Vračanje socialne pomoči

Receptionist assisting a woman standing at front desk. Woman standing at the reception talking with a friendly receptionist behind the desk of municipality office.
Foto: jacoblund iz iStock

V nadaljevanju bomo spregovorili o vračilih, ki se nanašajo na vse upravičence do denarne socialne pomoči ne glede na status (študenti, upokojenci, brezposelni, zaposleni…).

Nikolaj Bergant, univ.dipl.soc.del., Center za socialno delo Zagorje ob Savi nam je povedal, da vračilo ureja Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju, kjer so naslednji členi:
128. člen
(1) Dedovanje premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, se omeji do višine vrednosti prejete pomoči. Ta omejitev se izvede tako, da postane del zapustnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti prejete pomoči, lastnina Republike Slovenije, če se je pomoč financirala iz proračuna Republike Slovenije, oziroma lastnina občine, če se je pomoč financirala iz proračuna občine.
(2) Premoženje, ki postane lastnina Republike Slovenije ali občine, se s sklepom izroči pristojnemu organu Republike Slovenije oziroma pristojnemu organu občine.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena odloči sodišče, da dedujejo dediči vse zapustnikovo premoženje, če se ti obvežejo povrniti vrednost dane pomoči Republiki Sloveniji oziroma občini.
(4) Republika Slovenija oziroma občina, iz proračuna katere se je pomoč financirala, ima v zavarovanje svoje terjatve iz prejšnjega odstavka do celotnega poplačila zakonito zastavno pravico na stvareh, ki sodijo v zapuščino.
(5) Za pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu se šteje vse, kar je zapustnik zaradi slabega premoženjskega stanja prejel na podlagi zakona ali splošnega akta občine v denarju ali v obliki oprostitve plačila.”

»Trenutno se kot pomoč po predpisih o socialnem varstvu, ki se izplačuje iz proračuna RS, šteje denarna socialna pomoč po Zakonu o socialnem varstvu ne glede na obliko (denarna socialna pomoč, izredna denarna socialna pomoč v enkratnem znesku, izredna denarna socialna pomoč za obdobje, trajna denarna socialna pomoč).« Cvetka Bogdan, CSD Ljutomer.

»Iz navedenega sledi, da državno pravobranilstvo ob smrti prejemnika denarne socialne pomoči kot terjatev prijavi znesek, v višini prejete pomoči. Če dediči povrnejo ta sredstva dedujejo vse premoženje v nasprotnem primeru pa dediščino zmanjšano za terjatev. Osebe, katere so določeno obdobje prejemale denarno socialno pomoč, lahko to vrnejo kadarkoli, še za časa življenja. Po smrti je potrebno po trenutno veljavni zakonodaji vračati denarno socialno pomoč, varstveni dodatek in invalidnina pa nista urejena po Zakonu o socialnem varstvu.« Nikolaj Bergant, univ.dipl.soc.del., CSD Zagorje ob Savi.

Mojca Buh

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.