvo na Veterinarski fakulteti ter študija Znanosti o živalih in Hortikultura na BF. Na potrditev pa čakajo še doktorski študij tretje stopnje Ekonomske in poslovne vede (EF), ter magistrski drugostopenjski študiji: Etnologija in kulturna antropologija, Geografija, Splošno jezikoslovje (FF); Ekologija in biodiverziteta, Strukturna in funkcionalna biologija, Molekulska biologija, Varstvo naravne dediščine, Mikrobiologija, Krajinska arhitektura, Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov, Živilstvo, Prehrana, Agronomija, Bioekonomika, Biotehnologija, Lesarstvo (BF); Industrijska farmacija (FFA); Prostorsko načrtovanje (FGG); Matematika, Finančna matematika, Pedagoška matematika (FMF); Pomorstvo (Fakulteta za pomorstvo in promet); skupni študijski program Primerjalni lokalni razvoj (Fakulteta za družbene vede), ter Finance in računovodstvo (Fakulteta za upravo).

Univerza v Mariboru – krepitev Filozofske fakultete
Podiplomski bolonjski programi, prvič razpisani v študijskem letu 2007/2008 so bili na UM trije, in sicer študijska programa druge in tretje stopnje Agrarna ekonomika in kmetijstvo na Fakulteti za kmetijstvo, ter program Zdravstvena nega na Fakulteti za zdravstvene vede. Po podatkih Vanje Borovac z UM bo novosti v naslednjem študijskem letu tudi v Mariboru precej. Pred mesecem dni sta bila akreditirana dva prvostopenjska programa – Pedagogika (Filozofska fakulteta) in Ekologija z naravovarstvom (Fakulteta za naravoslovje in matematiko), in en drugostopenjski – Varnost hrane v prehrambeni verigi na Fakulteti za kmetijstvo in Fakulteti za medicino. Sicer pa Filozofska fakulteta dobiva še šestnajst eno- in dvopredmetnih študijskih programov prve stopnje, po dva nova programa pa bosta imeli naravoslovna in energetska fakulteta. Na novi članici UM, Fakulteti za energetiko v Krškem, in na dislocirani enoti v Velenju, bodo vpisna mesta na voljo prvič.

Še več novosti
Novosti je gotovo še več, zlasti upoštevaje še druge zasebne visokošolske zavode – poleg Univerze v Novi Gorici – sploh tiste, ki jim je bila koncesija dodeljena bolj ali manj nedavno tega. Govorimo seveda o Fakulteti za podiplomske državne in evropske študije Kranj, Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici, Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije Celje. Slednja je denimo slab mesec nazaj dobila akreditiran drugostopenjski program Management izobraževanja. Podiplomski študiji pa bodo v središču pozornosti tudi v bodoči evrosredozemski univerzi EMUNI, ki naj bi se razvila iz sedanjega centra za evrosredozemske študije. Novi pa bosta tudi Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu in Fakulteta za medije v Ljubljani. A o tem kdaj drugič …

Martina Srblin

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.