Naših pet univerz

Število univerz počasi, a vztrajno narašča. Poglejmo si nekaj dejstev o slovenskih petih “hramih učenosti”…

Univerza v Ljubljani (UL) pleza po lestvicah navzgor
” Ustanovljena je bila leta 1919.
” Trenutno je pod njenim okriljem 22 fakultet, 3 akademije in 1 visoka šola.
” V študijskem letu 2007/2008 je bilo na UL 36.936 rednih in 7.006 izrednih dodiplomskih študentov ter 4.010 podiplomskih študentov. V letošnjem študijskem letu bistvenih odstopanj od navedenih številk ne pričakujejo.
” Za primerjavo – lani je bilo na UL skupno 5804 zaposlenih, od tega 2737 visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter 952 raziskovalcev.
” V letošnjem letu je UL v celoti zaključila prenovo prvostopenjskih bolonjskih programov. Od približno 160 razpisanih študijskih programov je bilo že v razpisu bolonjskih 57 programov prve, 36 programov druge in 3 programi tretje stopnje.
” Največja prednost UL, razen njene raziskovalne in pedagoške odličnosti, ki jo uvršča med najboljše 3% univerz na svetu, je široka zastopanost znanstvenih disciplin, ki je predpogoj za močno interdisciplinarnost tudi v smislu Bolonjskega procesa, pojasnjuje Goran Tomšič z UL: “dodatno k temu pa je UL uspešno vzpostavila močno podporno okolje za študente, tako v smislu svetovanja pri izbiri študija in izbirnih predmetov (s Kariernim centerom), kot tudi v smislu podpore pri študiju (s tutorskim sistemom). Vsem študentom pa je na voljo sodobno informacijsko okolje, več kot 130 kreditno ovrednotenih programov športne vadbe in bogata interesna in kulturna dejavnost.”
” Pogled nazaj, pogled naprej – kje UL je in kam gre? “Razvojne naloge na področju kakovosti, obštudijske dejavnosti in mednarodnega povezovanja so bile prednostnega pomena v zadnjih letih in rezultati ne izostajajo. Enako velja za odličnost raziskovalnega dela, ki se potrjuje z večletnimi zaporednimi uvrstitvami na vodilnih akademskih lestvicah kakovosti v svetovnem merilu (ARWU Šanghajska lestvica, Times THSE-QS lestvica, WEBOMETRICS lestvica). Prav tako je bila univerza akreditirana s strani mednarodnega združenja univerze EUA. Tovrstna prizadevanja in napori bodo prednostnega pomena tudi v prihodnje,” še obljublja Tomšič.

Univerza v Mariboru (UM) bo gradila še pa še…
” Ustanovljena je bila leta 1975.
” V njenem okviru deluje šestnajst fakultet.
” V letošnjem študijskem letu ima 20.785 vpisanih dodiplomskih študentov, šteto brez absolventov pa 17.343. Od tega je 15.909 rednih in 4.876 izrednih študentov. Podiplomskih je letos 2640, zaposlenih pa 1895. Zunanjih izvajalcev je 516. 
” Novosti? Treba bo zaključiti prenovo programov, zlasti na drugi stopnji, ter pripraviti študijske programe tretje stopnje. Že zdaj je v postopku akreditacije 37 programov. Sprav tako se ustanavljajo Akademija za umetnosti, Fakulteta za glasbo, Fakulteta za turizem in Univerzitetni znanstveni park, gradbenih projektov pa tudi sicer vse prej kot primanjkuje.
” In prednosti UM pred ostalimi ‘konkurenti’? “UM je v primerjavi z novimi visokošolskimi zavodi univerza z dolgoletno tradicijo, kvalitetnim lastnim kadrom ter infrastrukturo in opremo, predvsem pa z izkušnjami in prepoznavnostjo v mednarodnem prostoru. Študente se v prvi vrsti trudimo “opremljati” z znanjem, spretnostmi in kompetencami, šele nato z diplomo,” pove Vanja Borovac z UM.

