Univerza na Primorskem predstavila študijske programe 2010/2011

Univerza na Primorskem je s svojimi članicami – visokošolskimi zavodi predstavila študijske programe, ki bodo razpisani 1. februarja v letnem razpisu za vpis.
Rektor, dr. Rado Bohinc, je nanizal pomembne razloge, zaradi katerih je Univerza na Primorskem vedno bolj prepoznavna: »Zakaj naj se dijaki in dijakinje odločijo za Univerzo na Primorskem? UP postaja vse bolj raziskovalna univerza; povečuje se mobilnost študentov – naš pomemben letošnji cilj je internacionalizacija; povečujemo izbirnost in s tem omogočamo medfakultetne programe; z dodeljevanjem štipendij preko štipendijskega sklada nagrajujemo najboljše študente UP; skrbimo za čim učinkovitejšo zaposljivost naših študentov – tudi v sklopu načrtovanja kariere pri Kariernem centru Univerze na Primorskem; širimo ponudbo študijskih programov …«

Študijski programi članic UP trenutno pokrivajo naslednja področja: humanistiko, pedagoške, družboslovne in poslovne vede, zdravstvo, naravoslovje, matematiko, računalništvo in kmetijstvo (več o programih). Programi omogočajo stopenjsko nadgrajevanje znanj na izbranem študijskem področju. Vključujejo izbirne predmete, kar pomeni, da lahko študentje del predmetnika izbirajo po lastnih željah. Študij izvajamo na sedežih članic v Kopru, Izoli in Portorožu, posamezne programe pa tudi v študijskih središčih v Novi Gorici, Škofji Loki, Celju, Črnomlju, Ljubljani, Radencih, Sežani, Slovenj Gradcu, Ptuju in Slovenskih Konjicah. Eden pomembnejših ciljev UP pa je njena internacionalizacija – opazno se povečuje mobilnost študentov in s tem bogatijo njihove študijske izkušnje. Med prvimi v Sloveniji smo oblikovali skupni študijski program s tujimi partnerji (magistrski program 2. stopnje Morska biologija), ki ga v študijskem letu 2009/2010 zaključuje prva generacija študentov; program bo ponovno razpisan predvidoma v študijskem letu 2011/2012.

UP Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ); www.fhs.upr.si

UP FHŠ kot ena osrednjih humanističnih institucij v slovenskem in mednarodnem prostoru stopa po večletnem hitrem razvoju, ko je bila ena prvih fakultet z novimi in prenovljenimi bolonjskimi programi, v obdobje utrjevanja svoje kakovosti. V letošnjem študijskem letu pričakuje, da bo na vseh študijskih programih 1. stopnje prišla do diplomantov, za študijsko leto 2010/2011 pa bo razpisala po 45 vpisnih mest za redni študij na študijskih programih 1. stopnje Geografija, Kulturni študiji in antropologija, Slovenistika in Zgodovina, po 30 vpisnih mest na študijskih programih 1. stopnje Dediščina Evrope in Sredozemlja ter Italijanistika, za študijski program 1. stopnje Medijski študiji pa 40 vpisnih mest za redni ter 30 mest za izredni študij. Za študijski program Filozofija je vpisnih mest 15. 45 mest pa je na prvič razpisanem novem študijskem programu 1. stopnje Medkulturno jezikovno posredovanje.

Za študijsko leto 2010/2011 namerava fakulteta razpisati naslednje študijske programe 2. stopnje: študijska programa Kulturni študiji in antropologija ter Arheološka dediščina Sredozemlja, ki sta bila razpisana že za študijsko leto 2009/10, ter nove študijske programe: Komuniciranje in mediji (v primeru, da bo prijavljenih najmanj 10 študentov) ter pedagoške programe Slovenistika, Italijanistika, Geografija in Zgodovina (če bo zaključen postopek akreditacije). Prav tako bodo predvidoma razpisani študijski programi 3. stopnje, in sicer štirje, ki so bili razpisani že za študijsko leto 2009/10: Slovenistika, Zgodovina Evrope in Sredozemlja, Geografija in Filozofija in teorija vizualne kulture ter prvič razpisane Antropologija, Arheologija ter Upravljanje različnosti. Prav tako bo fakulteta po merilih za prehode razpisala vpisna mesta za 3. letnik na treh doktorskih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004, in sicer za doktorski študij Geografija kontaktnih prostorov 5 mest, Filozofija in teorija vizualne kulture 10 mest ter Zgodovina Evrope in Sredozemlja 15 vpisnih mest.

