Odločitev bo kmalu padla

Meseci, ki so pred vami, bodoči študenti, so prav gotovo najbolj stresni. Pred nami je odločitev, kje nadaljevati študij in maturitetni preizkus, od katerega je odvisno, ali boste sprejeti na želeno fakulteto.
Vpis na fakulteto je pomembna odločitev, ki bo narekovala vaše nadaljnje življenjske stopnice. Za vas smo zbrali nekaj pomembnih podatkov o vpisu na fakulteto, pomembne datume in nekaj informacij, da bo ena skrb manj za vas. Informacije so nam pripravili Brigita Grbin in Danijela Gutić, Študentska svetovalnica, socialno svetovanje, ter Zlatka Keček in Alen Brkić, Oddelek za univerzitetno politiko in izobraževanje pri ŠOUM.

Prijavni roki
Prijava na fakulteto poteka v treh prijavnih rokih.

Prvi prijavni rok: prvi je 8. marec, ko se izteče prvi prijavni rok in morajo oddati obrazec Prva prijava za vpis v 1. letnik. Seveda morajo pri tem paziti na vrstni red zapisanih študijskih programov, saj bo kandidat sprejet na prvi študijski program, za katerega bo izpolnil pogoje. Do konca aprila 2010 bodo vsi, ki so se prijavili v prvem prijavnem roku, po pošti dobili izpis o svoji prijavi. Med 28. junijem in 8. julijem 2010 bodo potekali preizkusi nadarjenosti na tistih fakultetah, kjer je to del prijavnega postopka. Do 23. julija 2010 pa bodo vsi kandidati dobili sklep o rezultatu izbirnega postopka, iz katerega bo razvidno, ali so sprejeti na želeno fakulteto. Vpisi sprejetih v prvem roku bodo potekali med 26. julijem in 18. avgustom 2010.

Drugi prijavni rok: do 20. avgusta 2010 bodo objavljeni rezultati o prostih vpisnih mestih. V času do 28. avgusta 2010 se morajo dijaki odločiti, v kateri študijski program bi se radi vpisali, saj morajo takrat oddati izpolnjen obrazec Druga prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2010/2011. V drugem prijavnem roku bodo preizkusi nadarjenosti na fakultetah potekali med 8. in 10. septembrom 2010. Vpisi sprejetih v drugem prijavnem roku pa bodo potekali med 24. in 30. septembrom 2010.

Tretji prijavni rok: vsi, ki 1. oktobra 2010 še ne bodo vpisani, bodo lahko informacije o prostih mestih na posameznih študijskih programih dobili na dotičnih fakultetah. Prijavo na fakulteto, kjer še imajo prosta mesta, je potrebno oddati do 5. oktobra 2010. Vpisi v tretjem roku bodo predvidoma potekali do 11. oktobra 2010, vendar ta rok še ni dokončen.

Omejitev vpisa
Za študijske programe, za katere bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo upoštevana merila pri izbiri kandidatov: splošni uspeh pri splošni ali poklicni maturi, splošna uspeha v 3. in 4. letniku srednje šole (v posameznih študijskih programih bo upoštevan tudi uspeh pri posameznem izpitu na maturi oz. uspeh pri posameznem predmetu v 3. in 4. letniku srednje šole) ter uspeh pri preizkusu nadarjenosti oz. psihofizičnih sposobnostih (če je tak preizkus zahtevan s študijskim programom). Točni datumi preizkusov nadarjenosti oz. psihofizičnih sposobnosti bodo objavljeni v Razpisu za vpis 2010/2011, kandidati pa bodo obvestila o opravljanju teh preizkusov dobili po pošti tudi s strani visokošolskega zavoda.

Dijaki, ki se odločajo za vpis v višjo strokovno šolo, imajo na voljo dva prijavna roka, in sicer enega v začetku marca, drugega pa v septembru oz. ga določi posamezna šola. Razpis za vpis v višješolski strokovni študij bo objavljen na spletni strani Višješolske prijavne službe, in sicer na http://vss-ce.com/VPS/ .

Vrstni red je pomemben
Ob vpisu na fakulteto naj bodo dijaki še posebej pozorni na želje, ki jih navedejo v prijavi za vpis. O navedbah in vrstnem redu želja je treba tehtno premisliti. Če si dijak resnično želi študirati izrecno le na enem študijskem programu, je priporočljivo, da v prijavi navede le eno željo. Dijaki pogosto ne posvetijo dovolj časa o razmisleku glede 2. ali 3. želje in jo napišejo le zato, da izpolnijo prijavo. Če pa se slučajno zgodi, da niso sprejeti na 1. izbiro, so avtomatično sprejeti na 2. ali celo 3. željo, tu pa potem lahko nastopijo težave. Če je študent sprejet na prvo, drugo ali tretjo željo, ki jih je navedel v prvem prijavnem roku, in si po prejemu obvestila o tem (navadno julija), da je sprejet na enega od navedenih študijskih programov, premisli, ni upravičen do kandidiranja v 2. prijavnem roku. Preostane le še 3. rok, v katerem pa je praviloma razpisanih malo mest na rednem študiju in so možnosti za sprejem na študij zelo majhne.