Univerza na Primorskem (UP) pričakuje nove akreditacije
” Ustanovljena je bila v začetku leta 2003.
” Trenutno ima devet članic, in sicer 5 fakultet, 1 visoko šolo, ter Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper in Študentske domove.
” V študijskem letu 2008/2009 je na UP 2.799 rednih dodiplomskih študentov, pri čemer absolventje v to številko niso zajeti. Največ, kar 1314, jih je izbralo študij s področja izobraževalnih ved, humanistike, terapije in rehabilitacije ali osebnih storitev.
” V postopku akreditacije pri Senatu RS za akreditacije v okviru Sveta RS za visoko šolstvo so številni programi, na primer Bioinformatika in Mednarodno poslovanje.
” Najpomembnejši razvojni projekti UP v zadnjem času in v prihodnje po besedah njenega rektorja, dr. Rada Bohinca, ki zatrjuje, da jih je veliko: “Najprej kakovost! Za leto 2009/2010 načrtujemo zunanjo evropsko (ENQA) evalvacijo naših dejavnosti. Sledijo novi študijski programi vseh stopenj – zlasti širimo naravoslovne. Že v letu 2009/2010 se bo, kot načrtujemo, možno vpisati v program Mehatronika, Gradbeništvo in  urbanizem, Bioinformatika in še katerega, vse na prvi stopnji. Načrtujemo tudi nove programe na področju javnega zdravja, logistike in transporta, pa še kje. V teku je oblikovanje regionalnih ciljnih raziskovalnih programov, nastaja pa tudi nov srednjeročni investicijski program za obdobje 2009 – 2013, ki kot prvo prioriteto opredeljuje izgradnjo študentskih domov in dveh kampusov v Izoli in upamo, da tudi v Kopru.”
” Prednosti UP pred ostalimi univerzami v Sloveniji? Dr. Bohinc pravi: “Pri naših študijskih programih so v ospredju mednarodno primerljiva vsebina in kakovost ter zaposljivost diplomanta. Novi štipendijski sklad že podeljuje prve štipendije UP in delodajalcev s tega območja. Smo mlada, gibka in sodobnim znanjem hitro prilagodljiva univerza. Nenazadnje, študentje se v mediteranskem okolju odlično počutijo.Vse gradimo na partnerstvu akademske in študentske skupnosti.”

Univerza v Novi Gorici (UNG) želi zgraditi kampus
” Nastala je leta 2006, s preoblikovanjem Politehnike Nova Gorica v univerzo.
” Je prva slovenska nedržavna univerza.
” Trenutno ima 5 fakultet, in sicer Fakulteto za aplikativno naravoslovje, Fakulteto za humanistiko, Fakulteto za podiplomski študij, Fakulteto za znanosti o okolju in Poslovno-tehniško fakulteto, ter 1 visoko šolo, Visoko šolo za vinogradništvo in vinarstvo.
” Na UNG je v letošnjem študijskem letu vpisanih okrog 850 študentov. Zaposlenih je 145, 200 pa je še zunanjih predavateljev.
” Kaj pa novosti študijskega leta 2008/09? Bolonjski študijski programi Okolje 1. in 2. stopnja ter Eksperimentalna fizika 2. stopnja. Izvajati naj bi se začel tudi študijski program 3. stopnje Krasoslovje.
” Pa najpomembnejši razvojni projekt UNG? “Pridobitev zemljišč in izgradnja kampusa,” razloži Andreja Leban z UNG.
” Prednosti UNG pred ostalimi univerzami njeno vodstvo vidi zlasti v vrhunskih znanstvenih rezultatih raziskovalcev (z) UNG; modernih, interdisciplinarnih in že povsem “bolonjskih” študijskih programih; ugodnem razmerju med številom študentov in številom profesorjev – pet študentov na enega profesorja; predavanjih v manjših skupinah; posluhu za vrhunske športnike; tesni povezanosti med študiji in industrijo, ter visoki zaposljivosti diplomantov UNG. Ta je v enem letu po diplomi menda kar 95-odstotna.

Nova univerza, najmlajša, pa žal ne odgovarja na naša vprašanja…
” Nastaja letos, zeleno luč za ustanovitev je dobila konec septembra 2008.
” Združila bo okrog 2.000 študentov treh fakultet, in sicer Fakulteto za podiplomske državne in evropske študije na Brdu pri Kranju ter novogoriški Evropsko pravno fakulteto in Fakulteto za uporabne družbene študije.

Martina Srblin

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.