Pravice in dolžnosti študentov

Študent je oseba, ki je vpisana na ustrezen izobraževalni zavod (višješolski ali visokošolski) in se izobražuje po študijskem programu. Status študenta izkazuje s študentsko izkaznico, potrdilom o šolanju ali z indeksom in osebnim dokumentom.
Zakon o visokem šolstvu redne in izredne študente enači. Študent izrednega študija, ki ni zaposlen ali ni prijavljen kot iskalec zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje, ima enake pravice kot redni študent.

Pravice študentov
Študent ima pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi – z zakonom, statutom in študijskim programom – določenimi pogoji. To so: da se ob rednem napredovanju izobražuje in dokonča študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu, enkrat v času študija lahko ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, lahko se izobražuje po več študijskih programih (vzporedno izobraževanje), po interdisciplinarnih ali po individualnih študijskih programih, ki jih izvaja eden ali več visokošolskih zavodov, lahko napreduje in konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.
Ima pravico, da prisostvuje izpitom in drugim oblikam preverjanja znanja, uporablja knjižnice, informacijske sisteme, literaturo in druge študijske pripomočke, je obveščen o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na študijski proces, sodeluje v kulturnih, športnih in drugih obštudijskih dejavnostih.

Študent ima pravico do:
– zdravstvenega varstva,
– bonov za prehrano,
– subvencioniranega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi,
– štipendiranja,
– družinske pokojnine,
– zaenkrat še možnosti opravljanja občasnih in začasnih del prek pooblaščenih organizacij (študentski servisi),
– možnosti bivanja v študentskih domovih ipd., če ni v delovnem razmerju ali prijavljen kot iskalec zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje,
– preko predstavnikov ima pravico sodelovati pri delu in upravljanju visokošolskih zavodov v skladu z zakonom in statutom,
– oblikovanja skupnosti študentov.

Dolžnosti študentov
Dolžnost študenta je, da obiskuje predavanja, vaje, seminarje in druge oblike izobraževalnega, raziskovalnega ali umetniškega dela, opravlja izpite, kolokvije ter druge študijske obveznosti, predvidene s študijskim programom, izdela diplomsko delo. Študent, ki po svoji krivdi ne izpolnjuje svojih dolžnosti in obveznosti, krši študijsko obveznost. Za kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti se mu lahko izreče eden od naslednjih disciplinskih ukrepov: opomin, ukor ali začasna izključitev z Univerze v Ljubljani, kar je odvisno od stopnje kršitve.

Ksenija Gider

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.