Preizkus nadarjenosti
Kandidat, ki se prijavi na študijski program in ima z razpisom med pogoji za sprejem določen tudi preizkus nadarjenosti oz. psihofizičnih lastnosti, se mora tega preizkusa vsekakor udeležiti in ga tudi uspešno opraviti, saj v nasprotnem primeru ne izpolnjuje pogojev za vpis in na ta študijski program ne bo sprejet.
Preizkus nadarjenosti je zahtevan le na določenih fakultetah, kot so Akademija za glasbo, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Fakulteta za arhitekturo, Fakulteta za šport itd. Preizkusi nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti potekajo v dveh rokih, in sicer v juniju in septembru, v drugem roku pa le, če so na fakulteti še prosta mesta za vpis na študijski program, ki tak preizkus zahteva. Preizkus na fakultetah, kjer ga zahtevajo, predstavlja znaten delež točk, potrebnih za vpis – nekje od 80 % do 90 % točk, zato je še toliko bolj pomembno, da se kandidati na teh preizkusih maksimalno potrudijo in izkažejo. Podrobnejše informacije o preizkusih nadarjenosti bodo na voljo v razpisu za vpis.

Izračun točk
Pri izračunu točk je pomemben uspeh v srednji šoli v 3. in 4. letniku ter uspeh na maturi. Navajamo primer izračuna točk:
1. uspeh pri poklicni maturi: 20 % točk,
2. splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk,
3. uspeh pri maturitetnem predmetu: 40 % točk
Poklicna matura: 3 + 4 + 4 + 3 = 14 točk. V Tabeli za pretvorbo ocen 14 točkam v stolpcu “Poklicna matura, zaključni izpit s štirimi predmeti” ustreza 70 točk v stolpcu “Normirane vrednosti”.
Splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 3 + 4 = 7 točk. V Tabeli za pretvorbo ocen 7 točkam v stolpcu “3. in 4. letnik (ali zaključni izpit z dvema predmetoma)” ustreza 70 točk v stolpcu “Normirane vrednosti”.
Ocena iz maturitetnega predmeta: 4. Preračunava se po lestvici 2-8 (ker lahko kandidat izpit iz maturitetnega predmeta matematika opravlja na osnovni ali višji ravni). V Tabeli za pretvorbo ocen 4 točkam v stolpcu “Lestvica 2-8” ustreza 60 točk v stolpcu “Normirane vrednosti”. In tako ste zbrali 70 × 0,2 + 70 × 0,4 + 60 × 0,4 = 66 točk.

Slovar vpisnih pojmov
• izbirni postopek – postopek, ki med prijavljenimi kandidati izbere tiste, ki se lahko vpišejo v študijske programe
• kandidat – oseba, ki odda prijavo za vpis na kateri koli visokošolski zavod
• kandidat s posebnimi potrebami – kandidat, ki je posebno nadarjen (vrhunski športnik), dolgotrajno bolan ali invalid
• omejitev vpisa – sklep, ki ga sprejmejo univerze in visokošolski zavodi s soglasjem vlade RS (praviloma se ta sklep sprejme, kadar število prijavljenih kandidatov s prvo željo bistveno presega število vpisnih mest)
• preizkus nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti – vpisni pogoj, ki ga zahtevajo nekateri študijski programi
• prijava – prijava za vpis v visokošolski študijski program; pri štetju prijav v študijske programe v prvem roku prijavno-sprejemnega postopka se upoštevajo samo prve želje na veljavnih prijavah
• prijavno-sprejemni postopek – postopek, ki se začne z oddajo prijave in konča s sklepom o sprejemu v študijski program oz. odklonitvi
• razvrščanje – postopek, ki je del izbirnega postopka in na osnovi vpisnih pogojev, meril za izbiro in števila prijav vsakega kandidata bodisi uvrsti na eno od želja bodisi ga zavrne; pri štetju prijav, vključenih v razvrščanje v prvem roku prijavno-sprejemnega postopka, se upošteva študijski program, ki ga je kandidat napisal kot svojo najvišjo željo, za katero izpolnjuje vpisne pogoje
• študijski program
– izobraževalni program za pridobitev visokošolske izobrazbe
• vpisni pogoji – pogoji za vpis, ki so določeni s študijskimi programi in navedeni v razpisu za vpis; v študijski program se lahko vpišejo samo kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje.

Mojca Buh

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.