UP Fakulteta za management (UP FM); www.fm.upr.si

UP Fakulteta za management Koper izobražuje in raziskuje na področjih družboslovnih in poslovno – upravnih ved s poudarkom na managementu. Izvaja študijske programe 1., 2. in 3. stopnje, s katerimi se lahko študentje usposobijo za strokovno in vodstveno delo v različni organizacijah. Študijski programi 1. stopnje so Management (visokošolski strokovni in univerzitetni program) ter Mednarodno poslovanje (visokošolski strokovni študijski program). 2. in 3. stopnja pa vključujeta: strokovni magisterij Management ter Ekonomija in finance in doktorski študijski program Management. Programe izvajajo v Kopru, Celju in Škofji Loki. V študijskem letu 2010/2011 bodo prvič razpisali tudi redni študij na študijskem središču UP FM v Škofji Loki. Akreditiran je nov magistrski študijski program 2. stopnje Upravljanje trajnostnega razvoja, ki ga bodo razpisali v naslednjem študijskem letu, izvajali pa skupaj z UP Fakulteto za humanistične študije in UP Visoko zdravstveno šolo Izola.

V sklopu mednarodnega sodelovanja bi še posebej izpostavili: možnosti opravljanja dela študijskih obveznosti v tujini na več kot 60 univerzah; možnost opravljanja študijske prakse v tujini; vključeni so v programe Erasmus, Ceepus, Norveški finančni mehanizem ter konstantno iščejo nove možnosti izmenjav za študente; z 20 državami imajo sklenjene Erasmus sporazume; organizirajo poletno šolo v angleškem jeziku, za tiste, ki ne želijo v tujino in študente, ki želijo kratek čas preživeti v Kopru; izvajajo nekatere predmete v angleškem jeziku za domače in tuje študente; izvajajo študentsko strokovno konferenco in druge strokovne in znanstvene konference; študentom nudijo možnost sodelovanja pri raziskovalnih projektih.

UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT ); www.famnit.upr.si

UP FAMNIT bo v študijskem letu 2010/11 izvajala šest dodiplomskih študijskih programov 1. stopnje, ki jih izvaja že v študijskem letu 2009/10 ter dva nova univerzitetna študijska programa 1. stopnje Biopsihologija in Aplikativna kineziologija, ki ju v študijskem letu 2010/11 razpisuje prvič. Obstoječi študijski programi 1. stopnje so: Matematika, Računalništvo in informatika, Biodiverziteta, Sredozemsko kmetijstvo, Bioinformatika in Matematika v ekonomiji in financah.
UP FAMNIT bo v študijskem letu 2010/11 izvajala obstoječe štiri podiplomske programe (magistrska študijska programa Matematične znanosti in Računalništvo in informatika ter istoimenska doktorska študijska programa), načrtuje pa tudi razpis novih magistrskih študijskih programov Matematika s finančnim inženiringom (še v postopku akreditacije) in Aplikativna kineziologija.

UP Pedagoška fakulteta (UP PEF); www.pef.upr.si

Pedagoška fakulteta Koper bo v študijskem letu 2010/2011 nadaljevala z izvajanjem novih pedagoških študijskih programov 1. stopnje, in sicer: univerzitetni študijski program prve stopnje Razredni pouk, ki delno nadomešča obstoječi univerzitetni študijski program Razredni pouk, število razpisnih mest ostaja isto (60 za redni študij); univerzitetni študijski program prve stopnje Edukacijske vede razpisuje 30 razpisnih mest za redni študij; visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja, ki nadomešča obstoječi visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja, število razpisnih mest ostaja isto (60) za redni študij, za izredni študij pa razpisuje 60 razpisnih mest na sedežu fakultete v Kopru, ter po 60 razpisnih mest v dislociranih enotah Ptuj in Slovenske Konjice.

