Diplomski postopek

Diplomsko delo je pisni izdelek, s katerim študent strokovno poglobljeno obdela problem, določen s temo. Je rezultat njegovega samostojnega dela. Lahko je tudi rezultat dela več kandidatov, pri čemer mora biti razviden prispevek posameznega kandidata. Kandidat lahko zagovarja diplomsko delo potem, ko opravi vse študijske obveznosti, predpisane s študijskim programom, na določeni študijski smeri. Diplomsko delo je javni dokument, en izvod je shranjen v oddelčni knjižnici.

1. Študent s pomočjo mentorja pripravi predlog teme in naslova
Študent s pomočjo mentorja pripravi delovni naslov naloge, končni naslov diplomske naloge je lahko tudi drugačen. Nato opredeli problem in navede razloge za določitev teme. Pred pisanjem naloge postavi delovne hipoteze, ki jih skozi nalogo preverja, na koncu pa jih potrdi ali ovrže. Sledi dispozicija naloge, ki je opisna predstavitev vsebine naloge. Navede pa tudi metode dela ter uporabljene vire in literaturo.
Mentor pri diplomskem delu je lahko visokošolski učitelj z nazivom redni profesor, izredni profesor ali docent, ki je nosilec predmeta.

2. Po dogovoru z mentorjem študent izbrano temo prijavi v referatu
Senat obravnava predlog teme in potrdi naslov. Referent za študijske zadeve oddelka vpiše sklep senata v indeks.

3. Študent napiše diplomsko delo v skladu z navodili
Fakultete imajo določena navodila za pisanje pisnih izdelkov, katerih se je treba držati. Obseg in oblika morata biti v skladu z zahtevami oddelkov in ustrezna izbrani temi, delo mora biti oblikovno in jezikovno korektno.
Diplomsko delo mora vsebovati naslednje dele in poglavja: naslovnico, kazalo, uvod, osrednji del, zaključek, vire in literaturo, izvleček v slovenskem in/ali angleškem jeziku in/ali povzetek v slovenskem in tujem jeziku ter morebitne priloge. Priložiti mora tudi pisno izjavo, da je avtor diplomskega dela.
Študent končano diplomsko delo predloži mentorju, z že vnesenimi popravki pa nato recenzentu ali lektorju in knjižnici.

4. Prijava na zagovor diplomskega dela
Najkasneje do 15. v mesecu študent odda tri tiskane izvode diplomskega dela (mentorju, recenzentu in referentu za študijske zadeve oddelka). Z indeksom in potrdilom iz knjižnice se v referatu za študente prijavi na zagovor diplomskega dela.

5. Senat oddelka razpiše zagovore
Komisija za zagovor diplomskega dela ima na enopredmetnih programih tri člane, na dvopredmetnih programih pa dva člana iz vrst visokošolskih učiteljev ali sodelavcev. Zagovor diplomskega dela, ki poteka pred komisijo, vodi predsednik diplomske komisije. Člane in predsednika komisije določi predstojnik v dogovoru z mentorjem.
Zagovor diplomske naloge obsega 10- do 15-minutno predstavitev. Pomembno je, da študent predstavitve ne bere. Ob koncu predstavitve sledijo vprašanja komisije v zvezi z diplomsko nalogo. Po končanem zagovoru komisija odloča o uspešnosti zagovora. Predsednik komisije javno oznani, ali si diplomski izpit opravil ali ne in oceno.

6. Potrdilo o zaključku študija
Po uspešno opravljenem zagovoru v roku 7 dni po opravljenem diplomskem izpitu dobiš indeks in pisno potrdilo o zaključku šolanja. Referat pripravi začasno potrdilo o diplomiranju. Ko je diplomska listina izdelana, je kandidat pisno povabljen še na svečano podelitev. Pred tem mora kandidat v oddelčni knjižnici pridobiti potrdilo, da je vrnil vse knjige in poravnal vse obveznosti do knjižnice.
Sklep o uspešno zaključenem dodiplomskem študiju je dokument, ki v primeru zaključka študija brez priprave in zagovora diplomskega dela, omogoča promocijo diplomanta v doseženi strokovni naslov in podelitev diplome.

Ksenija Gider

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.