Pedagoška fakulteta Koper bo v študijskem letu 2010/2011 nadaljevala z izvajanjem pedagoških študijskih programov 2. stopnje: magistrski študijski program Inkluzivna pedagogika, razpisuje 30 razpisnih mest za redni študij in 45 razpisnih mest za izredni študij v Kopru ter 30 razpisnih mest za izredni študij v dislocirani enoti Ljutomer (novost), magistrski študijski program Zgodnje učenje, razpisuje 30 razpisnih mest za redni študij in 45 razpisnih mest za izredni študij (novost), kot novost bo predvidoma razpisan magistrski študijski program Izobraževanje odraslih in razvoj kariere, 30 razpisnih mest za redni študij in 45 razpisnih mest za izredni študij.

Nadaljevala bo tudi z izvajanjem doktorskega študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede, kjer bo razpisala 10 razpisnih mest; obenem nameravajo izvajati tudi nov doktorski študijski program 3. stopnje Zgodnje učenje, kjer bo razpisala 10 razpisnih mest.

UP Fakulteta za turistične študije (UP FTŠ TURISTICA); www.turistica.upr.si

Z vizijo razvoja fakultete ostati osrednja izobraževalna, znanstveno raziskovalna in razvojno svetovalna institucija na področju turizma v Sloveniji in širši regiji UP Turistica v študijskem letu 2010/2011 poleg lanskih programov – 1. stopnje: Management turističnih destinacij, Poslovni sistemi v turizmu (v poteku potrditve je sprememba naziva programa v Management turističnih podjetij), Mediacija v turizmu ter Turizem in – 2 . stopnje: Turizem, namerava razpisati tudi nov program druge stopnje Dediščinski turizem. V teku pa je tudi priprava novih programov 2. stopnje za akreditacijo: Management v športu, Zdraviliški in wellness turizem, Management inovacij – Inovativnost v turizmu (kot medfakultetni programi) in Managemet prireditev; ter 3. oziroma 1. stopnje za akreditacijo Inovativni turizem oziroma Hotelski management.

UP Visoka šola za zdravstvo Izola (UP VŠZI); www.vszi.upr.si

UP VŠZI bo v študijskem letu 2010/2011 izvajala 2 dodiplomska študijske programa 1. stopnje, in sicer Zdravstvena nega, za katerega bo razpisanih 105 mest na rednem študiju (od tega 60 v Izoli in 45 v dislocirani enoti v Novi Gorici) in 45 mest na izrednem študiju ter študijski program Prehransko svetovanje – dietetika, kjer bo razpisanih 40 mest na rednem in 30 mest na izrednem študiju. Izvajali bomo podiplomski magistrski študijski program: Zdravstvena nega v redni in izredni obliki, za katerega še nimamo razpisnega besedila, vendar ga pričakujemo v naslednjem mesecu. Večjih odstopanj od lanskega razpisa, ko je bilo razpisanih 30 mest na rednem in 30 mest na izrednem študiju, ne bo. Velika pridobitev v letošnjem študijskem letu za šolo je nedvomno nabava novega simulacijskega centa za zdravstveno nego, ki bo pomembno prispeval na kakovost učnega procesa. Posebna ponudba šole je vpeljava učnih delavnic s področja dietetike. Sodelovanje pri pripravi novega študijskega programa Trajnostni razvoj 2. stopnje (medfakultetni program) pa bo tudi novost v študijskem letu 2011/2012. Eden od pomembnejših ciljev šole je skorajšnje preoblikovanje v fakulteto, kar ji bo odprlo pot za razvoj novih podiplomskih in tudi doktorskih programov.

UP je glede na ostale slovenske univerze v študijskem letu 2009/2010 povečala vpis študentov na dodiplomski stopnji. Navkljub demografskemu trendu upadanja števila bodočih študentov pa UP dokazuje, da sta ponudba in raznolikost študijskih programov UP iz leto v leto bolj kakovostni, odraz te ocene je povečano povpraševanje po UP kot prvi izbiri v prvem razpisnem roku, kar potrjuje tudi lanski dejanski vpis.

Za dodatne informacije:

Mirella Baruca, samostojna svetovalka za odnose z javnostmi in promocijo, mirella.baruca@upr.si

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.